Uppförandekod

Inledande ord från VD och koncernchef

God etik och gott affärsmannaskap tillsammans med lojalitet och förtroende är viktiga grundbegrepp för Bulten. Dessa vill vi ska prägla koncernens företagskultur och sättet som vi bemöter medarbetare, aktieägare, kunder, leverantörer och övriga intressenter. Hur vi i ord och handling verkar har stor påverkan på förtroendet för Bulten.

Bulten har skrivit på FN:s Global Compact och stöder de tio principerna om respekt för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljöansvar och anti-korruption.

Anders Nyström
VD och koncernchef april 2019

Kodens omfattning och individens ansvar Denna uppförandekod har antagits i syfte att uttrycka de grundläggande principer som ligger till grund för Bultens förhållande till medarbetare, aktieägare och övriga intressenter. Alla medarbetare ska känna till och följa uppförandekoden. Koden utgör tillsammans med våra olika koncernpolicies grunden för hur vi arbetar i koncernen.

Bulten uppmanar även sina leverantörer, konsulter och övriga samarbetspartners att tillämpa principerna.

Samtliga medarbetare och styrelsemedlemmar inom Bulten har ett individuellt ansvar att rapportera intressekonflikter, brott eller överträdelser av denna uppförandekod. Rapportering sker till närmsta chef eller dess överordnad eller i enlighet med Bultens lokala interna informations- och rapporteringskanaler. Om det uppstår frågor kring rapporteringsrutin och/eller tolkningen av policyn kan medarbetare och chefer kontakta SVP HR & Sustainability. Bulten kommer inte att acceptera någon diskriminering eller vedergällning mot anställda som i god tro har rapporterat misstänkta överträdelser.

Våra affärsprinciper

Ett nyckelord för Bultens verksamhet är gott affärsmannaskap. För oss innebär gott affärsmannaskap bland annat att vi tar ansvar för vår verksamhet, är lyhörda för våra intressenters behov samt att vi aktivt tar ställning, utvärderar och analyserar såväl oss själva, verksamheten som våra affärspartners.

Bulten eller dess medarbetare ska inte erbjuda eller ta emot belöningar eller andra förmåner till eller från affärspartners eller andra intressenter som strider mot gällande lag eller sedvänja. Det är varje medarbetares ansvar att agera på ett sådant sätt att förtroendet inte kan ifrågasättas. 

I vår verksamhet ska vi alltid efterleva de lagar, förordningar och regler som gäller i respektive land där verksamhet bedrivs. I händelse av att denna uppförandekod står i strid med tvingande lagar eller förordningar eller andra föreskrifter skall dessa äga företräde framför denna uppförandekod. Saknas regelverk ska de principer som följer av denna uppförandekod vara vägledande.

Kommunikation och finansiell rapportering

Det är viktigt att Bulten präglas av en öppen och hjälpsam inställning gentemot samtliga intressenter. Saklighet, professionalism och service ska prägla sättet som vi bemöter Bultens intressenter. Informationsgivning ska ske i enlighet med tillämpliga lagar, förordningar och regler och Koncernens kommunikation ska vara långsiktig och i enlighet med företagets vision, affärsidé, strategier, mål och värderingar.

Bultens redovisning ska ge en rättvisande bild och finansiell information ska rapporteras på ett korrekt och fullständigt sätt. Koncernen ska ha lämpliga interna kontrollfunktioner och processer för att säkerställa efterlevnad av tillämpliga lagar, förordningar och övriga regelverk.

Hantering av intressekonflikter

En grundprincip för Bulten är att om eventuell intressekonflikt uppkommer i förhållande till anställd, närstående, befintlig eller potentiell affärspartner eller annan intressent ska sådan i första hand lösas genom en gemensam överenskommelse vilken grundar sig på principerna om god etik, gott affärsmannaskap, lojalitet och förtroende.

Medarbetare och styrelsemedlemmar får inte ha uppdrag utanför Koncernen som står i konflikt med eller kan tänkas stå i konflikt med Koncernens intressen.

Miljöprinciper

Bulten arbetar målmedvetet med att utveckla Koncernens processer i en hållbar riktning. Ett aktivt miljöarbete speglar det samhällsansvar Koncernen har för att säkerställa att den egna produktionen bedrivs med så liten påverkan på miljön som är praktiskt möjligt och ekonomiskt försvarbart. Vidare ska medarbetare vara väl medvetna om att de har en viktig del i det förebyggande säväl som i det dagliga miljöarbetet.

Bulten ska alltid följa gällande miljölagstiftning samt ta hänsyn till våra intressenters miljökrav.

Goda arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter

Varje medarbetare inom Bulten förväntas vara aktiv och medverka i att skapa en trygg, säker, kvalitetsmedveten och effektiv arbetsplats som präglas av ett öppet och trevligt arbetsklimat.

Medarbetare inom Koncernen ska oavsett kön, socialt eller etniskt ursprung, religion, ålder, funktionsduglighet, sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt eller fackföreningstillhörighet ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter gällande anställnings- och arbetsvillkor, utbildning och utveckling. Koncernen förhåller sig neutral i frågor om politiska partier och kandidater. Vare sig företagsnamnet eller Koncernens tillgångar får användas i syfte att främja politiska partier eller kandidater.

Bulten tar avstånd från barnarbete och arbete som utförs genom tvång eller hot om våld samt stöder och respekterar skyddet av internationellt hävdade mänskliga rättigheter.

Bulten strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats där det råder ett gott arbetsklimat och en god arbetsmiljö där engagemang och delaktighet skapar förutsättningar för att utveckla Koncernen och alla medarbetare.

 

Huvudkontor

Bulten AB
Box 9148
400 93 Göteborg

Besöksadress:
August Barks gata 6A, Göteborg

 

Tel: + 46 31 734 59 00
Fax: + 46 31 734 59 39