Valberedning

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen, samt styrelsens ordförande.

Med de tre största aktieägarna avses de av Euroclear Sweden AB registrerade och ägargrupperade tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september månad. 

Instruktioner för valberedningen har antagits av årsstämman den 25 april 2017. Valberedningen ska bland annat lämna förslag till ordförande vid årsstämma, antal stämmovalda ledamöter, ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott, antal revisorer (i förekommande fall) och arvode till revisorerna (i förekommande fall).

Valberedningen, inför årsstämman 2018, har följande sammansättning:

  • Claes Murander, utsedd av Lannebo Fonder
  • Öystein Engebretsen, utsedd av Investment AB Öresund
  • Pär Andersson, utsedd av Spiltan Fonder AB
  • Ulf Liljedahl, styrelseordförande i Bulten AB

Valberedningens ledamöter är utsedda av ägare i Bulten AB som sammanlagt representerar cirka 30 procent av antalet röstberättigade aktier i bolaget enligt ägarförhållanden per 30 september 2017. Därutöver ingår styrelsens ordförande som ledamot av valberedningen, som anses beroende till största aktieägaren Volito AB vars ägande per den 30 september 2017 representerar cirka 22 procent av antalet röstberättigade aktier i bolaget. Ordförande i valberedningen kommer att utses vid valberedningens första sammanträde.

Huvudkontor

Bulten AB
Box 9148
400 93 Göteborg

Besöksadress:
August Barks gata 6A, Göteborg

 

Tel: + 46 31 734 59 00
Fax: + 46 31 734 59 39