Bultens Q4 rapport 2019

2020-02-06Pressnyhet

Genomförda strategiska åtgärder, stark orderingång samt avtalat förvärv skapar en stärkt position inför 2020.                                                                                                                       

FJÄRDE KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 784 (747) MSEK, en ökning med 5,0% jämfört med samma period ­föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 27 (48) MSEK, vilket motsvarar en rörelse­marginal på 3,5 (6,4)%.
 • Justerat rörelseresultat (EBIT) för kostnader hänförbara till omlokalisering i Kina samt förvärv av PSM uppgick till 42 (49) MSEK, vilket motsvarar en justerad rörelse­marginal på 5,4 (6,6)%.
 • Resultat efter skatt uppgick till 11 (30) MSEK.
 • Orderingången uppgick till 842 (741) MSEK, en ökning med 13,6% jämfört med samma period ­föregående år.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 98 (60) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,54 (1,50) SEK.
 • Bulten har ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i PSM International Holdings Limited (PSM) till en köpeskilling uppgående till
 • 24,5 MUSD (230 MSEK) på kassa- och skuldfri bas.

JANUARI – DECEMBER

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 093 (3 132) MSEK, en minskning med -1,2% jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 98 (210) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 3,2 (6,7)%.
 • Justerat rörelseresultat (EBIT) för kostnader hänförbara till omlokalisering i Kina, omstrukturering i Tyskland samt förvärv av PSM
 • till 147 (211) MSEK, vilket motsvarar en justerad rörelse­marginal på 4,8 (6,7)%.
 • Resultat efter skatt uppgick till 55 (143) MSEK.
 • Orderingången uppgick till 3 103 (3 098) MSEK, en ökning med 0,2% jämfört med samma period föregående år.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 207 (125) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 2,62 (7,19) SEK.
 • Nettoskulden uppgick till 565 (181) MSEK. Nettoskuld (exklusive finansiell leasing) uppgick till 299 (145) MSEK.
 • Soliditeten uppgick till 55,2 (64,8)% vid periodens slut. Soliditet (exklusive finansiell leasing) uppgick till 60,5 (64,8)%.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Styrelsen i Bulten AB kommer att föreslå årsstämman en utdelning för 2019 om 4,00 (4,00) SEK per aktie, uppdelad på två utbetalningar.

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

”Trots en fortsatt avvaktande marknadsutveckling utvecklades Bultens nettoomsättning och orderingång positivt under fjärde kvartalet. Nettoomsättningen ökade med 5,0 procent och orderingången steg med 13,6 procent, vilket speglar att leveranserna av de redan kontrakterade affärerna nu börjat komma igång.

2019 genomförde vi flera strategiska åtgärder. Under fjärde kvartalet slutförde vi omstruktureringen i Tyskland i enlighet med vad som kommunicerats tidigare. Åtgärden förväntas ge en årlig besparing om 25 MSEK från och med kalenderåret 2020. Även omlokaliseringen av vår kinesiska verksamhet har gått enligt plan och den 22 november invigde vi vår nya produktionsenhet i Tianjin. Satsningen har lyft vår kinesiska verksamhet till en helt ny nivå och förväntas ge ytterligare tillväxtmöjligheter. Vi avslutade det fjärde kvartalet med att ingå avtal om förvärv av PSM. Genom förvärvet breddas kundbasen på tillväxtmarknader i Asien och Nordamerika samt stärker såväl produktionskapacitet som produkterbjudande då våra verksamheter kompletterar varandra väl.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 27 MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 3,5 procent. Justerat för kostnader hänförbara till omlokalisering i Kina samt förvärv av PSM uppgick rörelseresultatet till 42 MSEK, vilket motsvarar en justerad rörelse­marginal på 5,4 procent.

Summerat blev 2019 ett mellanår för Bulten, påverkat av en avvaktande marknad och initierade åtgärdsprogram. Vi går nu stärkta in i 2020 med en bättre position tack vare genomförda strategiska åtgärder, ökade volymer från redan kontrakterade affärer samt det avtalade förvärvet av PSM.”  

Anders Nyström, VD och koncernchef

Investerare, analytiker och media hälsas välkomna att delta i telefonkonferens den 6 februari kl.15:30. Rapporten presenteras då av Anders Nyström, President and CEO samt av Helena Wennerström, Executive Vice President and CFO via webbsänd telefonkonferens.

Presentationen kommer att hållas på engelska och kan följas direkt via länken https://tv.streamfabriken.com/bulten-q4-2019. Det kommer också vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand på samma adress eller via www.bulten.com/ir.

För att delta i telefonkonferensen vänligen ring in cirka 5 minuter före start:
SE: +46856642695
UK: +443333009266
US: +18335268382

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.bulten.se/ir cirka 30 minuter innan start.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Nyström, VD och koncernchef
Tel: 031-734 59 00

Kamilla Oresvärd, kommunikationsdirektör
Tel: 070-520 59 17, e-post: kamilla.oresvard@bulten.com

Denna information är sådan information som Bulten AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2020 kl.13:30.

Bulten är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 400 medarbetare i åtta länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Tillbaka