Bultens Q4 rapport 2020

2021-02-11Nyhet

Rekordkvartal avslutade 2020.

FJÄRDE KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 080 (784) MSEK, en ökning med 37,6% jämfört med samma period föregående år, varav 129 MSEK är hänförligt till förvärvet av PSM.

 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 92 (27) MSEK, vilket motsvarar en rörelse­marginal på 8,5 (3,5)%. Justerat rörelseresultat uppgick till 85 (42) MSEK vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 7,8 (5,4)%.

 • Resultat efter skatt uppgick till 63 (11) MSEK.

 • Orderingången uppgick till 1 188 (842) MSEK, en ökning med 41,1% jämfört med samma period föregående år, varav 140 MSEK är hänförligt till förvärvet av PSM.

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 176 (98) MSEK.

 • Resultat per aktie uppgick till 2,96 (0,54) SEK.

 • Bulten har utsett Anna Åkerblad till ny Chief Financial Officer (CFO) med start senast i början av mars 2021.

JANUARI – DECEMBER

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 195 (3 093) MSEK, en ökning med 3,3% jämfört med samma period föregående år, varav 369 MSEK är hänförligt till förvärvet av PSM.

 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 116 (98) MSEK, vilket motsvarar en rörelse­marginal på 3,6 (3,2)%. Justerat rörelseresultat uppgick till 113 (147) MSEK  vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 3,5 (4,8)%.

 • Resultat efter skatt uppgick till 50 (55) MSEK.

 • Orderingången uppgick till 3 607 (3 103) MSEK, en ökning med 16,2% jämfört med samma period föregående år, varav 488 MSEK är hänförligt till förvärvet av PSM.

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 447 (207) MSEK.

 • Resultat per aktie uppgick till 2,66 (2,62) SEK.

 • Nettoskulden uppgick till 458 (565) MSEK. Nettoskuld (exklusive leasingskulder) uppgick till 112 (299) MSEK.

 • Soliditeten uppgick till 49,4 (55,2)% vid periodens slut. Soliditet (exklusive leasingskulder) uppgick till 55,2 (60,5)%.

 • Bulten har per 28 februari 2020 förvärvat samtliga aktier i PSM International Holdings Limited (PSM) till en köpeskilling uppgående till 24,5 MUSD (230 MSEK) på kassa- och skuldfri bas.

 • Bulten har förvärvat en minoritetspost i TensionCam Systems AB (TensionCam) till en köpeskilling på 6 MSEK.

 • Bulten har tecknat ett fullservicekontrakt (FSP) för leverans av fästelement till en europeisk fordonstillverkare, som också är en av bolagets befintliga kunder, till ett årligt värde om cirka 60 MEUR vid full takt. Leveranser startade i juli 2020 och uppstartskostnader beräknas uppgå till cirka 1 MEUR.  

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Styrelsen i Bulten AB kommer att föreslå årsstämman en utdelning för 2020 om 2,00 (0,00) SEK per aktie.
 

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

”Den förbättring vi såg mot slutet av tredje kvartalet har fortsatt även under fjärde kvartalet med en återhämtning i marknaden, planenlig infasning av nya kontrakt samt en god utveckling av förvärvade PSM. Under kvartalet ökade Bultens nettoomsättning med 37,6 procent och orderingången med hela 41,1 procent.

En god efterfrågan, ökat kapacitetsutnyttjande samt ett positivt utfall av de effektiviseringsinitiativ som inleddes 2019, och som accelererats under pandemin, har gett positiva resultateffekter. Rörelseresultatet uppgick till 92 MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 8,5 procent. Justerat för jämförelsestörande poster om 7 MSEK uppgick rörelseresultatet till 85 MSEK under kvartalet, motsvarande en rörelsemarginal om 7,8 procent. Tack vare fokuserade insatser hade vi ett starkt kassaflöde från den löpande verksamheten om 176 MSEK, varav förändring av rörelsekapital uppgick till 55 MSEK. Även rensat för förvärvseffekter är detta ett rekordkvartal i Bultens historia, både i fråga om försäljning och resultat – något vi är mycket stolta över.

Den närmaste tiden ser vi dock flera utmaningar. Covid-19 har fortsatt att skapa osäkerhet i omvärlden. Brist på mikroprocessorer har även orsakat störningar i våra kunders produktion, vilket förväntas fortsätta under första halvan av 2021. Vi har bibehållit vår flexibilitet och har goda möjligheter att anpassa verksamheten till situationen och fortsätter även med de smittskyddsåtgärder som införts vid våra anläggningar för att upprätthålla hälsa och säkerhet.

Trots ett mycket turbulent 2020 har vi lyckats väl i vårt arbete med att fullfölja vår strategiplan ”Stronger 24” som vi presenterade i början av 2020. Koncernledningen är utökad och delvis ny och detta innebär bland annat ett starkare fokus på både försäljning till nya kunder och på teknologiutveckling. Flytten av våra produktionsenheter i Taiwan och USA har gått enligt plan och vi ser fortsatt potential i synergier med förvärvade PSM, som nu fullt ut integrerats i Bultens organisation. Bulten fortsätter att ta marknadsandelar och vi ser goda möjligheter att stärka vår position ytterligare under 2021.”                       

Anders Nyström, VD och koncernchef

 

Investerare, analytiker och media hälsas välkomna att delta i telefonkonferens den 11 februari oktober kl.15:30. Rapporten presenteras då av Anders Nyström, VD och koncernchef samt av Claes Lundqvist, tf ekonomidirektör via webbsänd telefonkonferens.

Presentationen kommer att hållas på engelska och kan följas direkt via länken https://tv.streamfabriken.com/bulten-q4-2020. Det kommer också vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand på samma adress eller via www.bulten.com/ir.

För att delta i telefonkonferensen vänligen ring in cirka 5 minuter före start:

SE: +46850558368
UK: +443333009269
US: +18335268384

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.bulten.se/ir cirka 30 minuter innan start.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Nyström, VD och koncernchef
Tel: 031-734 59 00

Kamilla Oresvärd, kommunikationsdirektör
Tel: 070-520 59 17, e-post: kamilla.oresvard@bulten.com

 

Denna information är sådan information som Bulten AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 februari 2021 kl.13:30 CET.

Bulten Group är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kundspecifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 600 medarbetare i sexton länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.   

Tillbaka