Årsstämma 2019

Bulten AB:s årsstämma kommer att hållas den 25 april 2019 på bolaget huvudkontor på August Barks gata 6A i Göteborg.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 17 april 2019, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget till handa senast onsdagen den 17 april 2019.

Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske

  • via bolagets hemsida- onlineregistrering här >
  • per post till Bulten AB (publ), Årsstämma, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller
  • per telefon 031-734 60 50


Allmänna handlingar

Styrelsen

Valberedningen

Övriga dokument