Valberedning

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen, samt styrelsens ordförande.

Med de tre största aktieägarna avses de av Euroclear Sweden AB registrerade och ägargrupperade tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september månad. 

Instruktioner för valberedningen har antagits av årsstämman den 26 april 2018.

Valberedningen, inför årsstämman 2019, har följande sammansättning:

  • Claes Murander, utsedd av Lannebo Fonder
  • Öystein Engebretsen, utsedd av Investment AB Öresund
  • Pär Andersson, utsedd av Spiltan Fonder AB
  • Ulf Liljedahl, styrelseordförande i Bulten AB

Valberedningen kommer att bereda förslag till årsstämman 2019 avseende bland annat ordförande vid årsstämma, antal stämmovalda ledamöter, ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott, antal revisorer och arvode till revisorerna.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen, senast den 15 februari 2019, per e-post till styrelseordförande, chairman@bulten.com, eller per brev till följande adress.

Bulten AB (publ)
Att: Valberedningen
Box 9148
400 93 Göteborg

Huvudkontor

Bulten AB
Box 9148
400 93 Göteborg

Besöksadress:
August Barks gata 6A, Göteborg

 

Tel: + 46 31 734 59 00
Fax: + 46 31 734 59 39