Bultens Q3 rapport 2014

2014-10-23Nyhet

Fortsatt mycket stark organisk tillväxt.

TREDJE KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 593 (436) MSEK, en ökning med 36,2% jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 25 (20) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 4,2 (4,5)%.
 • Justerat för försäkringsersättning om 11 MSEK uppgick rörelseresultatet till 14 (20) MSEK.
 • Rörelseresultatet har påverkats negativt av etablerings- och uppstartskostnader samt av valutaeffekter om totalt -14 MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 17 (13) MSEK. Justerat för engångspost, försäkringsersättning, uppgick resultat efter skatt till 8 (13) MSEK.
 • Orderingången uppgick till 571 (446) MSEK, en ökning med 27,9% jämfört med samma period föregående år.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -37 (28) MSEK, drivet av den kraftiga expansionen och uppbyggnaden av rörelsekapital.
 • Resultat per aktie, kvarvarande verksamhet uppgick till 0,89 (0,60) SEK. Justerat resultat per aktie uppgick till 0,48 (0,60) SEK.
 • Namnbytet från FinnvedenBulten AB till Bulten AB trädde i kraft den 1 september 2014.

JANUARI–SEPTEMBER

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 793 (1 334) MSEK, en ökning med 34,4% jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 95 (79) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 5,3 (5,9)%.
 • Justerat för försäkringsersättning om 11 MSEK uppgick rörelseresultatet till 84 (79) MSEK.
 • Rörelseresultatet har påverkats negativt av etablerings- och uppstartskostnader samt av valutaeffekter om totalt -26 MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 66 (78) MSEK. Justerat för engångsposter, försäkringsersättning, uppgick resultat efter skatt till 57 (51) MSEK. Föregående års resultat, justerades för engångspost hänförligt till skatteintäkt från medgivna ränteavdrag enligt Kammarrättens dom.
 • Orderingången uppgick till 1 851 (1 397) MSEK, en ökning med 32,5% jämfört med samma period föregående år.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -122 (96) MSEK, drivet av den kraftiga expansionen och uppbyggnaden av rörelsekapital.
 • Nettokassan uppgick till 79 (-235) MSEK och soliditeten var 67,9% vid periodens slut.
 • Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till 3,28 (3,70) SEK. Justerat resultat per aktie uppgick till 2,87 (2,42) SEK.
 • Division Finnveden Metal Structures såldes till amerikanska Shiloh Industries Inc. per den 30 juni 2014. Resultat efter skatt från avvecklad verksamhet uppgick till 85 (-18) MSEK och inkluderar en koncernmässig reavinst om 54 MSEK från avyttringen.
 • Namnbytet från FinnvedenBulten AB till Bulten AB trädde i kraft den 1 september 2014.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Bulten har erhållit tilläggsvolymer från en befintlig kund till ett årligt värde om cirka 150 MSEK vid full produktion 2016.


”Bulten har fortsatt sin snabba tillväxt och tagit marknadsandelar under det tredje kvartalet med en försäljningsökning på 36 procent. På kort tid har vi framgångsrikt lyckats hantera en avsevärd volymökning från framförallt Full Service Provider-affärerna (FSP) med mycket nöjda kunder och ökat förtroende för Bulten inom internationell fordonsindustri som följd.

Resultatet har under kvartalet påverkats negativt av etablerings- och uppstartskostnader, valutan samt av att tredje kvartalet generellt har ett lägre antal produktionsdagar. Högsta prioritet har varit att leverera med hög leveransprecision och kvalitet. Stort fokus läggs nu på att affärsmässigt optimera de nya FSP-kontrakten, vilket skall ge en successiv marginalförbättring och är en del av planen att nå vårt rörelsemarginalmål på 7 procent.   

Vi fortsätter att stärka vår position som systemleverantör och har efter kvartalets utgång erhållit tilläggsvolymer från en befintlig kund till ett årligt värde om cirka 150 MSEK vid full produktion 2016. Produktionsstart beräknas ske under fjärde kvartalet och volymerna kommer därefter att öka successivt under 2015 och 2016.

Under slutet av september har produktion startat i vår ryska verksamhet, initialt i ringa omfattning men med en planerad stegvis volymökning. Den geopolitiska situationen är fortsatt orolig men har inte förändrat våra etableringsplaner i Ryssland och intresset från våra kunder är fortsatt mycket stort.

Summerat ser vi goda möjligheter att fortsätta växa med befintliga och nya kontrakt och Bulten är positionerat som ett snabbväxande företag med en allt större global närvaro.”

Tommy Andersson, VD och koncernchef

Investerare, analytiker och media hälsas välkomna att delta i telefonkonferens torsdagen den 23 oktober kl.15:30 då rapporten presenteras av Bultens VD och koncernchef Tommy Andersson samt vice VD tillika ekonomi- och finansdirektör Helena Wennerström. Presentationen hålls på engelska.

För att delta i telefonkonferensen vänligen ring 5 minuter före start till Sverige 08-506 443 86, Storbritannien +44 207 153 9154, USA +1 877 423 0830. Kod 35670#.

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.bulten.se ca 30 minuter innan start och hela rapporten finns tillgänglig för nedladdning som bilaga till detta pressmeddelande.

Det finns även möjlighet att avlyssna telefonkonferensen i efterhand till och med den 6 november 2014 på telefonnummer Sverige 08-505 564 73, Storbritannien +44 203 364 5200, USA +1 877 679 2989. Kod: 353742#.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tommy Andersson, VD och koncernchef
Tel: 031-734 59 00

Kamilla Oresvärd, kommunikationsdirektör
Tel: 070-520 59 17, e-post: kamilla.oresvard@bulten.com

Bulten offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2014 klockan 13.30.

Bulten är en av de största leverantörerna av fästelement till den europeiska fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kundspecifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Bulten AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Tillbaka