Bultens Q2-rapport

2022-07-13Pressnyhet

Högre omsättning och genomförd avveckling i Ryssland skapar stabilitet i en volatil omvärld

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 006 (910) MSEK, en ökning med 10,5% jämfört med samma period ­föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 41 (55) MSEK, vilket motsvarar en rörelse­marginal på 4,1 (6,0)%. 
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 51 (55) MSEK, vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal om 5,0 (6,0)%. Avvecklings­kostnader, främst valutaomräkningseffekter, hänförliga till den ryska verksamheten belastade resultatet med cirka -10 MSEK. 
 • Resultat efter skatt uppgick till 22 (38) MSEK. Justerat resultat efter skatt uppgick till 32 (38) MSEK.
 • Orderingången uppgick till 1 289 (947) MSEK, en ökning med 36,2% jämfört med samma period ­föregående år.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -19 (32) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,88 (1,80) SEK. Justerat resultat per aktie uppgick till 1,32 (1,80) SEK.
 • Under kvartalet fullföljdes avyttringen av Bultens ryska verksamhet. Det ryska bolaget CAR SEATS LLC köpte verksamheten och samtliga aktier i det joint venture-bolag som sedan tidigare ägts av Bulten och GAZ löstes in. Avsättningar för påverkan på rörelseresultatet redovisades redan under första kvartalet. Under andra kvartalet redovisades en valutajustering i samband med slutavräkningen.       

Januari - juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 040 (2 013) MSEK, en ökning med 1,3% jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 30 (153) MSEK, vilket motsvarar en rörelse­marginal på 1,5 (7,6)%. 
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 123 (153) MSEK, vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal om 6,0 (7,6)%. Med bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina och tillkommande sanktioner tog Bulten i början av mars beslut om att avveckla sin verksamhet i Ryssland. Avvecklingskostnader hänförliga till den ryska verksamheten belastade resultatet med -93 MSEK. Förutom trans­aktions­kostnader har avyttringen inte någon inverkan på kassaflödet. 
 • Resultat efter skatt uppgick till -17 (106) MSEK. Justerat resultat efter skatt uppgick till 76 (106) MSEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 75 (125) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -1,02 (5,01) SEK. Justerat resultat per aktie uppgick till 3,38 (5,01) SEK.
 • Nettoskulden uppgick till 777 (438) MSEK. Nettoskuld (exklusive leasingskulder) uppgick till 446 (94) MSEK.
 • Soliditeten uppgick till 47,3 (51,6)% vid periodens slut. Soliditet (exklusive leasingskulder) uppgick till 51,9 (57,6)%.  

"Andra kvartalet präglades av en volatil omvärld där kostnaderna ökade i kombination med svängningar i vår tillverkning. Den underliggande efterfrågan inom fordonsindustrin var fortsatt stark men dessvärre påverkades våra kunders produktionsvolymer negativt i början av kvartalet till följd av omfattande komponentbrist. Positivt är dock att under slutet av kvartalet minskade produktionsstörningarna markant och vi slutförde även avvecklingen av vår verksamhet i Ryssland”, säger Anders Nyström, VD och koncernchef.                                                                                                                                                                                                                                                  

En presentation för analytiker, media och investerare hålls den 13 juli kl. 11:00 via en webbsänd telefonkonferens. Rapporten presenteras av VD och koncernchef Anders Nyström samt av CFO Anna Åkerblad. Presentationen kommer att hållas på engelska och inkludera en frågesession. 

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring in cirka 5 minuter före start:
SE:  +46850558350
UK: +443333009031         
US: +16467224903

Presentationen och telekonferensen nås via länken: https://tv.streamfabriken.com/bulten-q2-2022.

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.bulten.se/ir 30 minuter innan start.                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                              

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulrika Hultgren, SVP Corporate Communications & IR, 0727-47 17 58, ulrika.hultgren@bulten.com


Denna information är sådan information som Bulten AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2022 kl. 08:00 CEST.

Bulten Group är en ledande global tillverkare och leverantör av fästelement till fordonsindustrin men även till andra branscher exempelvis hemelektronik. Produkterbjudandet sträcker sig från ett brett utbud av standardprodukter till specialanpassade fästelement. Med Bultens fullservicekoncept (FSP) kan kunderna välja att överlåta helhetsansvaret för fästelement till företaget vilket innebär utveckling, försörjning, logistik och service. Företaget grundades 1873, har cirka 1 600 medarbetare i 15 länder och huvudkontor i Göteborg. Nettoomsättningen för 2021 uppgick till 3 730 miljoner kronor. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Tillbaka