Bultens Q1 rapport 2016

2016-04-26Nyhet

Förbättrad lönsamhet och god orderingång.

FÖRSTA KVARTALET

  • Nettoomsättningen uppgick till 715 (713) MSEK, en ökning med 0,3% jämfört med samma period föregående år.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 55 (36) MSEK, vilket motsvarar en rörelse­marginal på 7,7 (5,1)%.
  • Resultat efter skatt uppgick till 40 (29) MSEK.
  • Orderingången uppgick till 699 (660) MSEK, en ökning med 5,9% jämfört med samma period föregående år.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 78 (49) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 2,03 (1,44) SEK.
  • Nettoskulden uppgick till 114 (nettokassa om 95) MSEK och soliditeten var 65,2 (67,7)% vid periodens slut.
  • Bulten har tecknat FSP-kontrakt med en ny kund inom kinesisk fordonsindustri till ett totalt värde om cirka 60 MSEK.

”Bultens försäljning till europeiska personbilstillverkare, framförallt inom premiumsegmentet, var fortsatt god under inledningen av året medan försäljningen till tunga fordon initialt hade en lägre takt. Nettoomsättningen var därför marginellt lägre än marknadstillväxten för den europeiska fordonsproduktionen men orderingången var däremot mycket god under kvartalet.

I Ryssland har vi under perioden erhållit ett flertal mindre order, varav en från landets största fordonstillverkare. Det samlade årliga värdet är initialt relativt lågt men utvecklingspotentialen är stor. Genom detta har vi nu etablerat fotfäste hos ett flertal kunder på den ryska marknaden och vi ser goda möjligheter för framtiden.

Bultens lönsamhet fortsatte stärkas under kvartalet som en effekt av en jämn och störningsfri produktion samt genomfört optimeringsprogram. Ett starkt kassaflöde har genererats till följd av bra resultat och reduktion av rörelsekapital, vilket också syns i den förbättrade avkastningen på sysselsatt kapital.             

Vi ser framför oss ett år av tillväxt i takt med marknaden medan vi de påföljande åren ser mycket goda förutsättningar att åter ta marknadsandelar, baserat på redan erhållna kontrakt och pågående kunddiskussioner.”

Tommy Andersson, VD och koncernchef

Investerare, analytiker och media hälsas välkomna att delta i telefonkonferens tisdagen den 26 april kl.14.30 då Q1-rapporten ­presenteras av Bultens VD och koncernchef Tommy Andersson samt ekonomi- och finansdirektör tillika vice VD Helena Wennerström.

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.bulten.se ca 30 minuter innan start och hela rapporten finns tillgänglig för nedladdning som bilaga till detta pressmeddelande.

För att delta i telefonkonferensen vänligen ring 5 minuter före start till Sverige 08-5059 6306, Storbritannien +44 020 3139 4830, USA +1 718 873 9077. Kod 82818687#.

Det finns även möjlighet att avlyssna telefonkonferensen i efterhand till och med den 10 maj 2016 på telefonnummer Sverige 08-5664 2638, Storbritannien +44 203 426 2807, USA +1 866 535 8030. Kod: 671234#.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tommy Andersson, VD och koncernchef
Tel: 031-734 59 00

Kamilla Oresvärd, kommunikationsdirektör
Tel: 070-520 59 17, e-post: kamilla.oresvard@bulten.com

Bulten offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2016 klockan 13:30.

Bulten är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 200 medarbetare i nio länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Tillbaka