Bulten AB (publ) utnyttjar bemyndigande för förvärv av egna aktier

2019-05-09Nyhet

Styrelsen för Bulten AB (publ) har beslutat att nyttja det bemyndigande som årsstämman den 25 april 2019 lämnade styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier.

Styrelsen i Bulten AB (publ) (”Bulten” eller ”Bolaget”) har beslutat att nyttja det bemyndigandet som årsstämman den 25 april 2019 lämnade styrelsen att förvärva egna aktier. Bolaget får inte vid någon tid inneha mer än 10 procent av bolagets aktier. Det totala antalet aktier i Bulten AB uppgår till 21 040 207. Bulten innehar vid tidpunkten för detta pressmeddelande 964 311 egna aktier.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier enligt följande villkor:

  • Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm (”Börsen”).
  • Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2020.
  • Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav efter förvärvet sammanlagt uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget. 
  • Förvärv på Börsen får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet, eller för det fall styrelsen ger en börsmedlem i uppdrag att ackumulera en viss mängd av bolagets aktier i egen bok under en viss tidsperiod, till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet eller motsvarande volymvägd genomsnittskurs.
  • Betalning för förvärvade aktier i bolaget ska erläggas kontant.
  • Vid förvärv ska tillämpliga bestämmelser i Börsens regelverk iakttas.

Syftet med bemyndigandet om förvärv av egna aktier är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt möjliggöra för styrelsen att tillvarata attraktiva förvärvsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera förvärv av bolag, rörelse eller tillgångar med egna aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Nyström, President and CEO, Bulten AB
Helena Wennerström, EVP and CFO, Bulten AB
Tel: 031-734 59 00, e-post: corporatecommunications@bulten.com

Bulten är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 400 medarbetare i åtta länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Tillbaka