Bulten AB (publ) utnyttjar bemyndigande för förvärv av egna aktier

2015-07-10Nyhet

Styrelsen för Bulten AB (publ) har beslutat att nyttja det bemyndigande som årsstämman den 29 april 2015 lämnade styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier.

Styrelsen i Bulten AB (publ) (”Bulten” eller ”Bolaget”) har beslutat att nyttja det bemyndigande som årsstämman den 29 april 2015 lämnade styrelsen att förvärva egna aktier. Det belopp som ska betalas för förvärvade aktier får sammanlagt inte överstiga 150 MSEK.

Syftet med det av årsstämman lämnade bemyndigandet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt möjliggöra för styrelsen att tillvarata attraktiva förvärvsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera förvärv av bolag, rörelse eller tillgångar med egna aktier. Styrelsen har nu beslutat att utnyttja det av årsstämman lämnade bemyndigandet att förvärva egna aktier på de villkor som anges nedan:

(a)                        Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm (”Börsen”).

(b)                        Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen före årsstämma 2016.

(c)                        Förvärv får ske av högst så många aktier att Bolagets innehav efter förvärvet inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Det belopp som ska betalas för förvärvade aktier får sammanlagt inte överstiga 150 MSEK.

(d)                        Förvärv på Börsen får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet, eller för det fall styrelsen ger en börsmedlem i uppdrag att ackumulera en viss mängd av Bolagets aktier i egen bok under en viss tidsperiod, till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet eller motsvarande volymvägd genomsnittskurs.

(e)                        Betalning för förvärvade aktier i Bolaget ska erläggas kontant.

(f)                         Vid förvärv ska tillämpliga bestämmelser i Börsens regelverk iakttas.

Det totala antalet aktier i Bulten AB uppgår till 21 040 207. Bulten innehar vid tidpunkten för detta pressmeddelande inga egna aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tommy Andersson, VD och koncernchef, Bulten AB
Helena Wennerström, CFO och EVP, Bulten AB

Tel: 031-734 59 00, e-post: media@bulten.com

Bulten AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 juli 2015 klockan 08.15.

Bulten AB (publ) är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kundspecifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten AB (publ) erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Bulten AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Tillbaka