FinnvedenBulten expanderar i Polen och omstrukturerar gjuteriverksamheten

2012-09-04Nyhet

PRESSMEDDELANDE | GÖTEBORG 4 SEPTEMBER 2012 För att genomföra FinnvedenBultens långsiktiga strategi samt stärka positionen inom gjutna komponenter investerar och omstrukturerar bolaget i sin gjuteriverksamhet. Förändringen syftar till att möjliggöra fortsatt tillväxt samt är en viktig del i det kostnadsrationaliseringsprogram som initierats under året. Åtgärden förväntas ge årliga besparingar om 15-20 MSEK.

De planerade åtgärderna omfattar huvudsakligen en expansion av division Finnveden Metal Structures verksamhet i Polen, omstrukturering och optimering av kapacitetsutnyttjandet mellan fabrikerna i Polen och Sverige samt fortsatta förbättrings- och rationaliseringsåtgärder. Genom dessa åtgärder kommer produktionsstrukturen utnyttjas på ett bättre sätt och vi når en mer effektiv resursanvändning.

Den totala investeringen förväntas uppgå till cirka 17 MSEK och omstruktureringskostnaderna till cirka 3 MSEK. Åtgärdsprogrammet förväntas ge årliga besparingar om 15-20 MSEK och beräknas nå full effekt från kvartal tre, 2013.

”Expansionen i Polen och omstruktureringen av gjuteriverksamheten är en viktig del i att förbättra kostnadsstrukturen, men även en investering för framtida tillväxt. Vi har utvärderat olika alternativ och funnit att den beslutade åtgärden både stärker vår position, ger en god flexibilitet i verksamheten samt ger nödvändiga lönsamhetsförbättringar”, säger Johan Westman, vd och koncernchef FinnvedenBulten.

Totalt berörs cirka 40 personer i den svenska verksamheten och den polska verksamheten kommer att utökas med cirka 30 tjänster. Förhandlingar med fackliga representanter har inletts.

Förändringarna planeras att genomföras under 2012-2013.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Westman, VD och koncernchef
Tel: 031-734 59 00, e-post: media@finnvedenbulten.com

Notera
Informationen är sådan som FinnvedenBulten AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 september 2012 kl.13:50.

FinnvedenBulten utvecklar och driver industriella verksamheter vilka erbjuder produkter och tekniska lösningar i metalliska material. Koncernen verkar som samarbetspartner till internationella kunder inom tillverkande industri, främst fordonsindustrin. Verksamheten bedrivs i två divisioner – Bulten och Finnveden Metal Structures – båda med starka positioner inom sina respektive kundsegment. FinnvedenBultens aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Läs mer på www.finnvedenbulten.se.

Division Finnveden Metal Structures tillverkar produkter i stål, magnesium och aluminium eller i kombinationer av dessa material. De huvudsakliga tillverkningsprocesserna är pressning, gjutning och sammansättning. Komponenterna innefattar bland annat interiör-, chassi- och karossdetaljer för fordonsindustrin men även kundspecifika komponenter till allmänindustrin.

Tillbaka