Kommuniké från årsstämma i Bulten AB (publ) den 23 april 2020

2020-04-23Nyhet

Bulten AB (publ) har hållit årsstämma torsdagen den 23 april 2020. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman, samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet och i enlighet med inför stämman framlagda förslag.

Fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen samt ansvarsfrihet
Vid årsstämman fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat­räk­ning­en och koncernbalansräkningen för 2019. Årsstämman beviljade envar av styrelseleda­möterna och den verkställande direktören under året ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Beslut om disposition beträffande bolagets vinst
Årsstämman beslutade om att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2019 och att årets vinst balanseras i ny räkning tillsammans med bolagets medel till förfogande vinstmedel.

Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och omval av revisor
Styrelsen ska bestå av sex bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslut­ade om omval av styrelseledamöterna Hans Gustavsson, Hans Peter Havdal, Peter Karlsten och Ulf Liljedahl samt att nyvälja Christina Hallin och Karin Gunnarsson såsom ordinarie styrelseledamöter. Mer information om Christina Hallin och Karin Gunnarsson, samt övriga styrelseledamöter, finns att tillgå via bolagets hemsida, www.bulten.com

Ulf Liljedahl omvaldes som styr­el­sens ordförande.

Bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant. Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers som bolagets re­visor för tiden intill slutet av årsstämman 2021. Den auktoriserade revisorn Johan Palmgren kom­mer framgent att vara huvudansvarig revisor.

Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisorn
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med sammanlagt 2 250 000 kronor, varav 475 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 315 000 kronor vardera till övriga stämmovalda ledamöter. Vidare ska ett fast arvode om 75 000 kronor utgå till revisions­u­tskottets ordförande och 25 000 kronor vardera till övriga ledamöter, samt ett fast arvode om 65 000 kronor utgå till ersättningsutskottets ordförande och 10 000 kronor vardera till öv­riga ledamöter, dock att ingen ersättning ska utgå till styrelsens ordförande i egenskap av leda­mot i ersättningsutskottet. En förutsättning för utbetalning är att ledamot är styrelseledamot som är utsedd av bolagsstämman och inte är anställd i bolaget eller dotterbolag.

Vidare beslutade årsstämman att arvode ska utgå till revisorn enligt godkänd räkning.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman fastställde styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattnings­hav­are. Riktlinjerna är i princip oförändrade i jämförelse med det som årsstämman 2019 beslutade om, med undantag för viss lagstadgad uppdatering innebärande bl.a. en utveckling av kopplingen till bolagets affärsstrategi samt att vissa andra mindre justeringar gjorts.

Valberedningen m.m.
Årsstämman beslutade att oförändrat anta de riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter och in­struktioner för valberedningen som antogs 2019, innebärande att riktlinjerna ska gälla intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämma. Bolaget ska således alltjämt ha en valberedning bestående av fyra personer. De tre röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i september ska äga rätt att utse en ledamot i valberedningen och därut­över ska styrelsens ordförande vara ledamot av valberedningen. Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tid­en till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om:

(a) förvärv av egna aktier på Nasdaq Stockholm (”Börsen”) inom ramen för ett pris per aktier som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet eller, för det fall styrelsen ger en börs­medlem i uppdrag att ackumulera en viss mängd av bolagets aktier i egen bok under en viss tidsperiod, till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet eller motsvarande volymvägda genomsnittskurs. Förvärv får sammanlagt ske av högst så många aktier att bolagets innehav efter förvärvet inte överstiger 10 procent av vid var tid utestående aktier i bolaget. Syf­tet är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bo­lagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt möjliggöra för styrelsen att tillvarata attraktiva förvärvsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera förvärv av bolag, rörelse eller tillgångar med egna aktier.

(b) överlåtelse av högst samtliga bolagets innehavda aktier över Börsen och/eller på annat sätt med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning av fordran mot bolaget eller annars med villkor. Överlåtelser av aktier på Börsen får en­dast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet och om överlåtelse sker på annat sätt, till ett pris som motsvarar pris i pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de aktier som överlåts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig. Syftet är att möjliggöra att bästa möjliga villkor för bolaget ska kunna uppnås, att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i samband med förvärv av bolag, rörelse eller tillgångar och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt och med bestämmelser om apport, kvittning eller eljest med villkor. Syftet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjlig­göra en accelererad expansion och utveckling av koncernen, dess marknad och produkter. An­talet aktier som emitteras får uppgå till högst 2 104 020 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka tio procent av samtliga aktier i bo­laget per dagen för kallelse till årsstämma 2020.

Beslut om ändring av bolagsordning
Årsstämman beslutade att anta den av styrelsen föreslagna bolagsordningen innebärande en justering avseende rätt att närvara på bolagsstämma i paragraf 9 samt att punkt 13 och 14 under paragraf 10 avseende ämnen på årsstämman tas bort. Den nya bolagsordningen i dess helhet finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.bulten.com.

Besluten i sin helhet
De antagna riktlinjerna, principerna, instruktionerna och besluten i sin helhet finns tillgängliga på www.bulten.com.              

Göteborg den 23 april 2020
Bulten AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kamilla Oresvärd, SVP Corporate Communications
Tel: 031-734 59 17, e-post: kamilla.oresvard@bulten.com

Denna information lämnades för offentliggörande den 23 april, 2020 kl.17:40.

Bulten AB (publ) är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 400 medarbetare i åtta länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. 2020 förvärvade Bulten PSM, en fästelementsleverantör med 350 anställda. Läs mer på www.bulten.se. 

Tillbaka