Kommuniké från årsstämma i Bulten AB (publ) den 29 april 2015

2015-04-29Nyhet

Bulten AB (publ) har hållit årsstämma onsdagen den 29 april 2015. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet
Vid årsstämman fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2014. Årsstämman beviljade envar av styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna under året ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Beslut om disposition beträffande bolagets vinst
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman om en utdelning om 3,00 kronor per aktie, totalt 63 120 621 kronor. Avstämningsdag fastställdes till den 4 maj 2015 och utdelningen beräknas utsändas av Euroclear Sweden AB den 7 maj 2015.

Val av styrelseledamöter samt styrelsens ordförande
Styrelsen ska bestå av sju bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Ann-Sofie Danielsson, Hans Gustavsson, Hans Peter Havdal och Johan Lundsgård samt beslutade om nyval av Ulf Liljedahl, Gustav Lindner och Peter Karlsten. Ulf Liljedahl valdes till styrelsens ordförande.

Ulf Liljedahl är civilekonom och innehar nu befattningen som VD och koncernchef för Volito AB. Han har tidigare haft ledande befattningar inom Husqvarna Group och Cardo Group samt ett flertal positioner inom finans inom Alfa Laval.

Gustav Lindner är civilekonom och innehar nu befattningen som VD för Investment AB Öresund. Han har tidigare haft ledande befattning inom Swedbank. Gustav Lindner är vidare styrelseledamot i Bilia AB.

Peter Karlsten är civilingenjör och innehar nu befattning som senior rådgivare för AB Volvo. Han har tidigare haft ledande befattningar inom bland annat AB Volvo och ABB. Peter Karlsten är vidare styrelseledamot i Prevas AB och Deutz AG.

Omval av revisor
Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2016. PricewaterhouseCoopers har meddelat att den auktoriserade revisorn Fredrik Göransson alltjämt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisorn
Årsstämman beslutade om fastställande av ersättning till styrelsens ledamöter i enlighet med valberedningens förslag till beslut, vilket innebär att ett fast arvode om sammanlagt 2 400 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, varav 450 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 300 000 kronor vardera till övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget eller dotterbolag. Vidare ska ett fast arvode om 75 000 kronor utgå till revisionsutskottets ordförande och 25 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet, varvid en förutsättning för utbetalning ska vara att sådan ledamot är styrelseledamot som är utsedd av bolagsstämman och inte är anställd i bolaget eller dotterbolag. Ingen ersättning ska utgå till ledamöter i ersättningsutskottet.

Vidare beslutade årsstämman att arvode ska utgå till revisorn enligt godkänd räkning.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag till beslut. Den grundläggande principen för ersättning till ledande befattningshavare är att lön och andra anställningsvillkor ska vara sådana att koncernen alltid kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare till för bolaget rimliga kostnader. Ersättningen till de ledande befattningshavarna ska bestå av en fast lön som är marknadsmässig och baserad på den ledande befattningshavarens ansvar, kompetens och prestation. Utöver fast lön kan, från tid till annan, rörlig lön förekomma att utgå kontant. Sådan ersättning får såvitt avser den verkställande direktören uppgå till högst 60 procent av den årliga fasta lönen och såvitt avser övriga ledande befattningshavare uppgå till maximalt 40 procent av den årliga fasta lönen. Bonus ska primärt vara baserad på utvecklingen för hela Bulten-koncernen eller för den enhet personen i fråga har ansvar för och avse uppfyllandet av olika förbättringsmål eller finansiella mål. Den rörliga ersättningen ska inte vara pensions- eller semesterlönsgrundande. Vidare ska de ledande befattningshavarna ha rätt till sedvanliga icke‐monetära förmåner, såsom sjukförsäkring, sjukvårdsförsäkring, tjänstebil och företagshälsovård. Ledande befattningshavare som är bosatta i Sverige får erbjudas premiebaserade pensionsavtal med premier som på årsbasis uppgår till maximalt 35 procent av den fasta lönen, (därutöver tillkommer de pensionsförmåner som ledande befattningshavare har rätt till enligt ITP plan). För ledande befattningshavare som är bosatta i Sverige gäller som huvudregel för den anställde och arbetsgivaren en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Avgångsvederlag, utöver lön under uppsägningstid, förekommer och kan tillsammans med fast lön under uppsägning uppgå till maximalt 18 månadslöner. I den mån stämmovalda styrelseledamöter utför arbete som går utöver styrelsearbetet ska de kunna arvoderas för sådant arbete. Ersättningen ska vara marknadsmässig och ska godkännas av styrelsen. Styrelsen ska vara berättigad att avvika från riktlinjerna om det i det enskilda fallet finns särskilda skäl för avvikelsen.

De antagna riktlinjerna i sin helhet finns tillgängliga på www.bulten.se.

Valberedningen m.m.
Årsstämman beslutade vidare bland annat att fastställa principerna för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för valberedningen i enlighet med framlagt förslag till beslut. Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra personer. De tre röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i september ska äga rätt att utse en ledamot i valberedningen och därutöver ska styrelsens ordförande vara ledamot av valberedningen. Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

De antagna principerna och instruktionerna i sin helhet finns tillgängliga på www.bulten.se.              

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag till beslut, att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt och med bestämmelser om apport, kvittning eller eljest med villkor. Syftet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjliggöra en accelererad expansion och utveckling av koncernen, dess marknad och produkter exempelvis genom förvärv av bolag, rörelse eller tillgångar där betalning helt eller delvis ska ske med nyemitterade aktier och/eller att möjliggöra för styrelsen att snabbt anskaffa kapital till sådana förvärv. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet respektive kan tillkomma genom utnyttjande av optioner och konvertering av konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet, får uppgå till högst 1 052 010 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka fem procent av nuvarande aktier och röster samt samma utspädningseffekt på de nyckeltal för aktien som bolaget redovisar.

De antagna beslutet i sin helhet finns tillgängligt på www.bulten.se.              

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag till beslut, att bemyndiga styrelsen att,

(a) under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av egna aktier på Nasdaq Stockholm inom ramen för ett pris per aktier som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Förvärv får sammanlagt ske av högst så många aktier att bolagets innehav efter förvärvet inte överstiger tio procent av vid var tid utestående aktier i bolaget. Det belopp som ska betalas för aktierna får sammanlagt inte överstiga 150 MSEK och ska erläggas kontant.

(b) under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om avyttring av högst samtliga bolagets innehavda egna aktier över Nasdaq Stockholm och/eller på annat sätt med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning av fordran mot bolaget eller annars med villkor. Överlåtelser av aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet och om överlåtelse sker på annat sätt, till ett pris som motsvarar pris i pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de aktier som överlåts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig. Om utnyttjandet av bemyndigandet avseende förvärv eller överlåtelse av egna aktier kombineras med utnyttjandet av bemyndigandet avseende nyemission, i syfte att låta bolagets aktier utgöra hela eller del av köpeskillingen vid ett och samma förvärv av bolag, rörelse eller tillgångar, får antalet aktier som överlåts och emitteras i samband med det enskilda förvärvet tillsammans högst motsvara en tiondel av samtliga nuvarande aktier i bolaget, dvs. maximalt 2 104 020 aktier.

De antagna besluten i sin helhet finns tillgängliga på www.bulten.se.              

Göteborg den 29 april 2015
Bulten AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kamilla Oresvärd, kommunikationsdirektör
Tel: 031-734 59 17, e-post: kamilla.oresvard@bulten.com
 

Bulten offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2015 klockan 19:30.

Bulten AB (publ) är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kundspecifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten AB (publ) erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Bulten AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

    Tillbaka