LOGISTIK

Logistikflödet av vårt produktutbud är komplext och globalt. Det är ett omfattande flöde av pro­dukter och komponenter som skickas mellan de olika produktionsenheterna, leverantörerna och logistikcentren. Slutprodukten, det vill säga fästelementslösningen, distribueras alltid till kunden från ett av våra logistikcenter som i många fall ligger i anslutning till kundens produktionsanläggningar. Att leverera i rätt tid inom snäva tidsramar är också avgörande.

 

Grönare transporter

Ett större projekt har initierats för att konsolidera våra vägfrakter i Europa. I kravställningarna på transportörerna ingår bland annat att endast lastbilar med motorer som uppfyller Euro 5 respektive Euro 6 skall användas och att Bultens uppförandekod följs. Vi har även en målsättning om att öka andelen förnybart drivmedel och flytta transporter från väg till järnväg i den utsträckning det är möjligt.

 

Ett exempel på hållbar logistik är den omlägg­ning som vi gjort av våra transporter från Asien. Där har vi implementerat en ny struktur för att optimera laster i containrar och använder oss endast av gröna skepp, vilket gjort att vi har lyckats minska vår miljöpåverkan avsevärt.