FinnvedenBultens Q2 rapport 2014

2014-07-11Nyhet

Framgångsrik uppstart av nya FSP-kontrakt samt avyttring av Finnveden Metal Structures avslutad.

ANDRA KVARTALET - KVARVARANDE VERKSAMHET

 • Nettoomsättningen uppgick till 618 (479) MSEK, en ökning med 29,0% jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 37 (39) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,0 (8,2)%.
 • Resultat efter skatt uppgick till 26 (53) MSEK och 26 (26) MSEK justerat för engångspost under föregående år hänförlig till skatteintäkt från medgivna ränteavdrag enligt Kammarrättens dom.
 • Orderingången uppgick till 649 (466) MSEK, en ökning med 39,3% jämfört med samma period föregående år.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -59 (42) MSEK, drivet av den kraftiga expansionen och rörelsekapitaluppbyggnaden.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,30 (2,52) SEK. Justerat för engångsposter var resultat per aktie 1,30 (1,24) SEK.
 • Division Finnveden Metal Structures har sålts till amerikanska Shiloh Industries Inc.
 • Resultat efter skatt från avvecklad verksamhet uppgick till 64 (-14) MSEK och inkluderar en koncernmässig reavinst om 54 MSEK från avyttringen av Finnveden Metal Structures per den 30 juni 2014.

JANUARI–JUNI - KVARVARANDE VERKSAMHET

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 200 (898) MSEK, en ökning med 33,6% jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 70 (59) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 5,9 (6,6)%.
 • Resultat efter skatt uppgick till 49 (65) MSEK och 49 (38) MSEK justerat för engångspost under föregående år hänförlig till skatteintäkt från medgivna ränteavdrag enligt Kammarrättens dom.
 • Orderingången uppgick till 1 281 (951) MSEK, en ökning med 34,6% jämfört med samma period föregående år.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -85 (68) MSEK, drivet av den kraftiga expansionen och rörelsekapitaluppbyggnaden.
 • Nettokassan uppgick till 137 (-226) MSEK. Soliditeten uppgick till 64,7 procent vid periodens slut.
 • Resultat per aktie uppgick till 2,39 (3,10) SEK. Justerat för engångsposter var resultat per aktie 1,46 (1,82) SEK.
 • Resultat efter skatt från avvecklad verksamhet uppgick till 85 (-20) MSEK och inkluderar en koncernmässig reavinst om 54 MSEK från avyttringen av Finnveden Metal Structures per den 30 juni 2014.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Ny VD och koncernchef, Tommy Andersson, samt ny vice verkställande direktör och ledning för FinnvedenBulten har tillträtt den 1 juli 2014.
 • FinnvedenBulten AB har kallat till extra bolagsstämma den 19 augusti 2014 för att fatta beslut om ändring av bolagsordning avseende byte av firma till Bulten AB.

Under 2014 har Bulten tagit betydande steg framåt på marknaden. På mycket kort tid har vi framgångsrikt startat upp två nya och omfattande Full Service Provider (FSP) projekt med ledande fordonstillverkare under full volymproduktion. Båda affärerna håller nu på att optimeras beträffande fördelning mellan egen produktion och trading, vilket förväntas ge en successiv marginalförbättring. Vi har också tydligt stärkt vår position och har skapat ett stort förtroende som leverantör till internationell fordonsindustri. Bulten är nu marknadsledande i Europa på FSP-relaterade lösningar.

       Under andra kvartalet har uppstarten av verksamheten i Ryssland intensifierats och produktionsstart planeras ske under september. Rysslandsetableringen, tillsammans med de nya FSP-affärerna och en avsevärt stärkt finansiell position efter avyttringen av division Finnveden Metal Structures, gör att förutsättningarna för fortsatt hög organisk tillväxt är mycket goda. Min och den nya ledningens tydliga målsättning är att fortsätta bygga en världsledande FSP-leverantör av fästelement med god lönsamhet och med en mycket effektiv produktions- och inköpsfunktion präglad av kvalitet i alla led.”


Tommy Andersson, VD och koncernchef

Investerare, analytiker och media hälsas välkomna att delta i telefonkonferens fredagen den 11 juli kl. 11:00 då rapporten presenteras av FinnvedenBultens VD och koncernchef Tommy Andersson samt vice VD tillika ekonomi- och finansdirektör Helena Wennerström.

För att delta i telefonkonferensen vänligen ring 5 minuter före start till Sverige 08-506 443 86, Storbritannien +44 207 153 9154, USA +1 877 423 0830. Kod 348020#.

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.finnvedenbulten.se ca 30 minuter innan start. Presentationen hålls på engelska.

Det finns även möjlighet att avlyssna telefonkonferensen i efterhand till och med den 25 juli 2014 på telefonnummer Sverige 08-505 564 73, Storbritannien +44 203 364 5200, USA +1 877 679 2989. Kod: 352471#.  

Hela rapporten finns tillgänglig för nedladdning som bilaga till detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tommy Andersson, VD och koncernchef

Tel: 031-734 59 00

Kamilla Oresvärd, kommunikationsdirektör

Tel: 070-520 59 17, e-post: kamilla.oresvard@finnvedenbulten.com

Notera. Informationen är sådan som FinnvedenBulten AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 juli 2014, kl.08:30.

Bulten, en del av FinnvedemBulten, är en av de största leverantörerna av fästelement till den europeiska fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kundspecifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, linefeeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. FinnvedenBultens aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Läs mer på www.finnvedenbulten.se och www.bulten.se.

Tillbaka