FinnvedenBultens delårsrapport för perioden januari – september, 2011

2011-11-01Nyhet

Fortsatt god resultatutveckling

PRESSMEDDELANDE | GÖTEBORG 1 NOVEMBER 2011

Fortsatt god resultatutveckling

TREDJE KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 704 (591) MSEK, en ökning med 19,0 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 43 (25) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,1 (4,2) procent.
 • Rörelsemarginalen justerad för engångsposter uppgick till 6,2 (4,6) procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 22 (4) MSEK.
 • Orderingången uppgick till 736 (657) MSEK, en ökning med 12,0 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -43 (-5) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,1 (0,3) SEK.
 • Förnyat och utökat finansieringsavtal med Svenska Handelsbanken.

JANUARI – SEPTEMBER

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 282 (1 877) MSEK, en ökning med 21,6 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 158 (72) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,9 (3,9) procent.
 • Rörelsemarginalen justerad för engångsposter uppgick till 7,7 (4,4) procent. Engångskostnader om 18 MSEK under 2011 hänför sig till noteringsprocessen. För motsvarande period 2010 uppgick engångskostnader till 11 MSEK avseende genomförda rationaliseringsprogram.
 • Resultat efter skatt uppgick till 85 (7) MSEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 46 (12) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 5,2 (0,6) SEK.
 • Konvertering av aktieägarlån till stamaktier under andra kvartalet innebar en minskad skuldsättning med 353 MSEK.
 • FinnvedenBulten noterat på NASDAQ OMX Stockholm under andra kvartalet 2011.

”Vår verksamhet har fortsatt att utvecklas positivt under det tredje kvartalet med en starkt förbättrad lönsamhet jämfört med samma period året innan. Den organiska tillväxten på 19 procent under kvartalet var driven av både produktionsökningar på befintliga kontrakt och nya affärer. Vi bevakar noga den finansiella oron och händelserna i omvärlden samt dess påverkan på våra kunder. Vi har en god operationell och finansiell beredskap för en eventuellt reducerad efterfrågan. Dessutom har vi goda tillväxtmöjligheter till exempel genom våra satsningar i Kina och Ryssland.”

Johan Westman, VD och koncernchef

Rapporten presenteras av FinnvedenBultens VD och koncernchef Johan Westman i telefonkonferens tisdagen den 1 november kl.15:30. Presentationen hålls på engelska.

Hela rapporten finns också tillgänglig för nedladdning som bilaga till detta pressmeddelande. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.finnvedenbulten.se ca 30 minuter innan konferensen startar.

För att delta i telefonkonferensen vänligen ring 5 min före start till Sverige 08-506 269 00, Storbritannien +44 (0)207 750 9905, USA +1 631 886 5378. Kod: 664749#

Det finns även möjlighet att avlyssna telefonkonferensen i efterhand till och med den 15 november 2011 på telefonnummer: Sverige 08-506 269 49,
Storbritannien +44(0) 207 750 99 28, USA +1 866 305 62 92. Kod 263564#.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Westman, VD och koncernchef
Tel: 031-734 59 00

Kamilla Oresvärd, informationschef
Tel: 070-520 59 17, e-post: kamilla.oresvard@finnvedenbulten.com

Notera
Informationen är sådan som FinnvedenBulten AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 november 2011 kl.13.00.

FinnvedenBulten utvecklar och driver industriella verksamheter vilka erbjuder produkter och tekniska lösningar i metalliska material. Koncernen verkar som samarbetspartner till internationella kunder inom tillverkande industri, främst fordonsindustrin. Verksamheten bedrivs i två divisioner – Bulten och Finnveden Metal Structures – båda med starka positioner inom sina respektive kundsegment. FinnvedenBultens aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Läs mer på www.finnvedenbulten.se.

Tillbaka