Bultens valberedning drar tillbaka förslag om höjt arvode till revisionsutskottet

2020-04-01Nyhet

Valberedningen i Bulten AB (publ) har beslutat att dra tillbaka tidigare kommunicerat förslag till årsstämman 2020 om ett höjt arvode till revisionsutskottet om 25 000 kr per ledamot. 

Valberedningen, bestående av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen, samt styrelsens ordförande har i publicerad kallelse till årsstämma i Bulten föreslagit en höjning av arvodet till revisionsutskottet om 25 000 kr per ledamot.

Mot bakgrund av den osäkra situationen där effekter relaterade till Covid-19 är svåra att förutse, har valberedningen i Bulten beslutat att dra tillbaka det tidigare kommunicerade förslaget till årsstämman om det höjda arvodet, och föreslår istället att det ska vara oförändrat i förhållande till det som beslutades av årsstämman 2019. Därmed föreslår valberedningen arvode för revisionsutskottet till 75 000 kr för ordförande och till 25 000 kr per ledamot. De övriga styrelsearvodena kvarstår oförändrade jämfört med 2019 enligt tidigare förslag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tim Floderus, valberedningens ordförande
Tel: +46 8 402 33 23

Bulten AB (publ) är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 400 medarbetare i åtta länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. 2020 förvärvade Bulten PSM, en fästelementsleverantör med 350 anställda. Läs mer på www.bulten.se. 

Tillbaka