Bultens Q1 rapport 2015

2015-04-29Nyhet

Fortsatt stark tillväxt och förbättrat resultat - rörelsemarginalen påverkad av valutaomvärdering

FÖRSTA KVARTALET

  • Nettoomsättningen uppgick till 713 (581) MSEK, en ökning med 22,7% jämfört med samma period ­föregående år.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 36 (33) MSEK, vilket motsvarar en rörelse­marginal på 5,1 (5,7)%.
  • Resultat efter skatt uppgick till 29 (23) MSEK.
  • Orderingången uppgick till 660 (632) MSEK, en ökning med 4,4% jämfört med samma period ­föregående år.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 49 (-26) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 1,44 (1,09) SEK.
  • Nettokassan uppgick till 95 (-250) MSEK och soliditeten var 67,7 (51,9)% vid periodens slut.

Återigen visar Bulten ett kvartal med stark försäljningstillväxt, god orderingång och en hög beläggning. Tillväxten har främst drivits av de två omfattande FSP-kontrakt som gick i produktion under första respektive mitten av andra kvartalet 2014 samt den tilläggsorder vi erhöll under hösten. Därutöver bidrog en generellt förbättrad efterfrågan på lätta fordon i Europa positivt till koncernens nettoomsättning. Under kvartalet har vi dessutom tecknat ett flertal nya mindre kontrakt. Några av dessa avser enheten i Ryssland, ett joint venture mellan Bulten och GAZ Group, och vi fortsätter därmed att bredda kundbasen i Ryssland utanför den ursprungliga GAZ affären.

Bultens ryska enhet utsågs dessutom av The Adam Smith Institute till ”Best Market Newcomer” 2014 på den ryska fordonskomponent marknaden, vilket är mycket glädjande och har gett god exponering och publicitet för Bulten inom rysk fordonsindustri. Priset utdelades vid The Adam Smith Forum i Moskva i mars 2015.                          

Resultatet har förbättrats, dock har rörelsemarginalen om 5,1 procent påverkats negativt av valuta vid omräkning av rörelsekapitalet till balansdagens kurs och har alltså ingen långsiktig påverkan på vår lönsamhet eller konkurrenskraft. Rörelsemarginalen, rensad för valutaeffekter om cirka 13 miljoner kronor, uppgick till 6,9 procent. Optimering av flöden för att förbättra lönsamheten efter den kraftiga tillväxten pågår och kommer att fortsätta under 2015.

Den europeiska personbilsförsäljningen (EU och EFTA) har ökat med 8,6 procent under kvartalet enligt statistik från ACEA. Vi fortsätter att investera löpande i såväl logistik som befintlig produktion för att möta den goda efterfrågan på våra produkter och vårt FSP-koncept. Dessutom ser vi goda möjligheter att ytterligare öka våra marknadsandelar och stärka vår marknadsposition.”

Tommy Andersson, VD och koncernchef

Investerare, analytiker och media hälsas välkomna att delta i telefonkonferens onsdagen den 29 april kl. 14:30 då Q1-rapporten presenteras av Bultens VD och koncernchef Tommy Andersson samt ekonomi- och finansdirektör tillika vice VD Helena Wennerström. Presentationen hålls på engelska.

För att delta i telefonkonferensen vänligen ring 5 minuter före start till Sverige 08-5055 6453, Storbritannien +44 2030 092 455, USA 1 855 228 3719. Kod 215394#.

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.bulten.se ca 30 minuter innan start och hela rapporten finns tillgänglig för nedladdning som bilaga till detta pressmeddelande.

Det finns även möjlighet att avlyssna telefonkonferensen i efterhand till och med den 13 maj 2015 på telefonnummer Sverige 08-5055 6444, Storbritannien +44 2033 645 943, USA +1 866 286 6997. Kod: 363242#.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tommy Andersson, VD och koncernchef
Tel: 031-734 59 00

Kamilla Oresvärd, kommunikationsdirektör
Tel: 070-520 59 17, e-post: kamilla.oresvard@bulten.com

Bulten offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2015 klockan 13.30.

Bulten är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kundspecifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Bulten AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Tillbaka