Medarbetare

En starkt bidragande faktor till bultens framgångar är dess medarbetare. Bulten strävar efter att ha en god relation och öppen dialog med sina medarbetare och lägger stor vikt vid att bevara den kunskap och kultur som har byggts upp under många år. Bultens företagskultur är en unik tillgång som värdesätts högt av bolaget och är mycket uppskattad av både medarbetare och kunder.
 

En bra grund för delaktiga och engagerade medarbetare är väl genomförda och utvecklingsinriktade dialoger med medarbetarna. Genom samtalen kan chefer fånga upp medarbetarnas behov av kompetensutveckling, hur arbetsklimatet upplevs tillsammans med övriga viktiga och relevanta frågor.

För att Bulten ska nå sina mål är tillgång till rätt kompetens inom prioriterade områden samt samarbete en förutsättning. Utöver traditionell extern utbildning genomför bolaget internutbildningar bland annat enligt en framgångsrik modell vilken låter medarbetare tillbringa tid i olika delar av företaget ihop med kolleger som kan säkra att rätt färdigheter och kompetens utvecklas i relation till förväntningarna på arbetsuppgifterna.

Bultens systematiska arbetsmiljöarbete innebär bland annat att följa upp sjukfrånvaro och olycksfall. För att främja en god arbetsmiljö och en hållbar verksamhet kommer man också fortsätta fokusera på lokala friskvårdsinitiativ.

För att Bulten ska fortsätta ses som en hållbar och attraktiv arbetsgivare sker en kontinuerlig utveckling av bolagets personal arbete. Under 2016 etablerades en global personalfunktion med syfte att utveckla och harmonisera personalarbetet tillsammans med de lokala organisationerna. Bultens kärnvärden Professional, Innovative, Dedicated och Empowered är grunden i bolagets ge­mensamma värderingar och beteenden. Värdeorden har sina rötter i företagets historia och hjälper till att vägleda alla medarbetare i det dagliga arbetet. Ett kontinuerligt arbete sker för att dessa skall genomsyra alla delar av verksamheten.

Huvudkontor

Bulten AB
Box 9148
400 93 Göteborg

Besöksadress:
August Barks gata 6A, Göteborg

 

Tel: + 46 31 734 59 00
Fax: + 46 31 734 59 39