FinnvedenBultens bokslutsrapport 2013

2014-02-06Nyhet

Bra avslutning på 2013, stark orderingång och oförändrad utdelning

FJÄRDE KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 823 (677) MSEK, en ökning med 21,6% jämfört med samma period
  föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) justerat för engångsposter uppgick till 45 (11) MSEK, vilket motsvarar en justerad
  rörelsemarginal på 5,4% (1,7).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 41 (11) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 4,9% (1,7).
 • Resultat efter skatt uppgick till 29 (-15) MSEK och 32 (4) MSEK justerat 2013 för engångsposter gällande kostnader för omstruktureringsprogram och 2012 för sänkt skattesats i Sverige.
 • Orderingången uppgick till 925 (578) MSEK, en ökning med 60,1% jämfört med samma period föregående år.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 86 (44) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,37 (-0,70) SEK. Justerat för engångsposter var resultat per aktie 1,51
  (0,21) SEK.
 • FinnvedenBulten har vunnit nya affärer till ett årligt värde om cirka 240 MSEK.

JANUARI - DECEMBER

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 061 (2 963) MSEK, en ökning med 3,3% jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet justerat för engångsposter uppgick till 144 (103) MSEK, vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 4,7% (3,5).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 105 (103) MSEK, vilket motsvarar en rörelse­marginal på 3,4% (3,5).
 • Resultat efter skatt uppgick till 88 (43) MSEK och 91 (63) MSEK justerat för engångsposter om netto 3 MSEK bestående av skatteintäkt från medgivna ränteavdrag om 27 MSEK enligt Kammarrättens dom samt kostnader för omstruktureringsprogram om -30 MSEK. Resultat efter skatt föregående år påverkas av -19 MSEK som en följd av förändrad skattesats i Sverige.
 • Orderingången uppgick till 3 266 (2 833) MSEK, en ökning med 15,3% jämfört med samma period
  föregående år.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 219 (72) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 4,19 (2,07) SEK. Justerat för engångsposter var resultat per aktie 4,35 (2,98) SEK.
 • Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning på 2,00 kronor per aktie.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • FinnvedenBulten har tecknat avtal avseende försäljning av den svenska aluminiumverksamheten i Finnveden Gjutal AB inom division Finnveden Metal Structures. Affären förväntas avslutas under första kvartalet 2014.

”Koncernens rörelseresultat stärktes under året genom ökade volymer samt effekten av pågående och genomförda­rationaliseringar. Efterfrågan har förbättrats successivt och den positiva trenden höll i sig även under årets fjärde kvartal.

Under kvartalet tog FinnvedenBulten hem ytterligare betydande affärer om sammanlagt cirka 240 miljoner kronor per år, varav den övervägande delen inom division Bulten. Vårt framgångsrika FSP-koncept (Full Service Provider) inom division Bulten fortsätter att generera marknadsandelar och affärerna innebär successivt ökade volymer under de kommande åren med förhållandevis begränsade uppstartskostnader. Lönsamheten i Finnveden Metal Structures har stärkts genom ökade volymer i kombination med rationaliseringsåtgärder. Den beslutade koncentrationen av magnesiumgjutningen till Polen går bra och avtal avseende försäljning av aluminiumverksamheten har tecknats efter kvartalets utgång.

För att skapa ytterligare affärsfokus och tydliggöra värdet i respektive division har styrelse och ledning påbörjat en utvärdering om en uppdelning av koncernen under 2014. Arbetet med utvärderingen syftar till att försöka optimera divisionernas framtida möjligheter samt tillföra aktieägarna ett långsiktigt mervärde.”

Johan Westman, VD och koncernchef

Investerare, analytiker och media hälsas välkomna att delta i telefonkonferens torsdagen den 6 februari kl.15:30 då rapporten presenteras av FinnvedenBultens VD och koncernchef Johan Westman. Övriga medverkande från bolaget är vice VD, Tommy Andersson samt ekonomi- och finansdirektör, Helena Wennerström. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.finnvedenbulten.se cirka 30 minuter innan telefonkonferensen startar.

Hela rapporten finns tillgänglig för nedladdning som bilaga till detta pressmeddelande.

För att delta i telefonkonferensen vänligen ring 5 minuter före start till Sverige 08-506 443 86, Storbritannien +44 207 153 9154, USA +1 877 423 0830. Kod 275868#.

Det finns även möjlighet att avlyssna telefonkonferensen i efterhand till och med den 20 februari 2014 på telefonnummer Sverige 08-505 564 73, Storbritannien +44 203 364 5200, USA +1 877 679 2989. Kod: 349967#.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Westman, VD och koncernchef
Tel: 031-734 59 00

Kamilla Oresvärd, kommunikationschef
Tel: 070-520 59 17, e-post: kamilla.oresvard@finnvedenbulten.com

Notera. Informationen är sådan som FinnvedenBulten AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 februari 2014, kl.13:30.

FinnvedenBulten utvecklar och driver industriella verksamheter vilka erbjuder produkter och tekniska lösningar i metalliska material. Koncernen verkar som samarbetspartner till internationella kunder inom tillverkande industri, främst fordonsindustrin. Verksamheten bedrivs i två divisioner – Bulten och Finnveden Metal Structures – båda med starka positioner inom sina respektive kundsegment. FinnvedenBultens aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Läs mer på www.finnvedenbulten.se.

Tillbaka