Bultens Q4 rapport 2014

2015-02-05Nyhet

Stark avslutning på året, mycket hög organisk tillväxt samt fortsatt bra orderingång. Förslag om höjd utdelning och återköp av aktier

 • FJÄRDE KVARTALET
 • Nettoomsättningen uppgick till 621 (472) MSEK, en ökning med 31,6% jämfört med samma period ­föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 38 (31) MSEK, vilket motsvarar en rörelse­marginal på 6,2 (6,5)%.
 • Resultat efter skatt uppgick till 18 (22) MSEK.
 • Orderingången uppgick till 706 (614) MSEK, en ökning med 14,9% jämfört med samma period ­föregående år.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 62 (100) MSEK.
 • Resultat per aktie, kvarvarande verksamhet uppgick till 1,04 (1,07) SEK.

JANUARI–DECEMBER

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 414 (1 806) MSEK, en ökning med 33,7% jämfört med samma period ­föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 133 (109) MSEK, vilket motsvarar en rörelse­marginal på 5,5 (6,0)%.
 • Justerat för försäkringsersättning om 11 MSEK uppgick rörelseresultatet till 122 (109) MSEK.
 • Rörelseresultatet har belastats med etablerings- och uppstartskostnader om totalt -28 MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 84 (100) MSEK. Justerat för försäkringsersättning uppgick resultat efter skatt till 76 (73) MSEK. Föregående års resultat justerades för engångspost om 27 MSEK hänförligt till skatteintäkt från medgivna ränteavdrag enligt Kammar­rättens dom.
 • Orderingången uppgick till 2 557 (2 012) MSEK, en ökning med 27,1% jämfört med samma period ­föregående år.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -60 (197) MSEK, drivet av den kraftiga expansionen och etableringen i Ryssland.
 • Nettokassan uppgick till 137 (-189) MSEK och soliditeten var 67,5% vid periodens slut. 
 • Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till 4,32 (4,77) SEK. Justerat resultat per aktie uppgick till 3,91 (3,49) SEK.
 • Division Finnveden Metal Structures såldes till amerikanska Shiloh Industries Inc. per den 30 juni 2014. Resultat efter skatt från avvecklad verksamhet uppgick till 85 (-12) MSEK och inkluderar en koncernmässig reavinst om 54 MSEK från avyttringen.
 • Namnbytet från FinnvedenBulten AB till Bulten AB trädde i kraft den 1 september 2014.
 • Bulten har erhållit tilläggsvolymer från en befintlig kund till ett årligt värde om cirka 150 MSEK vid full produktion 2016.
 • Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 3,00 (2,00) SEK per aktie, en ökning om 50 procent, samt ett aktieåterköpsprogram upp till ett totalt värde om 150 MSEK.

”Bultens starka försäljningstillväxt har fortsatt under det fjärde kvartalet och en mycket god orderingång visar på en fortsatt hög efterfrågan. Vi har under året framgångsrikt genomfört uppstart av nya affärer samt hanterat avsevärda volymökningar, främst från två större Full Service Provider-kontrakt (FSP). Under kvartalet har vi även inlett leveranser kopplade till den tilläggsorder som vi aviserade i föregående rapport. 

Resultatet stärktes jämfört med det tredje kvartalet och vi ser möjligheter till fortsatta förbättringar genom optimering av affärerna. Rörelsekapitalet har balanserats efter vår kraftiga expansion och kassaflödet har stabiliserats efter att vi har börjat återgå till en mer normaliserad investeringstakt i och med att etableringsfasen av verksamheten i Ryssland är slutförd. Investeringsnivån är dock fortsatt något förhöjd och anpassad till de ökade volymerna som tidigare aviserats.

Produktion och leveranser har inletts i begränsad omfattning i vår ryska enhet som invigdes officiellt i oktober. Vi ser tecken på att efterfrågan på lokal kvalitativ produktion ökar trots att den ryska fordonsmarknaden har försvagats bland annat på grund av den geopolitiska oron.

Bulten har fortsatt att stärka sin globala position. Marknadsandelen för 2014 uppgick till 14 (11) procent av den europeiska marknaden för fästelement till fordonsindustrin och bedöms uppgå till 56 (45) procent för FSP-affärer för samma marknad. Inför 2015 står Bulten starkt och vi ser goda möjligheter att ytterligare öka våra marknadsandelar. Våra finanser är mycket solida och stöder fortsatt tillväxt och styrelsen föreslår därför årsstämman höjd utdelning samt ett aktieåterköpsprogram.”

Tommy Andersson, VD och koncernchef

Investerare, analytiker och media hälsas välkomna att delta i telefonkonferens torsdagen den 5 februari kl.15:30. då rapporten presenteras av Bultens VD och koncernchef Tommy Andersson samt vice VD tillika ekonomi- och finansdirektör Helena Wennerström. Presentationen hålls på engelska.

För att delta i telefonkonferensen vänligen ring 5 minuter före start till Sverige 08-5055 6453, Storbritannien +44 2030 092 455, USA 1 855 228 3719. Kod 456287#.

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.bulten.se ca 30 minuter innan start och hela rapporten finns tillgänglig för nedladdning som bilaga till detta pressmeddelande.

Det finns även möjlighet att avlyssna telefonkonferensen i efterhand till och med den 19 februari 2015 på telefonnummer Sverige 08-5055 6444, Storbritannien +44 2033 645 943, USA +1 866 286 6997. Kod: 357918#.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tommy Andersson, VD och koncernchef
Tel: 031-734 59 00

Kamilla Oresvärd, kommunikationsdirektör
Tel: 070-520 59 17, e-post: kamilla.oresvard@bulten.com

Bulten offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 februari 2015 klockan 13.30.

Bulten är en av de största leverantörerna av fästelement till den europeiska fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kundspecifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Bulten AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Tillbaka