Kallelse till extra bolagsstämma i FinnvedenBulten AB (publ)

2014-07-10Nyhet

Aktieägarna i FinnvedenBulten AB (publ), org. nr 556668-2141, kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 19 augusti 2014 kl. 10.00 på bolagets huvudkontor, August Barks gata 6B i Västra Frölunda.

Inregistrering till stämman börjar kl.09.30.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 13 augusti 2014, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget till handa senast onsdagen den 13 augusti 2014.

Anmälan om deltagande i stämman kan ske

  • via bolagets hemsida www.finnvedenbulten.se,
  • per post till FinnvedenBulten AB (publ), ”Extra Bolagsstämma”, Box 7835, 103 98 Stockholm, eller
  • per telefon 031-734 60 50

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, namn och personnummer avseende eventuellt ombud eller namn och personnummer avseende eventuell ställföreträdare. Anmälningsblankett finns att tillgå på bolagets hemsida www.finnvedenbulten.se. För beställning av anmälningsblankett gäller samma postadress och telefonnummer som angetts ovan för anmälan till stämman. Anmälan per telefon kan genomföras på vardagar mellan kl. 09.00 – 12.00. Observera att sista tidpunkt för anmälan per telefon är den 13 augusti 2014, kl. 12.00.  

Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid stämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra anmäls i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till stämman.

Inträdeskort kommer att utsändas per post och ska tas med till stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 13 augusti 2014 underrätta sin förvaltare härom. Omregistreringen måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 13 augusti 2014.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre än ett år. Det kan dock i fullmakten anges en längre giltighetstid för fullmakten, dock maximalt fem år. Fullmaktsformulär finns att tillgå på bolagets hemsida www.finnvedenbulten.se. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma postadress och telefonnummer som angetts för anmälan till stämman.  

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 13 augusti 2014.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Godkännande av dagordningen
  4. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet samt röstkontrollanter
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Beslut om byte av firma och ändring av bolagsordningen
  7. Stämmans avslutande

Beslutsförslag punkten 7

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagets firma från FinnvedenBulten AB till Bulten AB genom ändring av bolagets bolagsordning § 1. Bolaget är publikt (publ).

Ändringen föranleds av att koncernen, sedan division Finnveden Metal Structures avyttrades till Shiloh Industries Inc. den 30 juni 2014, helt fokuserar på fästelement för fordonsindustrin, dvs. verksamheten inom division Bulten. Firman Bulten AB innehas idag av dotterbolaget Bulten AB, org. nr. 556010-8861, som i samband med FinnvedenBulten ABs byte av firma kommer att ändra firma till Bulten Fasteners AB.

FinnvedenBulten ABs aktier handlas idag under kortnamnet FBAB. Om stämman beslutar om ändring av bolagets firma i enlighet med styrelsens förslag kommer aktien istället att handlas under kortnamnet BULTEN.

Antalet aktier och röster

Per tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 21 040 207. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stämmohandlingar

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt för aktieägarna hos bolaget på ovanstående adress och på bolagets hemsida, www.finnvedenbulten.se.

Ovanstående handling kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

Frågerätt

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

___________________________

Göteborg i juli 2014

FinnvedenBulten AB (publ)

Styrelsen

Notera. Informationen är sådan som FinnvedenBulten AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 juli 2014, kl.20:00.

Bulten är en del av FinnvedenBulten som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Bulten är en av de största leverantörerna av fästelement till den europeiska fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kundspecifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, linefeeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Läs mer på www.bulten.se och www.finnvedenbulten.com.

Tillbaka