Valberedningen utsedd inför Bulten AB (publ):s årsstämma 2023

2022-10-21Nyhet

Bulten AB:s årsstämma kommer att hållas i Göteborg tisdagen den 25 april 2023. Valberedningens ledamöter inför stämman har nu utsetts.

Valberedningen ska enligt bolagsstämmans beslut bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen, samt styrelsens ordförande. Med de tre största aktieägarna avses de av Euroclear Sweden AB registrerade och ägargrupperade tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september månad. Om någon eller några av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen.

Valberedningen, inför årsstämman 2023, har följande sammansättning:

  • Frank Larsson, utsedd av Handelsbanken Fonder 
  • Maria Rengefors, utsedd av Nordea Fonder  
  • Viktor Henriksson, utsedd av Carnegie Fonder 
  • Ulf Liljedahl, styrelseordförande i Bulten AB  

Valberedningens ledamöter är utsedda av ägare i Bulten AB som sammanlagt representerar cirka 18 procent av antalet röstberättigade aktier i bolaget enligt ägarförhållanden per 30 september 2022. Därutöver ingår styrelsens ordförande som ledamot av valberedningen, som anses beroende till största aktieägaren Volito AB vars ägande per den 30 september 2022 representerar cirka 24 procent av antalet röstberättigade aktier i bolaget. Ordförande i valberedningen kommer att utses vid valberedningens första sammanträde. Totalt representerar valberedningens ledamöter 42 procent av antalet röstberättigade aktier i bolaget per 30 september 2022. 

Valberedningen kommer att bereda förslag till årsstämman 2023 avseende bland annat, i fråga om ordförande vid årsstämman, antal stämmovalda ledamöter, val av stämmovalda styrelseledamöter och styrelseordförande, arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott, antal revisorer och arvode till revisorerna.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen, senast den 17 februari 2023, per e-post till styrelseordförande, chairman@bulten.com, eller per brev till följande adress.


Bulten AB (publ)
Att: Valberedningen
Box 9148
400 93 Göteborg

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Liljedahl, Styrelseordförande Bulten AB
Tel: 070-606 74 42
E-post: chairman@bulten.com

 

Bulten Group är en ledande global tillverkare och leverantör av fästelement till fordonsindustrin men även till andra branscher exempelvis konsumentelektronik. Produkterbjudandet sträcker sig från ett brett utbud av standardprodukter till specialanpassade fästelement. Med Bultens fullservicekoncept (FSP) kan kunderna välja att överlåta helhetsansvaret för fästelement till företaget vilket innebär utveckling, försörjning, logistik och service. Bulten grundades 1873, har cirka 1 600 medarbetare i 15 länder och huvudkontor i Göteborg. Nettoomsättningen för 2021 uppgick till 3 730 miljoner kronor. Sedan 2020 ingår PSM International i Bulten. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm.   

Tillbaka