Produktion

Bulten har egen tillverkning av fästelement i Sverige (Hallstahammar), Tyskland (Bergkamen), USA (Hudson från 2018), Polen (Bielsko-Biala och från 2019 Radziechowy-Wieprz), Ryssland (Nizhny Novgorod) samt Kina (Beijing).

1. Konstruktion

Ritningar skapas.

2. Verktyg

Alla fästelement har sitt eget verktyg som framställs innan produktionen startar.

3. Material

Fästelementen är främst tillverkade av stål med så kallad kallsmidesteknik. Materialet levereras som tråd på spolar, som vanligen väger cirka två ton styck, och transporteras från lagret till produktionsområdet. Tråden rullas i förväg, behandlas med fosfat och reduceras på en dragbänk ned till den önskade dimensionen före den matas in i kallslagningsmaskinen.

4. Kallslagning

Efter installation och kontroll börjar produktionen. Allteftersom tråden matas in i kallslagningsmaskinen skärs den i rätt längd och kallslås därefter i olika steg. Kallslagning är en effektiv produktionsmetod där upp till 300 fästelement slås varje minut, beroende på dimension och maskin.

5. Gängning

När fästelementet har formats skapas gängor genom att skruven roteras i ett gängsnitt.

6. Värmebehandling

Under värmebehandlingen härdas skruven till rätt mekaniska egenskaper. Processen börjar med tvättning och avfosfatering och sedan värms värmeelementen upp till cirka 900 grader. Därefter kyls fästelementen ned i olja till 60 grader för att därefter återigen värmas upp till 350–450 grader. Avslutningsvis kyls de ned igen, vilket avslutar härdningsprocessen.

7. Ytbehandling

Fästelementen bearbetas ytterligare genom ytbehandling och andra steg för att vidareutveckla produkten. Det sker genom att fästelementen transporteras genom ett antal olika bad beroende på kraven som ställs.

8. Kvalitetssäkring

Utöver att gå igenom kontinuerliga kvalitetskontroller i varje steg i produktionen kontrolleras fästelementeni laboratorierna och alla värden dokumenterasi databaser.

9. Inspektion

Fästelementen inspekteras för att kontrollera till exempel längd, diameter, att inga sprickor finns samt antalet skruvar per låda.

10. Packning

Efter inspektionen förpackas fästelementen enligt kundens krav och skickas till lagret.

11. Frakt

Fästelementen är redo att skickas till kunden. Logistiken är det sista steget i produktionscykeln och den avslutande faktorn i bedömningen av den övergripande kvaliteten.

Fästelementen tillverkas i huvudsak av trådstänger genom så kallad kallslagningsteknik som är en effektiv produktionsmetod där upp till 300 fästelement formas varje minut, beroende på dimension och maskin. Produktionsprocessen ser likadan ut på alla enheter, vilket gör att det finns flexibilitet att fördela produktionen för optimering av den totala kapaciteten.

 

Vidareförädling sker i en allt mer ökande omfattning. Utöver härdning och ytbehandling kan även kompletterande förädling ske, såsom t ex smörjande beläggningar och montering med brickor och andra delar. Detta för att leverera ett mer fullständigt förmonterat fästelement anpassat för att direkt appliceras i fordonsmonteringen utan ytterligare mellansteg.

 

Vår konkurrenskraftiga kostnadsstruktur görs möjlig bland annat genom att drygt hälften av våra medarbetare befinner sig i lågkostnadsländer. Enheterna i lågkostnadsländerna Polen, Kina och Ryssland i kombination med våra övriga enheter i Sverige, Tyskland, Storbritannien och USA som har en viktig geografisk närhet till kund, skapar en god symbios som gör att vi kan fortsätta att konkurrera om nya kontrakt hos fordonstillverkare samt vidareutveckla de kontrakt vi redan har.

 

Miljön i fokus

Vårt miljöarbete strävar mot att säkerställa att vår produktion bedrivs med så liten påverkan på miljön som är praktiskt möjligt och ekonomiskt försvarbart. Alla våra produktionsenheter har de tillstånd som krävs och dessa följs upp kontinuer­ligt. Miljöaspekter mäts på varje anläggning och rapporteras externt enligt myndigheters begäran och internt för sammanställning och uppföljning. Energikartläggningar genomförs lokalt, liksom att resultat mot mål följs upp och rapporteras. Bulten omfattas inte av program för utsläppsrätter och arbetar för närvarande inte med kompensation av utsläpp.

 

Under de kommande fem åren har vi ambitio­nen att halvera mängden utsläpp av växthusgaser.

 

I flera av våra produktionsanläggningar åter­vinns idag överskottsvärme från produktionen (exempelvis från kompressorer och härdning) och används för uppvärmning av lokalerna.

Årligen förbrukar Bulten ca 77 500 MWh i form av elektricitet och gas och med nuvarande energimix genereras cirka 29 000 ton koldioxid per år. För att minska energiförbrukning och utsläpp planerar vi bland annat att öka värme­återvinningen ytterligare och gradvis fasa ut användningen av fossilt genererad energi och ersätta med förnybar.

 

Rätt processer

Produktionssystem är en viktig komponent i vår strävan att bli branschens mest kostnadseffektiva producent av fästelement. Produktionen utvecklas ständigt med hjälp av ett antal metoder, bland annat de internationellt etablerade 5S, LPA (Layered Process Audit), PDCA, Ishikawa, 5Why, TPM (Total Productive Maintenance), FMEA (Failure Mode Effect Analyse), SIX Sigma samt genom egenutvecklade processer.

 

Utökad produktion

Säker leveranskapacitet är en viktig faktor för att vinna förtroende hos kunderna, då ledtiderna generellt är mycket korta. Under 2017 tog vi därför beslutet att utöka vår kapacitet i Polen med ytterligare en anläggning som beräknas vara klar 2019. Investeringsvärdet för byggnaden är på cirka 177 miljoner kronor. Även den svenska anläggningen kommer att få utökad värmebehandlingskapacitet om 25 procent på ett investeringsvärde om cirka 45 miljoner kronor.

 

Vi påbörjade dessutom en etablering i USA (Hudson, Ohio) under 2017 och kommer att investera 9 miljoner USD under en fyraårsperiod i en produktionsanläggning som beräknas påbörja produktion redan 2018.

 

Produktion efter prognos

Produktionen styrs mot kundernas långsiktiga leveransplaner och på kort sikt på tidsatta order som även kräver precision i leveranstider.

Huvudkontor

Bulten AB
Box 9148
400 93 Göteborg

Besöksadress:
August Barks gata 6A, Göteborg

 

Tel: + 46 31 734 59 00
Fax: + 46 31 734 59 39