Bultens styrelse drar tillbaka förslag om utdelning på 4,00 kronor per aktie samt vidtar åtgärder för att dämpa påverkan av Covid-19

2020-03-24Nyhet

Covid-19 har de senaste veckorna haft en kraftig påverkan på Bultens leveranser, vilket kommer att ge en negativ påverkan på resultatet i första kvartalet. För att dämpa påverkan vidtar bolaget åtgärder, bland annat korttidspermitteringar i Europa. Vidare har styrelsen  beslutat att dra tillbaka tidigare kommunicerat förslag till årsstämman 2020 om en utdelning på 4,00 kronor per aktie, totalt cirka 84 MSEK.

Givet den osäkra situationen är det i nuläget inte möjligt att uppskatta hela den potentiella påverkan för Bulten i de kommande kvartalen, men det finns en betydande risk för negativ finansiell påverkan på koncernen. Under tiden arbetar Bultens ledning för att dämpa påverkan där så är möjligt. Åtgärder som vidtas är bland annat korttidspermitteringar vid Bultens enheter i Europa, där Bulten avser använda sig av de stödpaket som helt eller delvis finansieras av myndigheterna i de aktuella länderna. Vidare följer Bulten läget noga samt har en nära dialog med affärspartners för att kunna agera snabbt. 

Mot bakgrund av den osäkra situationen har Bultens styrelse fattat beslut om att dra tillbaka det tidigare kommunicerat utdelningsförslag till årsstämman 2020 om 4,00 (4,00) kronor per aktie, totalt cirka 84 MSEK och kommer istället att föreslå årsstämman att ingen utdelning ska utgå. Styrelsens uppfattning är att det i rådande läge är viktigt att bolagets soliditet och finansiella ställning i övrigt är så god som möjligt inför tänkbara framtida utmaningar och möjligheter.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Nyström, VD och koncernchef
Tel: 031-734 59 00, e-post: corporatecommunications@bulten.com

Denna information är sådan information som Bulten AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 mars 2020 kl.20:15 CET.

Bulten AB (publ) är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 400 medarbetare i åtta länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. 2020 förvärvade Bulten PSM, en fästelementsleverantör med 350 anställda. Läs mer på www.bulten.se. 

Tillbaka