Kommuniké från årsstämma i FinnvedenBulten AB (publ) den 24 april 2013

2013-04-24Nyhet

FinnvedenBulten AB (publ) har hållit årsstämma onsdagen den 24 april 2013. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman.


Fastställande av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet
Vid årsstämman fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2012. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Beslut om disposition beträffande bolagets vinst
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman om en utdelning om 2,00 kronor per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 29 april 2013 och utdelningen beräknas utsändas av Euroclear Sweden AB den 3 maj 2013.

Val av styrelseledamöter samt styrelsens ordförande
Årsstämman beslutade att utöka styrelsen med ytterligare en ledamot. Styrelsen ska bestå av sex bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Roger Holtback, Hans Gustavsson, Arne Karlsson, Johan Lundsgård och Adam Samuelsson samt beslutade om nyval av Hans Peter Havdal som ordinarie styrelseledamot. Hans Peter Havdal är Civilingenjör Maskin från Norges Teknisk‐Naturvitenskapelige Universitet. Sedan 2010 är han VD och koncernchef i Kongsberg Automotive Holding. Tidigare har han haft ledande befattningar inom Kongsbergkoncernen.

Roger Holtback omvaldes till styrelsens ordförande.

Omval av revisor
Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2014. PricewaterhouseCoopers har meddelat att den auktoriserade revisorn Fredrik Göransson kommer att utses till ny huvudansvarig revisor.

Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisorn
Årsstämman beslutade om fastställande av ersättning till styrelsens ledamöter i enlighet med valberedningens förslag till beslut, vilket innebär oförändrade villkor i förhållande till föregående år dock anpassat till att styrelsen nu består av sex ledamöter istället för tidigare fem. Ett fast arvode om 2 100 000 kronor ska utgå till styrelsen, varav 600 000 kronor till styrelsens ordförande och 300 000 kronor vardera till övriga stämmovalda ledamöter. I tillägg därtill ska (i) ett fast arvode om 50 000 kronor utgå till styrelseledamot med särskilt ansvar för dotterbolaget Finnveden Metal Structures AB, (ii) ett fast arvode om 300 000 kronor utgå till revisionsutskottet, varav 100 000 kronor till utskottets ordförande och 50 000 kronor till var och en av utskottets övriga ledamöter samt (iii) viss kostnadsersättning utgå till styrelsens ordförande. Ingen ersättning ska utgå till ersättningsutskottets ledamöter.

Vidare beslutade årsstämman att arvode ska utgå till revisorn enligt godkänd räkning.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag till beslut. De antagna riktlinjerna finns tillgängliga på www.finnvedenbulten.se.

Valberedningen m.m.
Årsstämman beslutade vidare bland annat att fastställa principerna för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för valberedningen i enlighet med framlagt förslag till beslut. Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra personer. De tre röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i september ska äga rätt att utse en ledamot i valberedningen och därutöver ska styrelsens ordförande vara ledamot av valberedningen. Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

De antagna principerna och instruktionerna finns tillgängliga på www.finnvedenbulten.se.                                  

Göteborg den 24 april 2013
FinnvedenBulten AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kamilla Oresvärd, kommunikationschef
Tel: 070-520 59 17, e-post: kamilla.oresvard@finnvedenbulten.com

Notera. Informationen är sådan som FinnvedenBulten AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2013 kl.19:10.

FinnvedenBulten utvecklar och driver industriella verksamheter vilka erbjuder produkter och tekniska lösningar i metalliska material. Koncernen verkar som samarbetspartner till internationella kunder inom tillverkande industri, främst fordonsindustrin. Verksamheten bedrivs i två divisioner – Bulten och Finnveden Metal Structures – båda med starka positioner inom sina respektive kundsegment. FinnvedenBultens aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Läs mer på www.finnvedenbulten.se.

Tillbaka