Valberedningen utsedd inför Bulten AB (publ):s årsstämma 2015

2014-10-23Nyhet

Bulten ABs årsstämma kommer att hållas i Göteborg onsdagen den 29 april 2015. Valberedningens ledamöter inför stämman har nu utsetts.

Valberedningen ska enligt bolagsstämmans beslut bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen, samt styrelsens ordförande. Med de tre största aktieägarna avses de av Euroclear Sweden AB registrerade och ägargrupperade tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september månad.

Valberedningen, inför årsstämman 2015, har följande sammansättning:                                                      

  • Karl-Axel Granlund, utsedd av Volito AB
  • Mikael Norbäck, utsedd av Investment AB Öresund
  • Ulf Strömsten, utsedd av Catella Fondförvaltning AB
  • Roger Holtback, styrelseordförande i Bulten AB

Valberedningen representerar cirka 34 procent av röstetalet i Bulten AB enligt ägarförhållanden per 30 september 2014. Ordförande i valberedningen kommer att utses vid valberedningens första sammanträde.

Valberedningen kommer att förbereda förslag till årsstämman 2015 avseende bland annat ordförande vid årsstämma, antal stämmovalda ledamöter, ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott, antal revisorer och arvode till revisorerna.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen, senast den 20 februari 2015, per e-post till styrelseordförande, chairman@bulten.com, eller per brev till följande adress.

Bulten AB (publ)
Att: Valberedningen
Box 9148
400 93 Göteborg

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Roger Holtback, Styrelseordförande, tel: 031-10 70 90, e-post: chairman@bulten.com

Bulten offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2014 klockan 12.00.

Bulten är en av de största leverantörerna av fästelement till den europeiska fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kundspecifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Bulten AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Tillbaka