Kallelse till årsstämma i Bulten AB (publ)

2016-03-23Nyhet

Aktieägarna i Bulten AB (publ), org. nr 556668-2141, kallas till årsstämma tisdagen den 26 april 2016 kl. 17.00 på bolagets huvudkontor, August Barks gata 6A i Göteborg.

Inregistrering till stämman börjar kl. 16.00. Före stämman serveras lättare förtäring.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 20 april 2016, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget till handa senast onsdagen den 20 april 2016.

Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske

 • via bolagets hemsida www.bulten.se,
 • per post till Bulten AB (publ), ”Årsstämma”, Box 7835, 103 98 Stockholm, eller
 • per telefon 031-734 60 50

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, namn och personnummer avseende eventuellt ombud eller namn och personnummer avseende eventuell ställföreträdare. Anmälningsblankett finns att tillgå på bolagets hemsida www.bulten.se. För beställning av anmälningsblankett gäller samma postadress och telefonnummer som angetts ovan för anmälan till årsstämma. Anmälan per telefon kan genomföras på vardagar mellan kl. 09.00 – 16.00. Observera att sista tidpunkt för anmälan per telefon är den 20 april 2016, kl. 16.00.

Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra anmäls i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till årsstämma.

Inträdeskort kommer att utsändas per post och ska tas med till stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 20 april 2016 underrätta sin förvaltare härom. Omregistreringen måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 20 april 2016.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre än ett år. Det kan dock i fullmakten anges en längre giltighetstid för fullmakten, dock maximalt fem år. Fullmaktsformulär finns att tillgå på bolagets hemsida www.bulten.se. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma postadress och telefonnummer som angetts för anmälan till årsstämma.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 20 april 2016.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet samt röstkontrollanter
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen och i styrelsens utskott
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill verkställande direktörens redogörelse för verksamheten
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och fastställande av avstämningsdag för vinstutdelning
 11. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 12. Beslut om fastställande av
  (a) antalet styrelseledamöter
  (b) antalet revisorer och revisorssuppleanter
 13. Fastställande av
  (a) arvode till styrelsens ledamöter
  (b) arvode till revisor/er
 14. Val av
  (a) styrelseledamöter
  (b) styrelsens ordförande
  (c) revisor/er och revisionssuppleanter
 15. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 16. Fastställande av principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter
 17. Beslut om
  (a) inrättande av långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram 2016 (”incitamentsprogrammet”)
  (b) överlåtelse av egna aktier inom ramen för incitamentsprogrammet
  (c) bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse för täckande av sociala avgifter för incitamentsprogrammet
 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
  (a) förvärv av egna aktier
  (b) överlåtelse av egna aktier
 19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission
 20. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Valberedningens beslutsförslag punkterna 2, 12, 13, 14 och 16

Den valberedning som utsetts enligt den procedur som beslutades av årsstämman 2015 har bestått av Öystein Engebretsen (utsedd av Investment AB Öresund), Ulf Strömsten (utsedd av Catella Fondförvaltning AB), Pär Andersson (utsedd av Spiltan Fonder AB) och Ulf Liljedahl (styrelsens ordförande). Öystein Engebretsen har utsetts till valberedningens ordförande. Ulf Liljedahl har inte deltagit i valberedningens beredning och beslut rörande honom själv.

Punkt 2: Valberedningen föreslår att Ulf Liljedahl utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 12 (a)-(b): Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta stämmovalda ordinarie ledamöter utan suppleanter (a). Det föreslås att antalet revisorer ska uppgå till en och att ingen revisorssuppleant utses (b).

Punkt 13(a)-(b): Valberedningen föreslår att ett fast arvode om sammanlagt 2 700 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, varav (i) 450 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 300 000 kronor ska utgå vardera till övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget eller dotterbolag, och (ii) 75 000 kronor ska utgå till revisionsutskottets ordförande och 25 000 kronor ska utgå vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet, varvid en förutsättning för utbetalning ska vara att sådan ledamot är styrelseledamot som är utsedd av bolagsstämman och inte är anställd i bolaget eller dotterbolag; (iii) 15 000 kronor ska utgå till ersättningsutskottets ordförande och 10 000 kronor ska utgå till övriga ledamöter i ersättningsutskottet varvid en förutsättning för utbetalning ska vara att sådan ledamot är styrelseledamot som är utsedd av bolagsstämman, ingen ersättning ska utgå till styrelsens ordförande i egenskap av ledamot i ersättningsutskottet. Styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, efter särskild överenskommelse med bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet jämte sociala avgifter och mervärdesskatt enlig lag via bolag, under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget (a). Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning (b).

Punkt 14( a)-(c): Valberedningen föreslår att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma utses Hans Gustavsson (omval), Johan Lundsgård (omval), Hans Peter Havdal (omval), Ann-Sofie Danielsson (omval), Ulf Liljedahl (omval), Gustav Lindner (omval), Peter Karlsten (omval) och Anne-Lie Lind (nyval) (a).

En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för val till styrelsen finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.bulten.se.

Anne-Lie Lind är civilingenjör samt har en MBA och är fr.o.m. 5 april 2016 Vice President Europe, Camfil Power Systems. Hon har tidigare haft ledande befattningar inom SKF, Volvo och Tetra Pak. Hon är idag utsedd till styrelseordförande för AkkaFRAKT, styrelseledamot i Olofsfors AB och Flexenclosure AB. Anne-Lie Lind anses som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

Valberedningen föreslår vidare att Ulf Liljedahl utses till styrelsens ordförande (omval) (b) och att det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB utses till revisor (omval) (c). Det noteras att PricewaterhouseCoopers AB meddelat att den auktoriserade revisorn Fredrik Göransson vid sådant omval kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

Punkt 16: Valberedningen föreslår att årsstämman antar riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter och instruktioner för valberedningen, vilka i huvudsak är oförändrade i förhållande till de som antogs 2015 att gälla intill årsstämman 2016. Vissa mindre justeringar har föreslagits för anpassning till den reviderade Svensk kod för bolagsstyrning. Bolaget ska således alltjämt ha en valberedning bestående av fyra personer. Utöver att de tre röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i september ska äga rätt att utse en ledamot i valberedningen, ska även styrelsens ordförande vara ledamot i valberedningen. Valberedningen utser inom sig en ordförande, styrelsens ordförande får inte vara ordförande i valberedningen. Valberedningens mandatperiod löper intill dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende ordförande vid årsstämman, antal stämmovalda styrelseledamöter, ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott, antal revisorer, revisorer, arvode till revisorer, val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt instruktioner för valberedningen och ersättning till ledamöterna i valberedningen. Valberedningen föreslår vidare att bolaget ska svara för skäliga kostnader som är förenade med valberedningens uppdrag och att ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

Styrelsens beslutsförslag punkterna 10, 15, 17 (a)-(c)-18 (a)-(b):

Punkt 10: Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 990 635 650,71 kronor disponeras på så sätt att ett sammanlagt belopp om 66 169 047,75 kronor, motsvarande 3,25 kronor per utdelningsberättigad aktie, utdelas till aktieägarna och att i ny räkning balanseras 924 466 602,96 kronor. Styrelsen föreslår att den 28 april 2016 fastställs som avstämningsdag. Om årsstämman beslutar enligt förslaget beräknas utbetalning ske genom Euroclear Sweden AB den 3 maj 2016.

Punkt 15: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättning till ledande befattningshavare: I syfte att kunna säkerställa att bolaget kan rekrytera och bibehålla kvalificerade ledande befattningshavare föreslår styrelsen att den grundläggande principen ska vara att lön och andra anställningsvillkor ska vara sådana att koncernen alltid kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare till för bolaget rimliga kostnader. Ersättningar inom koncernen ska därför vara baserade på principerna om prestation, konkurrenskraft och skälighet.

Lön och övriga förmåner: Ersättningen till de ledande befattningshavarna ska bestå av en fast lön som är marknadsmässig och baserad på den ledande befattningshavarens ansvar, kompetens och prestation. Ersättningen ska fastställas kalenderårsvis. Utöver fast lön kan, från tid till annan, rörlig lön förekomma att utgå kontant. Sådan ersättning får såvitt avser den verkställande direktören uppgå till högst 60 procent av den årliga fasta lönen och såvitt avser övriga ledande befattningshavare uppgå till maximalt 40 procent av den årliga fasta lönen. Bonus ska primärt vara baserad på utvecklingen för hela Bulten-koncernen eller för den enhet som personen i fråga har ansvar för. Utvecklingen ska avse uppfyllandet av olika förbättringsmål eller uppnåendet av olika finansiella mål. Prestationsmålen ska vara relaterade till tillväxt, rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) och parametrar relaterade till kapitalomsättningshastighet. Den rörliga ersättningen ska inte vara pensions- eller semesterlönegrundande. Vidare ska de ledande befattningshavarna ha rätt till sedvanliga icke-monetära förmåner, såsom sjukförsäkring, sjukvårdsförsäkring, tjänstebil och företagshälsovård.

Pension: Ledande befattningshavare som är bosatta i Sverige får erbjudas premiebaserade pensionsavtal med premier som på årsbasis uppgår till maximalt 35 procent av den fasta lönen, (därutöver tillkommer de pensionsförmåner som ledande befattningshavare har rätt till enligt ITP plan). Ledande befattningshavare som är bosatta utanför Sverige eller som är bosatta i Sverige men har väsentlig anknytning till annat land eller tidigare har varit bosatta i annat land får erbjudas pensionslösningar som är konkurrenskraftiga i det land där personerna är eller har varit bosatta eller till vilket de har en väsentlig anknytning, företrädesvis premiebaserade lösningar. Förmånsbaserade pensionslösningar ska, så långt möjligt, alltid undvikas.

Uppsägningstid och avgångsvederlag: För ledande befattningshavare som är bosatta i Sverige gäller som huvudregel för den anställde och arbetsgivaren en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. I vissa fall är uppsägningstiden längre vid uppsägning från bolagets sida, dock maximalt 12 månader, och vissa fall är uppsägningstiden kortare vid uppsägning från den anställdes sida, 4 månader. Avgångsvederlag, utöver lön under uppsägningstid, förekommer och kan maximalt tillsammans med fast lön under uppsägning uppgå till maximalt 18 månadslöner. Personer som är bosatta utanför Sverige eller som är bosatta i Sverige men har väsentlig anknytning till annat land eller tidigare har varit bosatta i annat land får erbjudas uppsägningstider och avgångsvederlag som är konkurrenskraftiga i det land där personerna är eller har varit bosatta eller till vilket de har en väsentlig anknytning, företrädesvis lösningar motsvarande vad som gäller för ledande befattningshavare bosatta i Sverige.

Incitamentsprogram: Beslut om aktie- och aktierelaterade incitamentsprogram riktade till ledande befattningshavare ska fattas av bolagsstämman. Ledande befattningshavare ska kunna erbjudas ett motsvarande incitament som det som skulle ha utgått under det aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogrammet, om sådant program skulle visa sig praktiskt ogenomförbart i någon ledande befattningshavares skattemässiga hemvist, eller till följd av att sådant deltagande enligt bolagets bedömning inte kan ske med rimliga administrativa kostnader eller ekonomiska insatser.

Ersättning till styrelseledamöter: I den mån stämmovalda styrelseledamöter utför arbete som går utöver styrelsearbetet ska de kunna arvoderas för sådant arbete. Ersättningen ska vara marknadsmässig och ska godkännas av styrelsen.

Styrelsens beslutsfattande: Styrelsens ersättningsutskott föreslår och styrelsen fattar beslut om lön och övriga villkor för verkställande direktören, vice verkställande direktör tillika finans- och ekonomidirektör samt övriga arbetstagare som ingår i bolagsledningen.

Avvikelser från riktlinjerna: Styrelsen ska vara berättigad att avvika från riktlinjerna om det i det enskilda fallet finns särskilda skäl för avvikelsen. Under 2015 har inga avvikelser från de av årsstämman 2015 antagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare förekommit.

Punkt 17: (a): Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införandet av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram 2016 (”Programmet”). Programmet föreslås riktas till ca 15 ledande befattningshavare och nyckelpersoner (”Deltagarna”), vilka är personer som ingår i koncernens verkställande ledning eller koncernens utvidgade ledningsgrupp.

Bakgrund och motiv: Det övergripande syftet med Programmet är att skapa ett ökat personligt ägarengagemang hos Deltagarna, vilket kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen. Det förväntas också underlätta bolagets möjligheter att rekrytera och behålla nuvarande och framtida ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner Programmet är en del av ett sammantaget konkurrenskraftigt ersättningspaket. Styrelsen bedömer därför att erbjudandet är fördelaktigt för bolaget och dess aktieägare.

Den privata investeringen och Matchningsaktier: Programmet innebär att Deltagarna investerar i aktier i bolaget (”Sparaktier”). Investeringen ska motsvara en viss procentsats av Deltagarens bruttogrundlön. Investering ska ske med minst 5 procent och maximalt 15 procent av bruttogrundlönen. För varje Sparaktie erhåller Deltagaren vederlagsfritt en (1) aktie (”Matchningsaktie”), under förutsättning att Sparaktierna har förvärvats under den stipulerade investeringsperioden, och därefter behållits under hela den 3-åriga inlåsningsperioden, 20 maj 2016 - 20 maj 2019, samt härutöver att Deltagaren varit fast anställd i ett bolag inom Bulten-koncernen under hela investeringsperioden och inlåsningsperioden.

Prestationsbaserade aktier: Därutöver har Deltagarna möjlighet att vederlagsfritt erhålla ytterligare aktier (”Prestationsaktier”). En förutsättning för att Deltagaren ska kunna tilldelas Matchnings- och Prestationsaktier är att Deltagaren har varit fast anställd inom Bulten-koncernen under hela investeringsperioden och inlåsningsperioden samt att Deltagaren under inlåsningsperioden har behållit samtliga de Sparaktier som förvärvats. Tilldelningen per Deltagare är beroende av Deltagarens position och investeringsnivå. För Koncernchefen/VD och Ekonomi- och Finansdirektören/vVD föreslås att maximala antalet Prestationsaktier ska uppgå till fyra (4) aktier per Sparaktie. För övriga Deltagare föreslås maximalt tre (3) Prestationsaktier per Sparaktie. För maximal tilldelning av Prestationsaktier krävs att av styrelsen fastställt mål avseende ökning av vinst per aktie, mätt som ett genomsnitt över perioden 2016-2018, uppfylls. Tilldelning av aktier sker linjärt mellan miniminivå och maximinivå, där miniminivån är en årlig genomsnittlig ökning om 10 % och maximinivån är en årlig genomsnittlig ökning om ca 20 % eller mer.

Mandat för styrelsen:Styrelsen ska äga rätt att besluta om de närmare villkoren för Programmet samt ska om, enligt styrelsens bedömning, villkoren för tilldelning av Prestationsaktier inte längre är rimliga, äga rätt att vidta justeringar av Programmet.

Säkringsåtgärder, Programmets omfattning samt kostnader: Styrelsen föreslår att återköpta aktier används för att säkra leverans av aktier i Programmet samt för täckande av sociala avgifter förenade med Programmet. Baserat på ett antagande om full investering och aktiekurs under investeringsperioden om 72 kronor innebär det ca 40 000 Matchningsaktier och ca 170 000 Prestationsaktier. Ca 50 000 aktier antas säljas över börs för att täcka kostnader för sociala avgifter. Maximalt antal aktier för Programmet och för säkring av sociala avgifter förenade med Programmet uppgår till 300 000. Bolaget innehar, per dagen för kallelse till årsstämma 2016, 680 500 egna aktier samt att ytterligare bemyndigande för återköp föreslås under punkt 18 (a) nedan.

Bolaget har inte sedan tidigare några utestående incitamentsprogram.

Vid antagande av en aktiekurs om 72 kronor vid investeringstillfället, att ca 15 Deltagare ingår, att varje Deltagare investerar högsta tillåtna belopp i Programmet och att samtliga Sparaktier kvarstår vid Programmets slut, uppgår kostnaden för Programmet enligt beräkning enligt IFRS 2 om ca 12,3 miljoner kronor. I tillägg därtill kommer sociala avgifter. Med en antagen aktiekurs vid Programmets slut om 100 kronor och i övrigt med förutsättningar enligt ovan beräknas de sociala avgifterna uppgå till ca 3,5 miljoner kronor. Om aktiekursen vid Programmets slut istället antas till 125 kronor beräknas de sociala avgifterna uppgå till 4,4 miljoner kronor.

Utspädning: Vid maximal investering i aktier vid Programmets start, maximal tilldelning av Matchnings- och Prestationsaktier uppgår med nuvarande antaganden antalet aktier i Programmet samt antalet aktier för säkring av sociala avgifter förenade med Programmet enligt punkt 17 (c) nedan, maximalt till 300 000, vilket motsvarar en utspädningseffekt om ca 1,5 % av rösterna och antalet aktier.

Förslagets beredning: Styrelsens förslag om att föreslå årsstämman att fatta beslut om godkännande av Programmet enligt ovan fattades på styrelsemöte den 23 mars. Förslaget har beretts av Styrelsens ersättningsutskott med stöd av externa rådgivare.

Punkt 17 (b): Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bolaget ska äga rätt att vederlagsfritt överlåta högst 250 000 egna aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till Deltagare i Programmet. Beslutet ska verkställas enligt vad som följer av villkoren av under punkt 17 (a) ovan föreslaget Program, d.v.s. i normalfallet mellan den 20 maj 2019 och den 30 maj 2019. Syftet med förslaget och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att kunna fullgöra bolagets förpliktelser till Deltagare under Programmet.

Punkt 17 (c):Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av högst 50 000 egna aktier över Nasdaq Stockholm (”Börsen”) för ett pris som ligger inom ramen för det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse får ske endast mot kontant betalning. Syftet är att möjliggöra överlåtelser för att täcka sociala avgifter som uppkommer i samband med överlåtelser av aktier till Deltagarna under Programmet.

Villkor för beslut under punkt 17 (a)-(c) Styrelsens förslag till beslut om införande av Programmet enligt (a) samt säkringsåtgärder i enlighet med (b) och (c) är villkorade av varandra.

Punkt 18 (a): Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av egna aktier på Börsen inom ramen för ett pris per aktier som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet eller för det fall styrelsen ger en börsmedlem i uppdrag att ackumulera en viss mängd av bolagets aktier i egen bok under en viss tidsperiod, till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet eller motsvarande volymvägd genomsnittskurs. Förvärv får sammanlagt ske av högst så många aktier att bolagets innehav efter förvärvet sammanlagt uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Vad som ska betalas för aktierna ska erläggas kontant. Syftet med bemyndigandet om förvärv av egna aktier är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt möjliggöra för styrelsen att tillvarata attraktiva förvärvsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera förvärv av bolag, rörelse eller tillgångar med egna aktier. Syftet är vidare, förutsatt att årsstämman dessförinnan bifallit styrelsens förslag därtill, att säkerställa att bolaget ska kunna fullgöra sina förpliktelser till Deltagarna i Programmet enligt punkten 17 ovan samt för att möjliggöra överlåtelser av egna aktier för täckande av kostnader förenade med sådant Program.

Punkt 18 (b): Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om avyttring av högst samtliga bolagets innehavda egna aktier över Börsen och/eller på annat sätt med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning av fordran mot bolaget eller annars med villkor. Styrelsen föreslår att överlåtelse med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske avseende såväl de 680 500 aktier som vid tidpunkten för denna kallelse innehas av bolaget, som de aktier som förvärvas med stöd av stämmans beslut under punkt 18 (a) ovan. Överlåtelser av aktier på Börsen får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet och om överlåtelse sker på annat sätt, till ett pris som motsvarar pris i pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de aktier som överlåts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig. Möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier och grunden för överlåtelsekursen motiveras av att överlåtelse av aktier över Börsen eller på annat sätt med avvikelse från företrädesrätt för aktieägarna kan ske med större snabbhet, flexibilitet och är mera kostnadseffektivt än överlåtelse till samtliga aktieägare. Vidare är syftet att möjliggöra att bästa möjliga villkor för bolaget ska kunna uppnås samt att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med förvärv av bolag, rörelse eller tillgångar. Om bolagets egna aktier överlåts mot vederlag i annan form än pengar i samband med avtal om förvärv av bolag, rörelse eller andra tillgångar kan bolaget inte bereda aktieägarna möjligheten att utöva någon företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet om överlåtelse av egna aktier är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde. Syftet är vidare att möjliggöra för styrelsen att tillvarata attraktiva förvärvsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera förvärv av bolag, rörelse eller tillgångar med egna aktier.

Punkt 19: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Motivet till förslaget och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller möjligheten att besluta om emission med bestämmelser om apport, kvittning eller eljest med villkor, är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjliggöra en accelererad expansion och utveckling av koncernen, dess marknad och produkter exempelvis genom förvärv av bolag, rörelse eller tillgångar där betalning helt eller delvis ska ske med nyemitterade aktier och/eller att möjliggöra för styrelsen att snabbt anskaffa kapital till sådana förvärv. Emission ska ske på marknadsmässiga villkor. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet respektive kan tillkomma genom utnyttjande av optioner och konvertering av konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet, får uppgå till högst 1 052 010 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka fem procent av samtliga aktier i bolaget vid tidpunkten för denna kallelse.

Antalet aktier och röster

Per tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 21 040 207. Bolaget innehar 680 500 egna aktier varför 20 359 707 aktier är rösträttsberättigade.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 17 (a)-(b)omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen. För giltigt beslut krävs därför att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman. För giltigt beslut om förslagen enligt punkt 17 (c), 18 (a)-(b) samt punkt 19 krävs att respektive förslag biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Stämmohandlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2015 samt styrelsens fullständiga förslag tillsammans med anknytande handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på ovanstående adress och på bolagets hemsida, www.bulten.se, från den 4 april 2016, och handlingar avseende föreslaget incitamentsprogram kommer att sändas automatiskt till de som anmäler sig till stämman.

Valberedningens fullständiga förslag till beslut, presentation av föreslagna ledamöter, motiverat yttrande beträffande förslaget till styrelse och redogörelse för valberedningens arbete finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Samtliga ovanstående handlingar kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

Frågerätt

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets och koncernens ekonomiska situation.

___________________________

Göteborg i mars 2016

Bulten AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kamilla Oresvärd, kommunikationsdirektör Bulten
Helena Wennerström, vVD och Ekonomi- och finansdirektör

Tel: 031-734 59 00 e-post: kamilla.oresvard@bulten.com

Bulten offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 mars 2016 klockan 21:20.

Bulten AB (publ) är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kundspecifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten AB (publ) erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Bulten AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Tillbaka