FinnvedenBultens Q1 rapport 2014

2014-04-29Nyhet

Pressmeddelande, Göteborg 29 april, 2014 Stark organisk tillväxt samt väsentligt förbättrat resultat. Omstruktureringen av gjuteriverksamheten avslutad.

FÖRSTA KVARTALET

  • Nettoomsättningen uppgick till 906 (708) MSEK, en ökning med 28,1% jämfört med samma period ­föregående år.
  • Rörelse­resultatet (EBIT) justerat för engångsposter uppgick till 46 (19) MSEK, vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 5,1 (2,7)%.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 63 (19) MSEK, vilket motsvarar en rörelse­marginal på 7,0 (2,7)%.
  • Resultat efter skatt uppgick till 44 (6) MSEK och 30 (6) MSEK justerat för engångsposter hänförliga till omstrukturering av gjuteriverksamheten.
  • Orderingången uppgick till 963 (820) MSEK, en ökning med 17,5% jämfört med samma period ­föregående år.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -30 (51) MSEK, främst på grund av den kraftiga expansionen inom division Bulten.
  • Resultat per aktie uppgick till 2,10 (0,28) SEK. Justerat för engångsposter var resultat per aktie 1,46 (0,28) SEK.
  • Den svenska aluminiumverksamheten inom division Finnveden Metal Structures har sålts.

”Vår positiva trend i försäljning, orderingång och resultat fortsatte under inledningen av året. Under kvartalet har vi haft fokus på uppstarten av de nya och omfattande FSP-affärerna i division Bulten. Divisionen har stor erfarenhet av att starta och driva FSP-kontrakt och infasningen av den första affären har gått bra och enligt plan. Ytterligare en betydande affär kommer att startas under andra kvartalet och volymerna för båda kontrakten förväntas nå full takt under 2015. Uppstartskostnader kopplade till de nya affärerna har uppgått till cirka 7 MSEK under kvartalet. Inom division Finnveden Metal Structures har vi slutfört omstruktureringen av gjuteriverksamheten. Koncentrationen av magnesiumgjutningen till Polen är klar och aluminiumverksamheten är nu avyttrad, vilket också gett ett positivt resultatbidrag i kvartalet. Lönsamheten i Finnveden Metal Structures har stärkts tack vare ökade volymer och genomförda rationaliseringar.

Arbetet med utvärderingen om en uppdelning av koncernen under 2014 har intensifierats. Styrelse och ledning ser positivt på en uppdelning och bedömer att en delning kommer att förbättra divisionernas framtida möjligheter samt tillföra aktieägarna ett långsiktigt mervärde.”


Johan Westman, VD och koncernchef

Investerare, analytiker och media hälsas välkomna att delta i telefonkonferens tisdagen
den 29 april kl.14:30 då rapporten presenteras av FinnvedenBultens VD och koncernchef Johan Westman. Övriga medverkande från bolaget är vice VD, Tommy Andersson samt ekonomi- och finansdirektör, Helena Wennerström.

För att delta i telefonkonferensen vänligen ring 5 minuter före start till Sverige 08-506 443 86, Storbritannien +44 207 153 9154, USA +1 877 423 0830. Kod 147938#.

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.finnvedenbulten.se ca 30 minuter innan start. Presentationen hålls på engelska.

Det finns även möjlighet att avlyssna telefonkonferensen i efterhand till och med den 13 maj 2014 på telefonnummer Sverige 08-505 564 73, Storbritannien +44 203 364 5200, USA +1 877 679 2989. Kod: 351119#.

Hela rapporten finns tillgänglig för nedladdning som bilaga till detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Westman, VD och koncernchef
Tel: 031-734 59 00

Kamilla Oresvärd, kommunikationsdirektör
Tel: 070-520 59 17, e-post: kamilla.oresvard@finnvedenbulten.com

Notera. Informationen är sådan som FinnvedenBulten AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2014, kl.13:30.

FinnvedenBulten utvecklar och driver industriella verksamheter vilka erbjuder produkter och tekniska lösningar i metalliska material. Koncernen verkar som samarbetspartner till internationella kunder inom tillverkande industri, främst fordonsindustrin. Verksamheten bedrivs i två divisioner – Bulten och Finnveden Metal Structures – båda med starka positioner inom sina respektive kundsegment. FinnvedenBultens aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Läs mer på www.finnvedenbulten.se.

Tillbaka