Förändrad utdelningspolicy i Bulten AB (publ) från och med verksamhetsåret 2016

2016-04-26Nyhet

Styrelsen i Bulten AB (publ) har beslutat att ändra bolagets utdelningspolicy.

Styrelsen i Bulten AB (publ) har idag den 26 april 2016 sett över och beslutat att förändra bolagets utdelningspolicy från och med verksamhetsåret 2016.

Den nya policyn innebär att Bulten har som mål att över tiden dela ut minst en tredjedel av nettoresultatet efter skatt. Hänsyn ska dock, som tidigare, tas till Bultens finansiella ställning, kassaflöde och framtidsutsikter. Den tidigare policyn innebar en utdelning om cirka en tredjedel av nettoresultatet efter skatt. I övrigt är policyn oförändrad.

Göteborg den 26 april 2016
Bulten AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kamilla Oresvärd, kommunikationsdirektör
Tel: 031-734 59 17, e-post: kamilla.oresvard@bulten.com

Bulten offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2016 klockan 19:00.

Bulten är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 200 medarbetare i nio länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

    Tillbaka