Bultens Q3 rapport 2018

2018-10-25Nyhet

Bulten växer på en volatil marknad.

TREDJE KVARTALET                                                                                                        

 • Nettoomsättningen uppgick till 722 (630) MSEK, en ökning med 14,5% jämfört med samma period ­föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 38 (35) MSEK, vilket motsvarar en rörelse­marginal på 5,2 (5,5)%.
 • Resultat efter skatt uppgick till 25 (22) MSEK.
 • Orderingången uppgick till 723 (691) MSEK, en ökning med 4,7% jämfört med samma period ­föregående år.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -15 (21) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,26 (1,11) SEK.

JANUARI – SEPTEMBER

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 385 (2 116) MSEK, en ökning med 12,7% jämfört med samma period ­föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 162 (155) MSEK, vilket motsvarar en rörelse­marginal på 6,8 (7,3)%.
 • Resultat efter skatt uppgick till 113 (112) MSEK.
 • Orderingången uppgick till 2 357 (2 176) MSEK, en ökning med 8,3% jämfört med samma period ­föregående år.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 65 (56) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 5,69 (5,71) SEK.
 • Nettoskulden uppgick till 164 (13) MSEK och soliditeten var 65,1 (68,6)% vid periodens slut.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Bulten har tecknat fullservicekontrakt (FSP) för drivlina till elbil till ett initialt värde om cirka 2 miljoner EUR per år. Leveranserna sträcker sig över en period om 7 år och förväntas starta i slutet av 2020 för att successivt öka till full kapacitet 2021.
 • Bulten har fattat beslut om att flytta verksamheten i Kina från Beijing till Tianjin i syfte att kunna expandera på den lokala kinesiska marknaden. Flytten påbörjas 2018 och planeras vara klar i slutet av 2019. Flytten innebär investeringar om cirka 25 miljoner kronor och kostnaderna förväntas uppgå till 16-20 miljoner kronor fördelat över flyttperioden, med merparten under 2019.

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

”Fortsatt stark tillväxt under det tredje kvartalet med en ökad nettoomsättning om 14,5 procent, valutajusterat 5,8 procent. Den organiska tillväxten är främst driven av nya kontrakt som nu är i produktion. Vi fortsätter därmed att ta marknadsandelar på en marknad som under kvartalet präglats av en tillfällig ökad volatilitet i efterfrågan på personbilar, vilket till stor del är en effekt av nya miljöskatteregler i flera europeiska länder.

Orderingången ökade med 4,7 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år då orderingången var stark, främst till följd av uppstart av nytt kontrakt och modellskiften.

Rörelseresultatet var i linje med motsvarande kvartal föregående år med en något försvagad rörelsemarginal. Den lägre rörelsemarginalen förklaras främst av negativa valutakursförändringar samt av en obalans i produktionen till följd av volatiliteten i marknaden. Därutöver har ­världsmarknadspriserna på råmaterial för fästelementstillverkning ökat kontinuerligt sedan första kvartalet 2017. För kvartal fyra har inga höjningar aviserats.

Den finansiella positionen är fortsatt stark och vi fortsätter att utveckla verksamheten för att säkra upp den förväntade tillväxten baserad på redan tagna kontrakt. Under oktober beslutades att flytta verksamheten i Kina från Beijing till Tianjin för att kunna expandera på den lokala marknaden där vi ser kraftigt ökade volymer och tillväxtmöjligheter för Bulten från en tidigare relativt låg nivå.

Efterfrågan på hybrider och elbilar ökar, vilket är en gynnsam utveckling för Bulten genom att värdet av fästelement i dagsläget är väsentligt högre i dessa jämfört med bilar med traditionella förbränningsmotorer. Under oktober tecknade vi ett nytt FSP-kontrakt avseende drivlina till elbil, vilket är en tydlig kvittens på att vi ligger i framkant när det gäller teknik för elektrifiering."

Tommy Andersson, VD och koncernchef


Investerare, analytiker och media hälsas välkomna att delta i telefonkonferens den 25 oktober kl.15:30. Rapporten presenteras då av Tommy Andersson, VD och koncernchef samt av Helena Wennerström, ­vice vd och ekonomidirektör via webbsänd telefonkonferens.

Presentationen kommer att hållas på engelska och kan följas direkt via länken https://tv.streamfabriken.com/bulten-q3-2018. Det kommer också vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand på samma adress eller via www.bulten.com/ir.

För att delta i telefonkonferensen vänligen ring in cirka 5 minuter före start:

SE : +46 856642669
UK : +44 2030089807
US: +1 8558315944

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.bulten.se ca 30 minuter innan start och hela rapporten finns tillgänglig för nedladdning som bilaga till detta pressmeddelande.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tommy Andersson, VD och koncernchef
Tel: 031-734 59 00

Kamilla Oresvärd, kommunikationsdirektör
Tel: 070-520 59 17, e-post: kamilla.oresvard@bulten.com

Denna information är sådan information som Bulten AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kommunikationsdirektörs försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2018 kl.13:30 CET.

Bulten är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, ­logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 400 medarbetare i åtta länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.


Tillbaka