Högsta förvaltningsdomstolen fattar beslut om att Kammarrättens avgörande om skattemål till förmån för FinnvedenBulten står fast

2013-11-07Nyhet

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd för dom i Kammarrätten den 11 april 2013 gällande upphävande av Skatteverkets omprövningsbeslut av FinnvedenBulten ABs (publ) ("FinnvedenBulten") underskottsavdrag.

Skatteverket har tidigare genom omprövningsbeslut minskat FinnvedenBultens underskottsavdrag genom att till viss del inte medge avdrag för ränta på aktieägarlån. 
FinnvedenBulten har vidhållit sin uppfattning med stöd av ledande skatteexperter och överklagat till Kammarrätten, vilken i dom den 11 april 2013 gav FinnvedenBulten bifall i denna skatteprocess och medgav underskottsavdrag med ytterligare ca 197 MSEK, varav 123 MSEK kvarstår outnyttjade per den 30 september 2013, samt ersättning för kostnader i samband med målet om 300 000 SEK. De tillkommande avdragen är sedan kvartal två 2013 beaktade i redovisningen.

Skatteverket har överklagat och Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 6 november beslut om att inte bevilja prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Westman, vd och koncernchef, FinnvedenBulten
Tel: 031-734 59 00, e-post: media@finnvedenbulten.com

Notera: Informationen lämnades för offentliggörande den 7 november 2013 klockan 11:15.

FinnvedenBulten utvecklar och driver industriella verksamheter vilka erbjuder produkter och tekniska lösningar i metalliska material. Koncernen verkar som samarbetspartner till internationella kunder inom tillverkande industri, främst fordonsindustrin. Verksamheten bedrivs i två divisioner – Bulten och Finnveden Metal Structures – båda med starka positioner inom sina respektive kundsegment. FinnvedenBultens aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Läs mer på www.finnvedenbulten.se.

Tillbaka