Kommuniké från extra bolagsstämma i FinnvedenBulten AB (publ) u.n.ä. till Bulten AB (publ) den 19 augusti 2014

2014-08-19Nyhet

FinnvedenBulten AB (publ) har hållit extra bolagsstämma tisdagen den 19 augusti 2014 och beslutat om byte av firma och ändring av bolagsordningen.

Beslut om att ändra firma och anta ny bolagsordning

Bolagsstämman beslutade om byte av firma och ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag till beslut, innebärande att bolagets firma ändras från FinnvedenBulten AB till Bulten AB genom ändring av bolagets bolagsordning § 1.

Ändringen föranleds av att koncernen, sedan division Finnveden Metal Structures avyttrades till Shiloh Industries Inc. den 30 juni 2014, helt fokuserar på fästelement för fordonsindustrin, dvs. verksamheten inom division Bulten och att det nya namnet på ett bättre sätt återspeglar koncernens verksamhet.

Firman Bulten AB innehas sedan tidigare av ett dotterbolag i koncernen som i samband med FinnvedenBulten AB:s byte av firma ändrar firma till Bulten Fasteners AB (org. nr 556010-8861).

FinnvedenBulten AB:s aktier handlas idag under kortnamnet FBAB. Med anledning av stämmans beslut om ändring av bolagets firma kommer aktien att, så snart den nya firman har registrerats hos Bolagsverket, istället att handlas under kortnamnet BULTEN.

Den nya bolagsordningen och styrelsens förslag i dess helhet finns tillgängliga på www.finnvedenbulten.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kamilla Oresvärd, kommunikationsdirektör

Tel: 070-520 59 17, e-post: kamilla.oresvard@finnvedenbulten.com

Notera. Informationen är sådan som FinnvedenBulten AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 augusti 2014, kl.10:45.

FinnvedenBulten u.n.ä till Bulten är en av de största leverantörerna av fästelement till den europeiska fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kundspecifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, linefeeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Läs mer på www.bulten.se och www.finnvedenbulten.com.

    Tillbaka