Bultens Q4 rapport 2015

2016-02-09Nyhet

Starkt resultat och fortsatt god tillväxt.

FJÄRDE KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 667 (621) MSEK, en ökning med 7,3% jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 47 (38) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,1 (6,2)%.
 • Resultat efter skatt uppgick till 24 (18) MSEK.
 • Orderingången uppgick till 674 (706) MSEK, en minskning med 4,5% jämfört med samma period föregående år.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 91 (62) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,33 (1,04) SEK.
 • Bulten har förvärvat industri- och kontorsfastigheten för verksamheten i Hallstahammar till ett anskaffningsvärde om cirka 116 MSEK.

JANUARI - DECEMBER

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 693 (2 414) MSEK, en ökning med 11,6% jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 165 (133) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,1 (5,5)%.
 • Resultat efter skatt uppgick till 111 (84) MSEK.
 • Orderingången uppgick till 2 673 (2 557) MSEK, en ökning med 4,6% jämfört med samma period föregående år.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 141 (-60) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 5,61 (4,32) SEK.
 • Nettoskulden uppgick till 176 (nettokassa om 137) MSEK och soliditeten var 64,0 (67,5)% vid periodens slut. 
 • Styrelsen i Bulten AB föreslår årsstämman en utdelning om 3,25 (3,00) SEK per aktie.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Vid inledningen av handelsåret 2016 flyttades Bulten upp till Nasdaq Stockholm Mid Cap-segment.
 • Bulten har tecknat FSP-kontrakt med en ny kund inom kinesisk fordonsindustri till ett totalt värde om cirka 60 MSEK. 

”Bulten fortsätter att utvecklas positivt och vårt senast tecknade FSP-kontrakt, totalt värt cirka 60 miljoner kronor, är ytterligare ett bevis på vår kompetens samt vårt konkurrenskraftiga erbjudande. Extra glädjande är att ordern kommer från en ny kinesisk kund, vilket stärker vår position på denna tillväxtmarknad. 

Under kvartalet visade Bulten en omsättningsökning om drygt 7 procent – en tillväxt driven av tillkommande volymer och en stark utveckling på den europeiska personbilsmarknaden. Inbromsningen i Kina har haft viss negativ effekt på försäljningen även under det fjärde kvartalet men i mindre omfattning än under det föregående kvartalet.

Lönsamheten i Bulten fortsatte att stärkas under kvartalet som en effekt av tillkommande volymer och optimeringsprogrammet som genomförts under året. Resultatet för året har stärkts trots negativ påverkan om cirka 18 MSEK från omräkningseffekter som följd av valutaförändringar. Resultatet inkluderar även en positiv effekt från reavinst vid försäljning av maskiner och fastigheter om totalt cirka 8 MSEK.

Sammanfattningsvis var 2015 ytterligare ett framgångsrikt år för Bulten och baserat på marknadsinformation bedömer vi att våra marknadsandelar har ökat betydligt under året. De senaste sex åren har Bulten haft en genomsnittlig årlig tillväxt på cirka 14 procent, vilket är avsevärt högre än marknaden. För 2016 ser vi framför oss ett år med en tillväxt i takt med marknaden för att under de följande åren återigen ha mycket goda förutsättningar att ta marknadsandelar, baserat på redan erhållna kontrakt. Vid inledningen av handelsåret 2016 flyttades Bulten upp till Nasdaq Stockholm Mid Cap-segment vilket vi ser som mycket positivt.”

Tommy Andersson, VD och koncernchef

Investerare, analytiker och media hälsas välkomna att delta i telefonkonferens tisdagen den 9 februari kl.15:30 då Q4-rapporten presenteras av Bultens VD och koncernchef Tommy Andersson samt ekonomi- och finansdirektör tillika vice VD Helena Wennerström.

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.bulten.se ca 30 minuter innan start och hela rapporten finns tillgänglig för nedladdning som bilaga till detta pressmeddelande.

För att delta i telefonkonferensen vänligen ring 5 minuter före start till Sverige 08-5059 6306, Storbritannien +44 2031 394 830, USA +1 7188 739 077. Kod 28910581#.

Det finns även möjlighet att avlyssna telefonkonferensen i efterhand till och med den 23 februari 2016 på telefonnummer Sverige 08-5664 2638, Storbritannien +44 2034 262 807, USA +1 866 535 8030. Kod: 667186#.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tommy Andersson, VD och koncernchef
Tel: 031-734 59 00

Kamilla Oresvärd, kommunikationsdirektör
Tel: 070-520 59 17, e-post: kamilla.oresvard@bulten.com

Bulten offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 februari 2016 klockan 13:30.

Bulten är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kundspecifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Bulten AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Tillbaka