Bultens Q4 rapport 2018

2019-02-07Nyhet

Bulten vinner nya affärer till elfordon och tar marknadsandelar på en svagare marknad.

FJÄRDE KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 747 (740) MSEK, en ökning med 1,0% jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 48 (55) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,4 (7,5)%.
 • Resultat efter skatt uppgick till 30 (47) MSEK.
 • Orderingången uppgick till 741 (839) MSEK, en minskning med 11,7% jämfört med samma period föregående år.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 60 (2) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,50 (2,26) SEK.
 • Bulten har tecknat fullservicekontrakt (FSP) för drivlina till elbil till ett initialt värde om cirka 2 miljoner EUR per år i full takt 2021, med start i slutet av 2020.
 • Bulten har tecknat fullservicekontrakt (FSP) för drivlina till elbil till ett initialt värde om cirka 5 miljoner EUR per år i full takt 2021, med start 2020.

JANUARI – DECEMBER

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 132 (2 856) MSEK, en ökning med 9,7% jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 210 (210) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,7 (7,4)%.
 • Resultat efter skatt uppgick till 143 (159) MSEK.
 • Orderingången uppgick till 3 098 (3 015) MSEK, en ökning med 2,8% jämfört med samma period föregående år.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 125 (58) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 7,19 (7,98) SEK.
 • Nettoskulden uppgick till 181 (49) MSEK och soliditeten var 64,8 (66,8)% vid periodens slut.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Bulten har tecknat fullservicekontrakt (FSP) för leverans av fästelement till ett nytt fordonsprogram till ett värde om cirka 13 miljoner EUR per år i full takt 2021 med start i slutet av 2019.
 • Styrelsen i Bulten AB kommer att föreslå årsstämman en utdelning för 2018 om 4,00 (3,75) SEK per aktie.

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

”Produktion av fordon minskade under kvartalet som följd av ökad marknadsoro. Den ökade volatiliteten i efterfrågan på fordon är delvis en effekt av nya miljöskatteregler i flera europeiska länder samt osäkerheten kring Brexit.

Bulten fortsätter vinna nya affärer och tar marknadsandelar på en svag marknad. Nettoomsättningen ökade med 1 procent och vi kompenserar därmed i viss mån den svaga marknadsutvecklingen med uppstart av nya kontrakt.

Orderingången under kvartalet var i linje med försäljningen men minskade med 12 procent jämfört med föregående års starka orderingång till följd av uppstart av nytt kontrakt och modellskiften.

Rörelseresultatet under kvartalet var lägre jämfört med föregående år, främst som en följd av en minskad volymutveckling under senare delen av kvartalet. Volymreduktionen skedde med kort framförhållning. Anpassning i produktion har påbörjats, men har en viss ledtid. Resultatet påverkades också negativt av valutaeffekter och påbörjad omstrukturering i Kina. Under kvartalet har råmaterialpriserna stabiliserats, dock på en fortsatt hög nivå.

Vår finansiella position är stark och vi fortsätter att strategiskt utveckla och anpassa verksamheten enligt kommunicerad plan. Efterfrågan på hybrider och elbilar ökar, vilket är en gynnsam utveckling för Bulten. Inom detta område är vi väl positionerade och under kvartalet tecknade vi två nya FSP-kontrakt avseende drivlina till elbil.

När jag nu lämnar över till min efterträdare Anders Nyström är Bulten i en utmärkt position för att fortsätta vinna nya kontrakt och marknadsandelar.”

Tommy Andersson, VD och koncernchef

Investerare, analytiker och media hälsas välkomna att delta i telefonkonferens den 7 februari 15:30. Rapporten presenteras då av Tommy Andersson, President and CEO samt av Helena Wennerström, Executive Vice President and CFO via webbsänd telefonkonferens.

Presentationen kommer att hållas på engelska och kan följas direkt via länken https://tv.streamfabriken.com/bulten-q4-2018. Det kommer också vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand på samma adress eller via www.bulten.com/ir.

För att delta i telefonkonferensen vänligen ring in cirka 5 minuter före start:
SE: +46856642706
UK: +443333009261
US: +16467224902

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.bulten.se/ir cirka 30 minuter innan start.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tommy Andersson, VD och koncernchef
Tel: 031-734 59 00

Kamilla Oresvärd, kommunikationsdirektör
Tel: 070-520 59 17, e-post: kamilla.oresvard@bulten.com

Denna information är sådan information som Bulten AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kommunikationsdirektörs försorg, för offentlig­görande den 7 februari 2019 kl.13:30 CET.

Bulten är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 400 medarbetare i åtta länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Tillbaka