BULTENS Q4-RAPPORT 2022

2023-02-09Pressnyhet

Omsättningsrekord och hög förändringstakt

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 339 (953) MSEK, en ökning med 40,5% jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 103 (48) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,6 (5,0)%.
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 114 (48) MSEK, vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 8,5 (5,0)%. I december beslutade Bulten att avveckla sin tillverkningsanläggning i Pembroke, Storbritannien, med avsikt att effektivisera verksamheten. Kostnader för den påbörjade omstruktureringen har belastat 2022 med cirka 10 MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 73 (32) MSEK. Justerat resultat efter skatt uppgick till 82 (32) MSEK.
 • Orderingången uppgick till 1 437 (871) MSEK, en ökning med 65,0% jämfört med samma period föregående år.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 250 (45) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 3,01 (1,16) SEK. Justerat resultat per aktie uppgick till 3,45 (1,16) SEK.
 • I oktober mottog Bulten en platinamedalj för sitt hållbarhetsarbete av EcoVadis som är en ledande internationell aktör inom hållbarhetsutvärdering.
 • Styrelsen i Bulten AB beslutade om att föreslå årsstämman en utdelning för 2022 om 2,50 (2,25) SEK per aktie.

Januari – december

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 474 (3 730) MSEK, en ökning med 19,9% jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 180 (232) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 4,0 (6,2)%.
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 284 (232) MSEK, vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal om 6,3 (6,2)%. Med bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina och tillkommande sanktioner avvecklade Bulten sin verksamhet i Ryssland under andra kvartalet. Avvecklingskostnader hänförliga till den ryska verksamheten belastade resultatet med -93 MSEK. Förutom transaktionskostnader hade avyttringen inte någon inverkan på kassaflödet.
 • Resultat efter skatt uppgick till 74 (154) MSEK. Justerat resultat efter skatt uppgick till 176 (154) MSEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 298 (48) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 2,65 (6,85) SEK. Justerat resultat per aktie uppgick till 7,48 (6,85) SEK.
 • Nettoskulden uppgick till 925 (655) MSEK. Nettoskuld (exklusive leasingskulder) uppgick till 411 (323) MSEK.
 • Soliditeten uppgick till 41,9 (49,3)% vid periodens slut. Soliditet (exklusive leasingskulder) uppgick till 47,5 (54,4)%.
 • I januari tecknade Bulten ett fullservicekontrakt (FSP) till ett nytt europeiskt fordonsprogram för en befintlig kund. Det årliga kontraktsvärdet uppgår till cirka 100 MSEK vid full takt. En avgörande faktor till att Bulten erhöll kontraktet är bolagets tydliga hållbarhetsfokus.
 • I februari höll Bulten en kapitalmarknadsdag där huvudbudskapet var att de finansiella målen fram till 2024 kvarstår och att ytterligare förvärv ses som en viktig parameter för att nå önskad tillväxt, inom och utanför fordonsindustrin.
 • I mars tecknade Bulten ett fullservicekontrakt (FSP) till ett nytt europeiskt elfordon för en befintlig kund. Kontraktsvärdet uppgår till omkring 75 MSEK på årsbasis vid full takt.
 • I juni fullföljde Bulten avyttringen av sin ryska verksamhet. Det ryska bolaget CAR SEATS LLC köpte verksamheten och samtliga aktier i det joint venture-bolag som sedan tidigare ägts av Bulten och GAZ löstes in.
 • I september blev Bulten nominerad till leverantör av fästelement för en ny global elbilsplattform som ska tillverkas i Kina. Ordervärdet beräknas till cirka 155 MSEK per år vid full takt.
 • I september ingick Bulten ett samarbete med Polestar kring utvecklingsprojektet Polestar 0, vilket syftar till att bygga en klimatneutral elbil senast år 2030 genom att eliminera utsläppen i leverantörskedjan. Bulten kommer att bidra med leverans av klimatneutrala fästelement.

Glädjande kan vi konstatera att vi för helåret än en gång slog omsättningsrekord i Bultens snart 150-åriga historia och att vi i fjärde kvartalet nådde en justerad rörelsemarginal i linje med vårt finansiella mål för 2024. Ett styrkebesked i en osäker omvärld där inflation och komponentbrist råder”, säger Anders Nyström, VD och koncernchef.
 

En direktsänd presentation för analytiker, media och investerare hålls idag den 9 februari kl.15:30 där VD och koncernchef Anders Nyström samt CFO Anna Åkerblad kommenterar resultatet. Presentationen kommer att hållas på engelska och inkludera en frågesession.
 
Presentationen och telefonkonferensen nås via länken: https://financialhearings.com/event/43564.

 
För att delta i telefonkonferensen vänligen ring in cirka 5 minuter före start:

SE: +46 8 505 163 86
UK: + 44 20 319 84884
US: +1 412 317 6300
Pinkod: 0777885


Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.bulten.se/ir 30 minuter innan start.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulrika Hultgren, kommunikationsdirektör, 0727-47 17 58, 
ulrika.hultgren@bulten.com

 

Denna information är sådan information som Bulten AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2023 kl.13:30 CET.
 

Bulten Group är en ledande global tillverkare och leverantör av fästelement till fordonsindustrin men även till andra branscher såsom konsumentelektronik. Produkterbjudandet sträcker sig från ett brett utbud av standardprodukter till specialanpassade fästelement. Med Bultens fullservicekoncept (FSP) kan kunderna välja att överlåta helhetsansvaret för fästelement till företaget, vilket innebär utveckling, försörjning, logistik och service. Företaget grundades 1873, har cirka 1 600 medarbetare runt om i världen och huvudkontor i Göteborg. Nettoomsättningen för 2022 uppgick till 4 474 miljoner kronor. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Tillbaka