Meddelande om stabilisering och utnyttjande av övertilldelningsoption

2011-06-20Nyhet

PRESSMEDDELANDE |GÖTEBORG, 20 juni 2011

FinnvedenBulten AB (publ) ("FinnvedenBulten") har blivit informerade om att Carnegie Investment Bank och Handelsbanken Capital Markets har utnyttjat, 687 741 aktier, av den övertilldelningsoption att köpa ytterligare upp till 1 698 972 aktier, som erhölls från den säljande aktieägaren Nordic Capital Fund V i samband med börsnoteringen av FinnvedenBulten. Utnyttjandet av övertilldelningsoptionen innebär att totalt 12 014 224 aktier, motsvarande 57,1 procent av totalt antal aktier utgivna i FinnvedenBulten, har sålts i erbjudandet.

Stabiliseringsperioden inleddes den 20 maj 2011 och avslutades den 17 juni 2011. Samtliga stabiliseringstransaktioner genomfördes inom prisintervallet 45,00-49,00 kronor. Stabiliseringsperioden har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras.

Prisintervall per dag:

20 maj 2011: 48,90-49,00 kronor

23 maj 2011: 48,00-49,00 kronor

24 maj 2011: 48,30-48,70 kronor

25 maj 2011: 48,40-48,90 kronor

26 maj 2011: 48,60-48,90 kronor

27 maj 2011: 48,70-49,00 kronor

30 maj 2011: 49,00-49,00 kronor

31 maj 2011: 48,90-49,00 kronor

1 juni 2011: 48,40-49,00 kronor

3 juni 2011: 47,00-48,40 kronor

8 juni 2011: 47,00-47,90 kronor

9 juni 2011: 47,50-49,00 kronor

10 juni 2011: 47,50-49,00 kronor

13 juni 2011: 47,50-48,70 kronor

14 juni 2011: 47,50-48,70 kronor

15 juni 2011: 47,50-48,40 kronor

16 juni 2011: 45,00-46,80 kronor

17 juni 2011: 45,50-46,50 kronor

1 011 231 aktier i FinnvedenBulten, som lånats i syfte att täcka eventuell övertilldelning i samband med bolagets börsintroduktion kommer att återlämnas till den säljande aktieägaren Nordic Capital Fund V. Nordic Capital Fund V innehar därefter 7 274 273 aktier i FinnvedenBulten, motsvarande 34,6% procent av röster och kapital.

Carnegie Investment Bank och Handelsbanken Capital Markets har varit Joint Lead Managers och Joint Bookrunners i samband med erbjudandet.

För ytterligare information, vänligen besök www.finnvedenbulten.se eller kontakta:

Kamilla Oresvärd
Kommunikationschef
Telefon: +46 31-734 59 17, e-post: media@finnvedenbulten.com

FinnvedenBulten utvecklar och driver industriella verksamheter vilka erbjuder produkter och tekniska lösningar i metalliska material. Koncernen verkar som samarbetspartner till internationella kunder inom tillverkande industri, främst fordonsindustrin. Verksamheten bedrivs i två självständiga divisioner – Bulten och Finnveden Metal Structures – båda med starka positioner inom sina respektive kundsegment. FinnvedenBultens aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Läs mer på www.finnvedenbulten.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som FinnvedenBulten AB (”Finnveden” eller ”Bolaget”) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 juni 2011 klockan 8:30.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper i FinnvedenBulten (”Värdepapperna”) i USA, Kanada, Australien eller Japan. Värdepapperna har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse, och får inte erbjudas eller säljas i USA utan sådan registrering eller ett tillämpligt undantag från sådan registrering. Ingen kommunikation eller information om Värdepapperna får spridas till allmänheten i andra länder än Sverige, om föregående registrering eller godkännande krävs för sådana åtgärder. Inga åtgärder har vidtagits eller kommer att vidtas i samband med erbjudandet av Värdepapper utanför Sverige i någon jurisdiktion i vilken föregående registrering eller godkännande krävs.

Förvärv av Värdepapper omfattas av legala eller regulatoriska restriktioner i vissa jurisdiktioner. Bolaget tar inget ansvar för det fall någon person bryter mot sådana restriktioner.

Detta dokument utgör inte en erbjudandehandling eller prospekt i samband med ett erbjudande av Värdepapperna. Investerare får inte acceptera något erbjudande avseende, eller förvärva, Värdepapper som detta dokument avser, om de inte gör det på grundval av den information som finns i gällande prospekt offentliggjort av eller distribuerad av Bolaget. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa Värdepapper och får inte ligga till grund för något investeringsavtal eller investeringsbeslut.

Detta dokument har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är ett pressmeddelande och utgör inte ett prospekt eller erbjudandehandling.

Bolaget har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av Värdepapper i någon annan medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Sverige. Med avseende på annan medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Sverige vilken har implementerat Prospektdirektivet (envar en "Relevant Medlemsstat"), har inga åtgärder vidtagits eller kommer att vidtas för att erbjuda allmänheten Värdepapper som kräver att ett prospekt offentliggörs i någon Relevant Medlemsstat. Som en följd av detta får Värdepapper endast erbjudas i Relevanta Medlemsstater:

(a) till juridiska personer som är auktoriserade eller reglerade för att bedriva verksamhet på de finansiella marknaderna eller, om inte så auktoriserade eller reglerade, vilkas verksamhetsföremål uteslutande är att investera i värdepapper;

(b) till juridiska personer som uppfyller två eller fler av följande kriterier: (1) ett genomsnitt om minst 250 anställda under det senaste räkenskapsåret, (2) en balansomslutning på mer än 43 miljoner euro (3) en årlig nettoomsättning på mer än 50 miljoner euro, som visas i den juridiska personens senaste årsredovisning eller koncernredovisning; eller

(c) under andra omständigheter, vilka inte kräver att Bolaget offentliggör ett prospekt i enlighet med artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

Vid tillämpning härav skall uttrycket ”erbjudande till allmänheten av Värdepapper” i en Relevant Medlemsstat innebära kommunikation, oavsett form och sätt, av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de erbjudna Värdepapperna som möjliggör för en investerare att fatta beslut om att köpa värdepapper, såsom detta kan variera i sådan Medlemsstat till följd av implementeringen av Prospektdirektivet i den Medlemsstaten och uttrycket "Prospektdirektivet” innebär direktiv 2003/71/EG och omfattar alla relevanta implementeringsåtgärder i varje Relevant Medlemsstat.

Värdepapperna erbjuds, säljs eller förvärvas inte i USA, Kanada, Australien eller Japan.

    Tillbaka