Bultens Q3 rapport 2020

2020-10-22Nyhet

Stark orderingång samt ökade marknadsandelar genom nya kontrakt.

TREDJE KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 853 (718) MSEK, en ökning med 18,8% jämfört med samma period ­föregående år, varav 117 MSEK är hänförligt till förvärvet av PSM.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 40 (-8) MSEK, vilket motsvarar en rörelse­marginal på 4,7 (-1,0)%. Föregående år uppgick rörelseresultat till 19 MSEK justerat för omlokalisering i Kina samt omstrukturering i Tyskland, vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 2,8%.
 • Resultat efter skatt uppgick till 17 (-14) MSEK.
 • Orderingången uppgick till 1 322 (776) MSEK, en ökning med 70,2% jämfört med samma period ­föregående år, varav 113 MSEK är hänförligt till förvärvet av  PSM.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 157 (114) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,91 (-0,75) SEK.
 • Bulten har tecknat ett fullservicekontrakt (FSP) för leverans av fästelement till en europeisk fordonstillverkare, som också är en av bolagets befintliga kunder, till ett årligt värde om cirka 60 MEUR vid full takt. Leveranser startade i juli 2020 och uppstartskostnader beräknas uppgå till cirka 1 MEUR.  
 • Bulten har rekryterat Markus Baum till en nyinrättad tjänst som Chief Commercial Officer (CCO) med tillträde 1 november 2020, Claes Lundqvist har utsetts till tillförordnad Chief Financial Officer (CFO) med start 1 augusti 2020 och Fredrik Bäckström har tillträtt en nyinrättad tjänst som Chief Operating Officer (COO).
 • Bulten har utsett Emmy Pavlovic till Senior Vice President Technology and Innovation.
 • PSM:s VD Marco Suzuki har valt att lämna sitt uppdrag. Bultens VD och koncernchef Anders Nyström övertar ledningen för PSM till dess att en ny ledningsstruktur finns på plats.
   

JANUARI – SEPTEMBER

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 115 (2 309) MSEK, en minskning med -8,4% jämfört med samma period ­föregående år, varav 240 MSEK är hänförligt till förvärvet av PSM.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 24 (71) MSEK, vilket motsvarar en rörelse­marginal på 1,2 (3,1)%. Föregående år uppgick rörelseresultat till 105 MSEK justerat för omlokalisering i Kina samt omstrukturering i Tyskland, vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 4,6%.
 • Resultat efter skatt uppgick till -13 (44) MSEK.
 • Orderingången uppgick till 2 419 (2 261) MSEK, en ökning med 7,0% jämfört med samma period ­föregående år, varav 349 MSEK är hänförligt till
 • förvärvet av PSM.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 271 (109) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,33 (2,08) SEK.
 • Nettoskulden uppgick till 605 (596) MSEK. Nettoskuld (exklusive leasingskulder) uppgick till 238 (328) MSEK.
 • Soliditeten uppgick till 49,7 (54,8)% vid periodens slut. Soliditet (exklusive leasingskulder) uppgick till 56,0 (59,9)%.
 • Bulten har per 28 februari 2020 förvärvat samtliga aktier i PSM International Holdings Limited (PSM) till en köpeskilling uppgående till 24,5 MUSD
 • (230 MSEK) på kassa- och skuldfri bas.
 • Bulten har förvärvat en minoritetspost i TensionCam Systems AB (TensionCam) till en köpeskilling på 6 MSEK.

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

”Det tredje kvartalet inleddes avvaktande i spåren av pandemin, men mot slutet av augusti och i september skedde en markant förbättring. Rörelseresultatet i kvartalet steg till 40 (-8) MSEK och speglar främst de högre försäljnings- och produktionsvolymerna. Alla de medarbetare som till följd av pandemin varit inkluderade i arbetstidsförkortning eller korttidspermittering är sedan den 1 oktober tillbaka i full tjänst.

Under kvartalet ökade Bultens nettoomsättning med 18,8% och orderingången med hela 70,2%. Den högre omsättningen och kraftigt förbättrade orderingången visar en fordonsmarknad i återhämtning och vi fortsätter att vinna marknadsandelar som en följd av att nöjda kunder har anförtrott oss nya kontrakt.

Vi är mycket glada över det nya fullservicekontrakt (FSP) som vi tecknade och kommunicerade i juli till ett årligt värde om cirka 60 MEUR vid full takt. Kontraktet är ett övertagande av en FSP-lösning från en konkurrent till två monteringsanläggningar hos befintlig kund, vilket innebär att leveranserna startade omgående i rådande takt. De nya affärerna, i kombination med att vårt strategiska förvärv av PSM utvecklas väl, gör att vi presterar bättre än marknaden, vilket har varit och förblir vår ambition.

Marknadsutvecklingen under resterande delen av 2020 är svårbedömd på grund av Covid-19 och makroekonomiska faktorer som kan påverka våra kunders produktion. Vi kommer liksom tidigare under året att anpassa vår verksamhet till förändringarna i vår omvärld.

Vårt fokus på teknik och innovation intensifieras ytterligare och jag är mycket glad över att kunna välkomna Emmy Pavlovic som Senior Vice President, Technology and Innovation. Trots den osäkra utvecklingen håller vi fast vid vår strategi - Stronger 24 - och fortsätter att bygga Bulten ännu starkare.”

Anders Nyström, VD och koncernchef

 

Investerare, analytiker och media hälsas välkomna att delta i telefonkonferens den 22 oktober kl.15:30. Rapporten presenteras då av Anders Nyström, VD och koncernchef samt av Claes Lundqvist, tf ekonomidirektör via webbsänd telefonkonferens.

Presentationen kommer att hållas på engelska och kan följas direkt via länken https://tv.streamfabriken.com/bulten-q3-2020. Det kommer också vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand på samma adress eller via www.bulten.com/ir.

För att delta i telefonkonferensen vänligen ring in cirka 5 minuter före start:

SE: +46850558352

UK: +443333009267

US: +18335268381

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.bulten.se/ir cirka 30 minuter innan start.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Nyström, VD och koncernchef
Tel: 031-734 59 00

Kamilla Oresvärd, kommunikationsdirektör
Tel: 070-520 59 17, e-post: kamilla.oresvard@bulten.com

Denna information är sådan information som Bulten AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2020 kl.13:30 CET.

Bulten Group är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kundspecifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 700 medarbetare i sexton länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se. 

Tillbaka