Bulten förvärvar industri- och kontorsfastighet i Hallstahammar

2015-10-22Nyhet

Bulten AB (publ) har genom dotterbolag tecknat ett avtal med Söderport Fastigheter AB, vilket AB Sagax (publ) äger till lika delar med Hemfosa Fastigheter AB, om att förvärva industri- och kontorsfastigheten Hallstahammar Hallsta 3:7 (”Fastigheten”) på vilken Bulten idag bedriver verksamheten i Hallstahammar. Förvärvet sker indirekt genom förvärv av samtliga aktier i Söderport HallstahamHall AB (”Fastighetsbolaget”). Det underliggande mellan parterna överenskomna fastighetsvärdet uppgår till 116,3 miljoner kronor. Den totala preliminära köpeskillingen för det indirekta fastighetsförvärvet uppgår till 113,3 miljoner kronor. I samband med förvärvet kommer Bulten att nyttja fastighetskredit om 55 miljoner kronor av den totala kreditramen om 460 miljoner kronor från nuvarande kreditgivare.

Bulten bedriver sedan många år tillbaka verksamheten i Hallstahammar på den aktuella Fastigheten och är idag enda förstahandshyresgäst till Fastigheten. Vid förvärvet upphör hyresförhållandet med säljaren.

– Förvärvet av fastigheten är en strategiskt riktig affär som stärker Bultens långsiktiga konkurrenskraft samtidigt som den kommer att ge en positiv påverkan på Bultens resultat med en årlig rörelseresultatförbättring om cirka 8 miljoner kronor redan från 2016. Affären kommer årligen förbättra verksamhetens operativa kassaflöde med 13 miljoner kronor, säger Tommy Andersson, VD och koncernchef för Bulten.

Den preliminära köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen den 1 december 2015. Av den preliminära köpeskillingen om 113,3 miljoner kronor utgör 103,4 miljoner kronor köpeskilling för aktierna och 9,9 miljoner kronor erläggs som lösen av Fastighetsbolagets skuld till Söderport Fastigheter AB. Den slutgiltiga köpeskillingen kommer att justeras med beaktande av faktiskt utfall av fastställt tillträdesbokslut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tommy Andersson, VD och koncernchef, Bulten AB
Helena Wennerström, vice VD och ekonomidirektör, Bulten AB
Tel: 031-734 59 00, e-post: media@bulten.com

Bulten offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 oktober 2015 klockan 13.00.

Bulten AB (publ) är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kundspecifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten AB (publ) erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Bulten AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Tillbaka