Bultens Q1 rapport 2018

2018-04-26Nyhet

Tillväxtfasen bekräftas med ökad omsättning och orderingång.

FÖRSTA KVARTALET

  •  Nettoomsättningen uppgick till 853 (778) MSEK, en ökning med 9,6% jämfört med samma period ­föregående år.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 67 (63) MSEK, vilket motsvarar en rörelse­marginal på 7,8 (8,1)%.

  • Resultat efter skatt uppgick till 48 (51) MSEK.

  • Orderingången uppgick till 779 (720) MSEK, en ökning med 8,2% jämfört med samma period ­föregående år.

  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 26 (-2) MSEK.

  • Resultat per aktie uppgick till 2,43 (2,59) SEK.

  • Nettoskulden uppgick till 60 (nettokassa 54) MSEK och soliditeten var 66,5 (69,7)% vid periodens slut.


KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

”Första kvartalets utfall bekräftade att Bulten är inne i en ny tillväxtfas med en ökad nettoomsättning och orderingång om 9,6 respektive 8,2 procent. Ökningen är en effekt av upprampning av tidigare kommunicerade kontrakt samt genomfört större modellskifte hos kund som nu är i full produktionstakt.

Rörelsemarginalen uppgick till 7,8 procent under kvartalet. Lönsamheten påverkades negativt av ökade världsmarknadspriser på stål och övriga metaller samt ojämn produktionstakt men vägdes delvis upp av positiva valutaeffekter.

Bultens finansiella position är fortsatt stark och vi är väl rustade för att möta både den ökade efterfrågan på våra produkter och den högre investeringstakten. Med investeringarna skapar vi förutsättningar för att vår framtida tillväxt ska kunna ske med fortsatt hög kvalitet och god lönsamhet. Bultens nya ytbehandlingsanläggning i den tyska enheten är nu i produktion med successivt ökade volymer.

Vi har mångåriga kundkontrakt och en stark position i vår nisch och Bultens långsiktiga tillväxtmöjligheter ser goda ut med inkommande volymer från tidigare kommunicerade kontrakt till ett årligt värde om drygt en halv miljard kronor i full produktionstakt år 2020. Dessutom är utvecklingen mot fler hybrid- och elbilar gynnsam för oss då det kommer att krävas fler fästelement per bil beroende på nya materialval och drivlinor. Vi bedömer också att vi har fortsatt goda förutsättningar att vinna nya affärer.”

Tommy Andersson, VD och koncernchef

Investerare, analytiker och media hälsas välkomna att delta i telefonkonferens den 26 april 15:30. Rapporten presenteras då av Tommy Andersson, President and CEO samt av Helena Wennerström, Executive Vice President and CFO via webbsänd telefonkonferens.

Presentationen kommer att hållas på engelska och kan följas direkt via länken https://tv.streamfabriken.com/bulten-q1-2018. Det kommer också vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand på samma adress eller via www.bulten.com/ir.

För att delta i telefonkonferensen vänligen ring in cirka 5 minuter före start:
SE: +46850556453
UK: +442030089809
US: +18558315946

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tommy Andersson, VD och koncernchef
Tel: 031-734 59 00

Kamilla Oresvärd, kommunikationsdirektör
Tel: 070-520 59 17, e-post: kamilla.oresvard@bulten.com

Denna information är sådan information som Bulten AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kommunikationsdirektörs försorg, för offentliggörande den 26 april 2018 kl.13:30 CET.

Bulten är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, ­logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 400 medarbetare i åtta länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Tillbaka