Bultens Q2 rapport 2015

2015-07-10Nyhet

Fortsatt stark tillväxt och kapacitetsutbyggnad.

ANDRA KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 696 (618) MSEK, en ökning med 12,5% jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 45 (37) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,5 (6,0)%.
 • Resultat efter skatt uppgick till 35 (26) MSEK.
 • Orderingången uppgick till 688 (649) MSEK, en ökning med 6,1% jämfört med samma period föregående år.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 14 (-59) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,69 (1,30) SEK.

JANUARI - JUNI

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 409 (1 200) MSEK, en ökning med 17,5% jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 82 (70) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 5,8 (5,9)%.
 • Resultat efter skatt uppgick till 65 (49) MSEK.
 • Orderingången uppgick till 1 348 (1 281) MSEK, en ökning med 5,2% jämfört med samma period föregående år.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 63 (-85) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 3,13 (2,39) SEK.
 • Nettokassan uppgick till 12 (137) MSEK och soliditeten var 68,2 (64,7)% vid periodens slut.

”Bulten har en fortsatt positiv utveckling med en försäljningstillväxt om 13 procent och därmed ökar vi våra marknadsandelar ytterligare. Den goda utvecklingen grundar sig framförallt på de FSP-kontrakt som gick i produktion under 2014 samt ett antal mindre kontrakt där leveranser successivt har startat under året.
        Vi har fortsatt att ta nya affärer under kvartalet, bland annat ett nytt kontrakt från en befintlig kund avseende fästelement till tunga fordon med ett årligt värde om cirka 17 miljoner kronor. Vi ser också att våra satsningar i Ryssland och Kina fortsätter att utvecklas, om än fortfarande med begränsad effekt för koncernen som helhet. Kapacitetsutbyggnaden för att hantera ökade volymer i Polen fortsätter. En ny härdlina har tagits i bruk under kvartalet och uppbyggnaden av det nya polska logistikcentret går enligt plan och väntas tas i bruk under tredje kvartalet.
        Marknadens utveckling under kvartalet visade viss ojämnhet med en lägre aktivitet under maj månad vilket också återspeglades på Bulten. En ojämn produktionstakt och uppstarten av härdlinan i Polen tillsammans med omräkningseffekter som följd av valutaförändringar har påverkat lönsamheten negativt. Det pågående optimeringsprogrammet har bidragit positivt till att delvis motverka detta.
       
Framåt ser vi fortsatt goda möjligheter till nya affärer och att ytterligare öka våra marknadsandelar samt stärka vår marknadsposition.”

Tommy Andersson, VD och koncernchef

Investerare, analytiker och media hälsas välkomna att delta i telefonkonferens fredagen den 10 juli kl. 11:00 då Q2-rapporten presenteras av Bultens VD och koncernchef Tommy Andersson samt ekonomi- och finansdirektör tillika vice VD Helena Wennerström.

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.bulten.se ca 30 minuter innan start och hela rapporten finns tillgänglig för nedladdning som bilaga till detta pressmeddelande.

För att delta i telefonkonferensen vänligen ring 5 minuter före start till Sverige 08-5055 6453, Storbritannien +44 2030 092 455, USA +1 855 228 3719. Kod 289286#.

Det finns även möjlighet att avlyssna telefonkonferensen i efterhand till och med den 24 juli 2015 på telefonnummer Sverige 08-5055 6444, Storbritannien +44 2033 645 943, USA +1 866 286 6997. Kod: 367163#.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tommy Andersson, VD och koncernchef
Tel: 031-734 59 00

Kamilla Oresvärd, kommunikationsdirektör
Tel: 070-520 59 17, e-post: kamilla.oresvard@bulten.com

Bulten offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 juli 2015 klockan 08.30.

Bulten är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kundspecifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Bulten AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.com.

Tillbaka