BULTENS Q2-RAPPORT 2021

2021-07-13Nyhet

Effektiviseringar och tidigare tecknat FSP-kontrakt mildrade effekterna av negativa omvärldsfaktorer

ANDRA KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 910 (441) MSEK, en ökning med 106,2% jämfört med samma period ­föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 55 (-59) MSEK, vilket motsvarar en rörelse­marginal på 6,0 (-13,3)%. 
 • Resultat efter skatt uppgick till 38 (-39) MSEK. 
 • Orderingången uppgick till 947 (409) MSEK, en ökning med 131,7% jämfört med samma period ­föregående år.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 32 (51) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,80 (-1,85) SEK.
 • I maj påbörjade Bulten byggnationen av en ny produktionsanläggning i Radziechowy-Wieprz i Polen. 

JANUARI – JUNI

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 013 (1 262) MSEK, en ökning med 59,5% jämfört med samma period föregående år. Justerat för förvärv, uppgick ökningen till 53,3%. Förvärvet av PSM gjordes den 28 februari 2020.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 153 (-16) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,6 (-1,2)%.
 • Resultat efter skatt uppgick till 106 (-30) MSEK.
 • Orderingången uppgick till 1 957 (1 097) MSEK, en ökning med 78,4% jämfört med samma period föregående år.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 125 (114) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 5,01 (-1,26) SEK.
 • Nettoskulden uppgick till 438 (634) MSEK. Nettoskuld (exklusive leasingskulder) uppgick till 94 (371) MSEK.
 • Soliditeten uppgick till 51,6 (54,4)% vid periodens slut. Soliditet (exklusive leasingskulder) uppgick till 57,6 (59,4)%.

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR 

”Den successiva återhämtning som präglat den globala fordonsmarknaden sedan andra halvåret 2020 avbröts under det andra kvartalet. 
Bristen på halvledare är nu en tydligt hämmande faktor för produktionen i hela fordonsindustrin, vilket både vi och våra branschkollegor flaggat för tidigare. Den underliggande efterfrågan i konsumentledet är fortsatt stark men fordonsproduktionen kan för närvarande inte hålla jämn takt med efterfrågan. 

Under kvartalet steg visserligen Bultens nettoomsättning med 106,2 procent, men då var jämförelsekvartalet hårt drabbat av pandemin. Jämfört med det första kvartalet 2021, som var mer representativt för Bultens förmåga i en normaliserad marknad, minskade nettoomsättningen med 17,5 procent på grund av produktionsbortfall hos våra kunder under kvartalet. Det nya fullservicekontrakt (FSP) som tecknades under 2020, ihop med effektiviseringar och realiserade synergieffekter, kompenserade till stor del för lägre kapacitetsutnyttjande och högre stålpriser.  

Bristen på halvledare samt prisutvecklingen på stål och sjöfrakter är tre externa makroekonomiska och delvis geopolitiska faktorer som resulterat i en extrem situation för den globala industrin. Dessa förväntas ytterligare påverka Bultens försäljning och marginaler negativt under andra halvåret 2021. Vi fortsätter att ha stort fokus på det vi kan kontrollera och vi fortsätter att stärka Bultens position och erbjudande.             

Under maj påbörjades också byggnationen av vår nya produktionsenhet i Radziechowy-Wieprz i Polen med väntad produktionsstart under första halvåret av 2023. Bulten får därmed en anläggning med ytbehandlingsprocesser i världsklass, både vad gäller effektivitet, kvalitet och hållbarhet. Anläggningen är en vertikal integration av vår befintliga anläggning i Bielsko-Biala och kommer att stärka vår konkurrenskraft ytterligare.
    
Vi ser goda möjligheter att under fortsättningen av 2021 ta marknadsandelar och växa både inom och utanför fordonsindustrin”.        

Anders Nyström, VD och koncernchef

 

Investerare, analytiker och media hälsas välkomna att delta i telefonkonferens den 13 juli kl. 11:00. Rapporten presenteras då av President and CEO Anders Nyström samt av CFO Anna Åkerblad via webbsänd telefonkonferens. 

Presentationen kommer att hållas på engelska och kan följas direkt via länken https://tv.streamfabriken.com/bulten-q2-2021. Det kommer också vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand på samma adress eller via www.bulten.com/ir.

För att delta i telefonkonferensen vänligen ring in cirka 5 minuter före start: 

SE: +46850558350  
UK: +443333009264 

 

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.bulten.se/ir 30 minuter innan start.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulrika Hultgren, kommunikationsdirektör, tel: 072-747 17 58, e-post: ulrika.hultgren@bulten.com

Denna information är sådan information som Bulten AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2021 kl. 08:30 CET.

 

Bulten Group är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kundspecifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 600 medarbetare i sexton länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.   

Tillbaka