Bultens Q3 rapport 2015

2015-10-22Nyhet

Tillväxt, förbättrat resultat och stark orderingång.

TREDJE KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 618 (593) MSEK, en ökning med 4,1% jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 36 (25) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 5,8 (4,2)%.
 • Resultat efter skatt uppgick till 22 (17) MSEK.
 • Orderingången uppgick till 652 (571) MSEK, en ökning med 14,1% jämfört med samma period föregående år.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -12 (-37) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,14 (0,89) SEK.
 • Bulten har tecknat ett FSP-kontrakt till ett årligt värde uppgående till cirka 20 MEUR vid fulla volymer, vilket väntas ske 2019.

JANUARI - SEPTEMBER

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 027 (1 793) MSEK, en ökning med 13,0% jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 118 (95) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 5,8 (5,3)%.
 • Resultat efter skatt uppgick till 87 (66) MSEK.
 • Orderingången uppgick till 2 000 (1 851) MSEK, en ökning med 8,0% jämfört med samma period föregående år.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 51 (-122) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 4,29 (3,28) SEK.
 • Nettoskulden uppgick till -73 (nettokassa om 79) MSEK och soliditeten var 67,5 (67,9)% vid periodens slut.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Bulten har tecknat avtal om att förvärva industri- och kontorsfastighet i Hallstahammar till en preliminär köpeskilling om cirka 113 MSEK.

”Bulten har återigen visat sin styrka genom att vinna ytterligare ett nytt större FSP-kontrakt till ett årligt värde om drygt 20 miljoner euro. Kontraktet är tecknat med en betydande fordonstillverkare och startar 2017 med en successiv ökning till full kapacitet 2019. 

Under kvartalet fortsatte Bulten att växa med en omsättningsökning om 4 procent. Tillväxttakten under kvartalet har påverkats av att de bägge FSP-kontrakten, som tecknades 2013, hade nått fulla volymer under motsvarande kvartal 2014. Även andra marknadsmässiga faktorer har påverkat tillväxttakten under det tredje kvartalet, i huvudsak inbromsningen i Kina. Vårt resultat fortsatte att stärkas dels som en effekt av pågående optimeringsprogram, men också tack vare något högre volymer och en gynnsam valutautveckling. Dessutom hade vi en kraftigt ökad orderingång med 14 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Vi har beslutat att förvärva fastigheten för vår svenska produktionsenhet – en strategiskt riktig affär som innebär både resultat- och kassaflödesmässiga fördelar. Investeringar för att stärka och effektivisera vår övriga produktions- och logistikkapacitet fortsätter, framför allt i vår enhet i Polen.       

Sammanfattningsvis ser vi fortsatt goda möjligheter till nya affärer, ökade marknadsandelar samt stärkt marknadsposition.”

Tommy Andersson, VD och koncernchef

Investerare, analytiker och media hälsas välkomna att delta i telefonkonferens torsdagen den 22 oktober kl.15:30 då Q3-rapporten presenteras av Bultens VD och koncernchef Tommy Andersson samt ekonomi- och finansdirektör tillika vice VD Helena Wennerström.

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.bulten.se ca 30 minuter innan start och hela rapporten finns tillgänglig för nedladdning som bilaga till detta pressmeddelande.

För att delta i telefonkonferensen vänligen ring 5 minuter före start till Sverige 08-5055 6453, Storbritannien +44 2030 092 455, USA +1 855 228 3719. Kod 180690#.

Det finns även möjlighet att avlyssna telefonkonferensen i efterhand till och med den 5 november 2015 på telefonnummer Sverige 08-5055 6444, Storbritannien +44 2033 645 943, USA +1 866 286 6997. Kod: 373520#.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tommy Andersson, VD och koncernchef
Tel: 031-734 59 00

Kamilla Oresvärd, kommunikationsdirektör
Tel: 070-520 59 17, e-post: kamilla.oresvard@bulten.com

Bulten offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 oktober 2015 klockan 13:30.


Bulten är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kundspecifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Bulten AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Tillbaka