Bultens Q3 rapport 2017

2017-10-26Nyhet

Stark orderingång och förberedelser för fortsatt tillväxt.

TREDJE KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 630 (601) MSEK, en ökning med 5,0% jämfört med samma period ­föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 35 (39) MSEK, vilket motsvarar en rörelse­marginal på 5,5 (6,5)%.
 • Resultat efter skatt uppgick till 22 (30) MSEK.
 • Orderingången uppgick till 691 (602) MSEK, en ökning med 14,7% jämfört med samma period ­föregående år.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 21 (55) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,11 (1,50) SEK.
 • Bultens joint venture-bolag Ram-Bul har tecknat ett kontrakt med ett årligt totalt värde om cirka 5,5 MUSD vid fulla volymer, vilket förväntas uppnås 2019/2020.
 • Bulten har tecknat ett FSP-kontrakt till ett årligt värde om cirka 30 MEUR vid fulla volymer, vilket förväntas uppnås 2020.
 • Bulten har fattat beslut om att investera cirka 80 MPLN (cirka 177 MSEK) i en ny strategiskt viktig produktions- och logistikanläggning i Polen med beräknad produktionsstart under första halvåret 2019.

JANUARI – SEPTEMBER 

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 116 (2 002) MSEK, en ökning med 5,7% jämfört med samma period ­föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 155 (148) MSEK, vilket motsvarar en rörelse­marginal på 7,3 (7,4)%.
 • Resultat efter skatt uppgick till 112 (109) MSEK.
 • Orderingången uppgick till 2 176 (1 973) MSEK, en ökning med 10,3% jämfört med samma period ­föregående år.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 56 (228) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 5,71 (5,45) SEK.
 • Nettoskulden uppgick till 13 (62) MSEK och soliditeten var 68,6 (68,1)% vid periodens slut.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Bulten har fattat beslut om att göra en investering i en ny värmebehandlingsanläggning i Hallstahammar om cirka 45 MSEK.
 • Bulten förbereder VD-skifte senast år 2019 till följd av pensionsavgång.

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

”Bulten hade ett framgångsrikt tredje kvartal med tecknande av två nya betydelsefulla kontrakt. Det ena kontraktet är ett av Bultens största FSP-kontrakt någonsin och det andra är en inbrytning på en viktig strategisk marknad - båda förväntas få stor betydelse för framtida tillväxt. Under kvartalet hade vi en stark orderingång som ökade med 14,7 procent och en nettoomsättning som ökade med 5,0 procent, båda jämförda med samma period föregående år. Tillväxten och lönsamheten hämmades av något lägre volymer till följd av kunders modellskiften. Utöver det har resultatet också påverkats negativt av ökade världsmarknadspriser på stål och övriga metaller samt av valutaeffekter under kvartalet, framförallt i jämförelse mellan åren. Den underliggande lönsamheten bedöms som god för att vara ett tredje kvartal med färre produktionsdagar.

Bultens finansiella position är stark och vi är väl förberedda för en fas av kommande tillväxt. För att möta den ökade efterfrågan på våra produkter har vi under kvartalet beslutat om att investera i ytterligare en anläggning för produktion och distribution av fästelement i Polen, vilken kommer att bli en av Europas främsta fästelementsanläggningar.

Den 21 september arrangerade Bulten en kapitalmarknadsdag i Hallstahammar med fokus på produktion och framtida utveckling där bland annat elbilsutvecklingens betydelse för Bulten belystes. Utvecklingen av elbilar kräver att fästelementen anpassas för nya materialval samt designlösningar och att vi ligger i framkant med att förse fordonstillverkare med senaste teknologin. Våra referenskontrakt visar också att värdet i en elbil i nuläget klart överstiger det i en bil med konventionell teknologi.

Summerat är Bulten väl rustat för att hantera prognostiserad marknadstillväxt samt tillväxt genom tecknade kontrakt till ett årligt värde om cirka en halv miljard kronor. De tillkommande kontrakten startar successivt under perioden slutet av 2017 till 2018 och full produktionstakt väntas nås 2020.”

Tommy Andersson, VD och koncernchef

Investerare, analytiker och media hälsas välkomna att delta i telefonkonferens den 26 oktober 15:30. Rapporten presenteras då av Tommy Andersson, President and CEO samt av Helena Wennerström, Executive Vice President and CFO via webbsänd telefonkonferens.

Presentationen kommer att hållas på engelska och kan följas direkt via länken https://tv.streamfabriken.com/bulten-q3-2017. Det kommer också vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand på samma adress eller via www.bulten.com/ir.

För att delta i telefonkonferensen vänligen ring in cirka 5 minuter före start:

SE: +46856642693
UK: +442030089802
US: +18558315947

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.bulten.se/ir cirka 30 minuter innan start.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tommy Andersson, VD och koncernchef
Tel: 031-734 59 00

Kamilla Oresvärd, kommunikationsdirektör
Tel: 070-520 59 17, e-post: kamilla.oresvard@bulten.com

Denna information är sådan information som Bulten AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kommunikationsdirektörs försorg, för offentlig­görande den 26 oktober 2017 kl.13:30 CET.

Bulten är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, ­logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 300 medarbetare i nio länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Tillbaka