Kommuniké från årsstämma i FinnvedenBulten AB (publ) den 26 april 2012

2012-04-26Nyhet

FinnvedenBulten AB (publ) har hållit årsstämma torsdagen den 26 april 2012. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet
Vid årsstämman fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2011. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

Beslut om disposition beträffande bolagets vinst
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman om en utdelning om 2,00 kronor per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 2 maj 2012 och utdelningen beräknas utsändas av Euroclear Sweden AB den 7 maj 2012.

Beslut om ändring av revisorns mandattid samt omval av revisor
Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen innebärande att revisorns mandattid förkortas från den nu föreskrivna mandattiden om fyra år till att istället gälla intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då revisorn utsågs. PricewaterhouseCoopers omvaldes som bolagets revisor.

Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter
Årsstämman beslutade om fastställande av ersättning till styrelsens ledamöter i enlighet med valberedningens förslag till beslut, vilket innebär oförändrade villkor i förhållande till föregående år.

Val av styrelseledamöter samt styrelsens ordförande
Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Roger Holtback, Hans Gustavsson, Arne Karlsson och Adam Samuelsson samt beslutade om nyval av Johan Lundsgård som ordinarie styrelseledamot. Roger Holtback omvaldes till styrelsens ordförande.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, i enlighet med styrelsens förslag till beslut.

Övrigt
Vidare beslutade årsstämman bland annat att fastställa arvode åt revisorn, samt om fastställande av principerna för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för valberedningen och ersättning till valberedningens ledamöter i enlighet med framlagt förslag till beslut.

Göteborg den 26 april 2012
FinnvedenBulten AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kamilla Oresvärd, kommunikationschef
Tel: 070-520 59 17, e-post: kamilla.oresvard@finnvedenbulten.com

Notera
Informationen är sådan som FinnvedenBulten AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2012

FinnvedenBulten utvecklar och driver industriella verksamheter vilka erbjuder produkter och tekniska lösningar i metalliska material. Koncernen verkar som samarbetspartner till internationella kunder inom tillverkande industri, främst fordonsindustrin. Verksamheten bedrivs i två divisioner – Bulten och Finnveden Metal Structures – båda med starka positioner inom sina respektive kundsegment. FinnvedenBultens aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Läs mer på www.finnvedenbulten.se.

Tillbaka