Flaggning av eget aktieinnehav

2019-07-15Nyhet

Bulten AB (publ) har idag förvärvat ytterligare 4 500 egna aktier vilket medför att bolagets innehav av egna aktier per den 15 juli 2019 uppgår till 1 052 215 aktier, 5,0 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Med stöd av det bemyndigande som årsstämman den 25 april 2019 lämnade styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier, har Bulten AB (publ) förvärvat 4 500 egna aktier vilket medför att bolagets innehav av egna aktier per den 15 juli 2019 uppgår till 1 052 215 aktier, 5,0 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Det totala antalet aktier som finns i bolaget inklusive Bultens egna aktier uppgår till 21 040 207 aktier. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Nyström, President and CEO, Bulten AB
Helena Wennerström, EVP and CFO, Bulten AB

Tel: 031-734 59 00, e-post: corporatecommunications@bulten.com

Bulten är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 400 medarbetare i åtta länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Denna information är sådan information som Bulten AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2019 19:30.

Tillbaka