Bultens Q2 rapport 2019

2019-07-10Nyhet

Anpassning av lager och lägre produktionstakt påverkade resultatet negativt.

ANDRA KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 781 (810) MSEK, en minskning med -3,5% jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 21 (57) MSEK, vilket motsvarar en rörelse­marginal på 2,7 (7,1)%.
 • Justerat rörelseresultat (EBIT) för omlokaliseringskostnader i Kina uppgick till 27 (57) MSEK, vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 3,4 (7,1)%.
 • Resultat efter skatt uppgick till 14 (40) MSEK.
 • Orderingången uppgick till 752 (855) MSEK, en minskning med -12,0% jämfört med samma period föregående år.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 52 (54) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,71 (1,99) SEK.

JANUARI – JUNI

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 591 (1 663) MSEK, en minskning med -4,3% jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 79 (124) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 4,9 (7,4)%.
 • Justerat rörelseresultat (EBIT) för omlokaliseringskostnader i Kina uppgick till 86 (124) MSEK, vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 5,4 (7,4)%.
 • Resultat efter skatt uppgick till 58 (88) MSEK.
 • Orderingången uppgick till 1 485 (1 634) MSEK, en minskning med -9,1% jämfört med samma period föregående år.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5 (80) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 2,83 (4,42) SEK.
 • Nettoskulden uppgick till 595 (118) MSEK. Nettoskuld (exklusive finansiell leasing) uppgick till 347 (80) MSEK.
 • Soliditeten uppgick till 54,8 (66,0)% vid periodens slut. Soliditet (exklusive finansiell leasing) uppgick till 59,4 (66,0)%.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Bulten meddelade att resultatet för det andra kvartalet påverkades negativt med cirka 25 MSEK på grund av lägre produktionstakt för att anpassa lagernivån.

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

”Under andra kvartalet fortsatte den nedgång på personbilsmarknaden som inleddes under andra halvåret 2018 och marknadsläget har återspeglats i Bultens lägre volymer. Nettoomsättningen minskade med -3,5 procent. Resultatet har påverkats negativt av en lägre produktionstakt i syfte att balansera varulagernivåerna mot efterfrågan men även av en lägre försäljning, framförallt under slutet av kvartalet. Den lägre produktionstakten har medfört reduktion av varulager enligt plan men också resulterat i ett lägre utnyttjande av produktionsenheternas kapacitet och därmed en underabsorption av fasta kostnader. Ambitionen att anpassa lagernivåerna har tidigare kommunicerats i samband med delårsrapporten för första kvartalet. Underabsorptionen påverkade resultatet negativt med cirka 25 MSEK under det andra kvartalet.

Vi är inte nöjda med utvecklingen under kvartalet men produktionsanpassningen har varit nödvändig i nuvarande marknadsläge. I dagsläget är efterfrågan fortsatt svagare jämfört med föregående år och volymerna avseende de nya kontrakten har fått en mer utdragen upprampning. Givet dessa förutsättningar kommer produktionstakten fortsatt att vara lägre i början av kvartal tre. En översyn av verksamhetens kostnader har initierats för anpassning till rådande marknadsläge.

Som tidigare aviserats har Bulten erhållna kontrakt till ett årligt värde om drygt en halv miljard kronor vid full takt 2021. Under första halvåret har vi dessutom tagit flera mindre kontrakt vars sammanlagda årliga värde uppgår till cirka 20 MSEK utöver de tidigare redan aviserade om cirka 130 MSEK.”

Anders Nyström, VD och koncernchef

Investerare, analytiker och media hälsas välkomna att delta i telefonkonferens den 10 juli kl.11:00. Rapporten presenteras då av Anders Nyström, President and CEO samt av Helena Wennerström, Executive Vice President and CFO via webbsänd telefonkonferens.

Presentationen kommer att hållas på engelska och kan följas direkt via länken https://tv.streamfabriken.com/bulten-q2-2019. Det kommer också vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand på samma adress eller via www.bulten.com/ir.

För att delta i telefonkonferensen vänligen ring in cirka 5 minuter före start:

 SE: +46856642695
UK: +443333009262
US: +18335268347

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.bulten.se/ir cirka 30 minuter innan start.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Nyström, VD och koncernchef
Tel: 031-734 59 00

Kamilla Oresvärd, kommunikationsdirektör
Tel: 070-520 59 17, e-post: kamilla.oresvard@bulten.com

Denna information är sådan information som Bulten AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juli 2019 kl.08:30.

Bulten är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 400 medarbetare i åtta länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Tillbaka