Kommuniké från årsstämma i Bulten AB (publ) den 28 april 2021

2021-04-28Press release

Bulten AB (publ) har hållit årsstämma onsdagen den 28 april 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman, samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet och i enlighet med inför stämman framlagda förslag.

Fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen samt ansvarsfrihet

Vid årsstämman fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat­räk­ning­en och koncernbalansräkningen för 2020. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna framlagd ersättningsrapport. Årsstämman beviljade envar av styrelseleda­möterna och den verkställande direktören under året ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Beslut om disposition beträffande bolagets vinst

Årsstämman beslutade om att till stämmans förfogande stående vinstmedel om 1 014 754 782,96 kronor, dela ut sammanlagt 41 975 984,00 kronor till aktieägarna, vilket motsvarar en utdelning om totalt 2,00 kronor per utdelningsberättigade aktie, och i ny räkning balanseras 972 778 798,96 kronor. Beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa avstämningsdagen för utdelning till den 30 april 2021.

Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och omval av revisor

Styrelsen ska bestå av sex bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslut­ade om omval av styrelseledamöterna Hans Gustavsson, Hans Peter Havdal, Peter Karlsten, Ulf Liljedahl, Christina Hallin och Karin Gunnarsson såsom ordinarie styrelseledamöter. Mer information om styrelseledamöterna finns att tillgå via bolagets hemsida, www.bulten.se

Ulf Liljedahl omvaldes som styr­el­sens ordförande.

Bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant. Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers som bolagets re­visor för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Den auktoriserade revisorn Johan Palmgren kom­mer framgent att kvarstå som huvudansvarig revisor.

Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisorn

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med sammanlagt 2 310 000 kronor, varav 485 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 325 000 kronor vardera till övriga stämmovalda ledamöter. Vidare ska ett fast arvode om 75 000 kronor utgå till revisions­u­tskottets ordförande och 25 000 kronor vardera till övriga ledamöter, samt ett fast arvode om 65 000 kronor utgå till ersättningsutskottets ordförande och 10 000 kronor vardera till öv­riga ledamöter, dock att ingen ersättning ska utgå till styrelsens ordförande i egenskap av leda­mot i ersättningsutskottet. En förutsättning för utbetalning är att ledamot är styrelseledamot som är utsedd av bolagsstämman och inte är anställd i bolaget eller dotterbolag.

Vidare beslutade årsstämman att arvode ska utgå till revisorn enligt godkänd räkning.

Valberedningen m.m.

Årsstämman beslutade att oförändrat anta de riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter och in­struktioner för valberedningen som antogs 2020, innebärande att riktlinjerna ska gälla intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämma. Bolaget ska således alltjämt ha en valberedning bestående av fyra personer. De tre röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i september ska äga rätt att utse en ledamot i valberedningen och därut­över ska styrelsens ordförande vara ledamot av valberedningen. Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tid­en till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om:

(a) förvärv av egna aktier på Nasdaq Stockholm (”Börsen”) inom ramen för ett pris per aktier som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet eller, för det fall styrelsen ger en börs­medlem i uppdrag att ackumulera en viss mängd av bolagets aktier i egen bok under en viss tidsperiod, till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet eller motsvarande volymvägda genomsnittskurs. Förvärv får sammanlagt ske av högst så många aktier att bolagets innehav efter förvärvet inte överstiger 10 procent av vid var tid utestående aktier i bolaget. Syf­tet är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bo­lagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt möjliggöra för styrelsen att tillvarata attraktiva förvärvsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera förvärv av bolag, rörelse eller tillgångar med egna aktier.

(b) överlåtelse av högst samtliga bolagets innehavda aktier över Börsen och/eller på annat sätt med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning av fordran mot bolaget eller annars med villkor. Överlåtelser av aktier på Börsen får en­dast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet och om överlåtelse sker på annat sätt, till ett pris som motsvarar pris i pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de aktier som överlåts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig. Syftet är att möjliggöra att bästa möjliga villkor för bolaget ska kunna uppnås, att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i samband med förvärv av bolag, rörelse eller tillgångar och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt och med bestämmelser om apport, kvittning eller eljest med villkor. Syftet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjlig­göra en accelererad expansion och utveckling av koncernen, dess marknad och produkter. An­talet aktier som emitteras får uppgå till högst 2 104 020 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka tio procent av samtliga aktier i bo­laget per dagen för kallelse till årsstämma 2021.

Beslut om ändring av bolagsordning

Årsstämman beslutade att anta den av styrelsen föreslagna bolagsordningen innebärande språkliga justeringar i punkterna 1 och 11 med anledning av tidigare genomförda lagändringar samt införande av en ny punkt 12 innebärande att styrelsen får besluta om att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman. Den nya bolagsordningen i dess helhet finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.bulten.se.

Besluten i sin helhet

De antagna riktlinjerna och besluten i sin helhet finns tillgängliga på www.bulten.se.              

Göteborg den 28 april 2021
Bulten AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kamilla Oresvärd, SVP Corporate Communications
Tel: 031-734 59 17, e-post: kamilla.oresvard@bulten.com

Denna information lämnades för offentliggörande den 28 april, 2021 kl.17:30.

Bulten Group är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 600 medarbetare i sexton länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se. 

Back