Årsstämma 2020

Aktieägarna i Bulten AB (publ), org. nr 556668-2141, kallas till årsstämma torsdagen den 23 april 2020 kl. 17.00 på adress BREAK/AMG Performance Center, Norra Långebergsgatan, Sisjön i Göteborg.

Här anmäler du dig till  årsstämman 2020 >

Bulten vidtar försiktighetsåtgärder vid årsstämma 2020

Bulten följer noggrant hur situationen kring covid-19, coronaviruset, utvecklas.Som en försiktighets- och riskminimeringsåtgärd för sina aktieägare kommer Bulten att vidta följande särskilda åtgärder. 

  • Inregistrering öppnar klockan 16.30 dvs. 30 minuter innan årsstämmans öppnande.
  • Ingen förtäring eller dryck och inga produkter kommer att erbjudas.
  • VD kommer endast att hålla ett kort anförande. En längre VD-presentation kommer istället att läggas upp på Bultens hemsida under fliken bolagsstyrning, Årsstämma 2020.
  • Årsstämman kommer att minimeras i tid, utan att inskränka på aktieägarnas rättigheter.
  • Antalet närvarande icke aktieägare kommer att begränsas.
  • Aktieägare som är sjuka, nyligen har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp, bör inte närvara, utan kan rösta via ombud. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bultens hemsida www.bulten.se. Vänligen notera att Bulten inte får samla in fullmakter och agera ombud. 

Baserat på händelseutvecklingen kommer eventuellt ytterligare åtgärder att kommuniceras på bolagets hemsida samt skickas ut till de aktieägare som anmält sig att närvara vid årsstämman.

Allmänna handlingar

Styrelsen

Valberedningen

Övriga dokument