Kommuniké från årsstämma i Bulten AB (publ) den 26 april 2018

2018-04-26Nyhet

Bulten AB (publ) har hållit årsstämma torsdagen den 26 april 2018. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman, alla i enlighet med inför stämman framlagda förslag.

Fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen samt ansvarsfrihet

Vid årsstämman fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat­räk­ning­en och koncernbalansräkningen för 2017. Årsstämman beviljade envar av styrelseleda­möterna och den verkställande direktören under året ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Beslut om disposition beträffande bolagets vinst

Årsstämman beslutade om en utdelning om 3,75 kronor per utdelningsberättigad aktie, totalt 76 348 901,25 kronor. Avstämningsdag fastställdes till den 30 april 2018 och utdelningen beräknas utsändas av Euroclear Sweden AB den 4 maj 2018. Övriga medel balanserades i ny räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och omval av revisor

Styrelsen ska bestå av sex bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslut­ade om omval av styrelseledamöterna Hans Gustavsson, Hans Peter Havdal, Ulf Liljedahl, Peter Karlsten och Anne-Lie Lind samt beslutade om nyval av Nicklas Paulson.

Nicklas Paulson är verkställande direktör för Investment AB Öresund sedan mars 2018 och utsågs den 10 april 2018 till ledamot av Bilia AB (publ) styrelse. Nicklas har mer än 20 års erfarenhet från investment banking och corporate finance med befattningar inom Carnegie, Investment Banking och Alfred Berg, Investment Banking.

Ulf Liljedahl valdes till styr­el­sens ordförande.

Bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant. Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers som bolagets re­visor för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Den auktoriserade revisorn Fredrik Göransson kom­mer alltjämt att vara huvudansvarig revisor.

Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisorn

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med sammanlagt 2 150 000 kronor, varav 450 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 300 000 kronor vardera till övriga stämmovalda ledamöter. Vidare ska ett fast arvode om 75 000 kronor utgå till revisions­u­tskottets ordförande och 25 000 kronor vardera till övriga ledamöter, samt ett fast arvode om 65 000 kronor utgå till ersättningsutskottets ordförande och 10 000 kronor vardera till öv­riga ledamöter, dock att ingen ersättning ska utgå till styrelsens ordförande i egenskap av leda­mot i ersättningsutskottet. En förutsättning för utbetalning är att ledamot är styrelseledamot som är utsedd av bolagsstämman och inte är anställd i bolaget eller dotterbolag.

Vidare beslutade årsstämman att arvode ska utgå till revisorn enligt godkänd räkning.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman fastställde styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattnings­hav­are. Riktlinjerna är i sak likalydande med det som årsstämman 2017 beslutade om, med undantag för att vissa mindre justeringar gjorts.

Valberedningen m.m.

Årsstämman beslutade att oförändrat anta de riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter och in­struktioner för valberedningen som antogs 2017 att gälla intill nästa årsstämma. Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra personer. De tre röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i september ska äga rätt att utse en ledamot i valberedningen och därut­över ska styrelsens ordförande vara ledamot av valberedningen. Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tid­en till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om:

(a) förvärv av egna aktier på Nasdaq Stockholm (”Börsen”) inom ramen för ett pris per aktier som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet eller, för det fall styrelsen ger en börs­medlem i uppdrag att ackumulera en viss mängd av bolagets aktier i egen bok under en viss tidsperiod, till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet eller motsvarande volymvägda genomsnittskurs. Förvärv får sammanlagt ske av högst så många aktier att bolagets innehav efter förvärvet inte överstiger 10 procent av vid var tid utestående aktier i bolaget. Syf­tet är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bo­lagets kapitalstruktur samt kunna tillvarata attraktiva förvärvsmöjligheter, att bolaget ska kunna fullgöra sina förpliktelser till deltagarna i det långsiktiga aktiebaserade incitaments­programmet som årsstämman 2016 beslutade att införa och som löper till år 2019 (”Program­met”) samt att möjliggöra överlåtelser av egna aktier för täckande av sociala avgifter för­enade med Programmet.

(b) överlåtelse av högst samtliga bolagets innehavda aktier över Börsen och/eller på annat sätt med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning av fordran mot bolaget eller annars med villkor. Överlåtelse i syfte att täcka sociala kostnader för Programmet får dock avse högst 50 000 aktier och överlåtelser för sådant syfte får endast ske på Börsen mot kontant betalning. Överlåtelser av aktier på Börsen får en­dast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet och om överlåtelse sker på annat sätt, till ett pris som motsvarar pris i pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de aktier som överlåts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig. Syftet är att möjlig­göra att bästa möjliga över­låtelsevillkor för bolaget ska kunna uppnås, att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i sam­band med förvärv av bolag, rörelse eller tillgångar, samt att möjliggöra över­låtelse av egna aktier för täckande av soci­ala avgifter förenade med Programmet.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt och med bestämmelser om apport, kvittning eller eljest med villkor. Syftet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjlig­göra en accelererad expansion och utveckling av koncernen, dess marknad och produkter. An­talet aktier som emitteras får uppgå till högst 1 052 010 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka fem procent av samtliga aktier i bo­laget per dagen för kallelse till årsstämma 2018.

Besluten i sin helhet

De antagna riktlinjerna, principerna, instruktionerna och besluten i sin helhet finns tillgängliga på www.bulten.se.              

Göteborg den 26 april 2018
Bulten AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kamilla Oresvärd, SVP Corporate Communications
Tel: 031-734 59 17, e-post: kamilla.oresvard@bulten.com

Denna information lämnades för offentliggörande den 26 april, 2018 kl.18:30.

Bulten är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindu­strin. Produkterbjudandet sträcker sig från kundspecifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Före­taget grundades 1873, har cirka 1 400 medarbetare i åtta länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

    Tillbaka